Σύγκληση Οικονομικής Επιτροπής – 26/1/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
Πληρ. Μηνόπουλος Αθανάσιος
Ταχ. Δ/νση: Ιλ. Τζαβέλα 37-Ναύπακτος 30300
ΤΗΛ: 26343-60143-ΦΑΞ 2634360121

ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ 22-1-2015
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ: 1627

ΠΡΟΣ
Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

ΘΕΜΑ: «Σύγκληση Οικονομικής Επιτροπής».

Σας προσκαλούμε την 26-1-2015 ημέρα Δευτέρα και ώρα 14.15 να προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα (οδός Ιλάρχου Τζαβέλα 37) για να συνεδριάσουμε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Διάθεση πιστώσεων.
2. Καθορισμός όρων δημοπράτησης εκμίσθωσης αγρού στη θέση «Καπνόριζες» της Τοπικής Κοινότητας Γαλατά.

Ο Δήμαρχος και
Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Λουκόπουλος Παναγιώτης