Ενημέρωση Προμηθευτών για χρήση Ε.ΣΗ.ΔΗ.Σ.

Ο Δήμος Ναυπακτίας ενημερώνει τις επιχειρήσεις – υποψήφιους προμηθευτές του, ότι με τις διατάξεις του Ν. 4281/2014 προβλέπεται πλήρης εφαρμογή, από 1/10/2014 για τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, των ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου.

Το ΕΣΗΔΗΣ είναι ένα ολοκληρωμένο πληροφοριακό Σύστημα, που λειτουργεί μέσω της ιστοσελίδας: www.promitheus.gov.gr και επιτρέπει με ηλεκτρονικό τρόπο την διεξαγωγή Διαγωνισμών, την υποβολή προσφορών και ενστάσεων, την αξιολόγηση, ανάθεση, σύναψη και εκτέλεση όλων των Δημοσίων Συμβάσεων, χρησιμοποιείται δε υποχρεωτικά για τις Συμβάσεις έργων, προμηθειών και παροχής υπηρεσιών με εκτιμώμενη αξία ίση ή ανώτερη των εξήντα χιλιάδων ευρώ (60.000€) μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Διαβάστε περισσότερα από εδώ.