Αριθ. απόφασης 57/2011-Εισήγηση του δικηγόρου του δήμου για την τροποποίηση της παρ. β της υπ’ αριθ. 44/2011 απόφασης της οικονομικής επιτροπής

ΑΔΑ: 4ΑΘΡΩΚΓ-Σ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της 14ης Τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ναυπακτίας έτους 2011

Αριθ. απόφασης 57/2011


ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΠΕΡΙ: Εισήγηση του δικηγόρου του δήμου για την τροποποίηση της παρ. β της υπ’ αριθ. 44/2011 απόφασης της οικονομικής επιτροπής.

Στη Ναύπακτο σήμερα 2 Μαΐου 2011 ημέρα Δευτέρα και ώρα 14.00 συνήλθε σε  τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου  Ναυπακτίας, στο δημοτικό κατάστημα ύστερα από την με αριθ. πρωτ. 12220/28-4-2011 έγγραφη πρόσκληση  του προέδρου της, η οποία επιδόθηκε σε όλα τα μέλη του συμβουλίου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 4 και 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87) όπως ισχύουν.

ΜΕΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

  1. Μπουλές Γιάννης, Δήμαρχος, Πρόεδρος επιτροπής
  2. Κουτσοσπύρου Μαρία, Αντιπρόεδρος επιτροπής
  3. Δούρος Παναγιώτης
  4. Τσέλιος Σπυρίδων
  5. Παναγόπουλος Παναγιώτης
  6. Βίτσας Δημήτριος
  7. Κούκουνας Αθανάσιος

ΑΠΟΝΤΑ ΜΕΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Στη συνεδρίαση παρούσα ήταν επίσης και η δημοτική υπάλληλος κ. Νταουσάνη Βάσω για την τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης.


Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία με την παρουσία 7 μελών σε σύνολο 7 μελών της Οικονομικής Επιτροπής ο πρόεδρος της Ο.Ε εισηγήθηκε το 5
ο θέμα της ημερήσιας διάταξης και έθεσε υπόψη των μελών της εισήγηση του δικηγόρου του δήμου η οποία έχει ως εξής;

«ΘΕΜΑ: Υπεράσπιση κατηγορουμένων τεχνικών υπαλλήλων.

Σχετ:  α) Η με αρ. πρωτ. 4015/17-5-2011 αίτηση του Δημητρίου Καρβούνη,

β) Η με αρ. πρωτ. 9538/7-4-2011 εισήγηση.

Α) Κατόπιν της ως άνω αιτήσεως εισηγήθηκα την ανάθεση των αναφερομένων σε αυτή ποινικών υποθέσεων, όπως προβλέπει η κείμενη νομοθεσία και επ’ αυτής ελήφθη η υπ’ αρ. 44/2011 απόφαση της Επιτροπής.

Πλην όμως, προφανώς εκ παραδρομής δικής μου δεν αναφέρθηκε προς την Επιτροπή σας, ότι για την υπό στοιχείο β’ υπόθεση (που εκδικάζεται ενώπιον του Τριμελούς Πλημ/κείου Μεσολογγίου κατά τη δικάσιμο της 18/5/2010 βάσει της υπ’ αρ. Τ.161/2010 κλήσης) και για την οποία εισηγήθηκα (κατόπιν επιλογής του ίδιου του υπαλλήλου) την ανάθεση αυτής στον Δικηγόρο Πρ/κείου Μεσολογγίου κ. Ζησιμόπουλο,  ότι συντρέχει στο πρόσωπο μου κώλυμα λόγω προηγούμενης (και προ της ανάληψης καθηκόντων στο Δήμο Ναυπάκτου) εμπλοκής μου ως Δικηγόρου στην όλη υπόθεση.

Επομένως, για λόγους καθαρά δεοντολογίας αδυνατώ να αναλάβω την υπεράσπισή και επομένως θα πρέπει με καινούργια απόφασή σας αυτή να ανατεθεί στον κ. Ζησιμόπουλο.

Β) Επίσης, οφείλω να σας ενημερώσω και προς αποφυγή οποιασδήποτε παρεξήγησης, ότι η ανάθεση σε δικηγόρο με απόφαση της Δημαρχιακής (ήδη Οικονομικής) Επιτροπής ή του Δημοτικού Συμβουλίου της υπεράσπισης σε ποινικές υποθέσεις δημάρχων, μελών του Δ.Σ. και υπαλλήλων για αξιόποινες πράξεις που φέρεται ότι τέλεσαν κατά την άσκηση των καθηκόντων τους (πλην των τεχνικών) δεν είναι νόμιμη και επομένως για την όποια δαπάνη βαρύνονται αποκλειστικά οι ίδιοι (ενδεικτικά: πράξη 63/2009 Ι Τμήματος Ελεγκτικού Συνεδρίου μη ανακλητέα με την 195/09 πράξη του ίδιου Τμήματος,  239/09 πράξη Ι Τμήματος, 83/09 πράξη Ι Τμήματος κ.ά).

Πέραν δε τούτου, οι σχετικές υποθέσεις δεν περιλαμβάνονται στα καθήκοντα του Δικηγόρου του Δήμου, όπως αυτά περιγράφονται και αναφέρονται στην υπ’ αρ. 4006/2006 προκήρυξη του Δήμου Ναυπάκτου για πρόσληψη δικηγόρου με πάγια αντιμισθία.»

Ο κ. δήμαρχος που πήρε το λόγο πρότεινε να τροποποιηθεί η παρ. 2 του αποφασιστικού μέρους της 44/2001 απόφαση της οικονομικής επιτροπής και να οριστεί δικηγόρος ο κ. Ζησιμοπουλος Κων/νος ο οποίος γνωρίζει την υπόθεση, αφού ο δικηγόρος του δήμου αδυνατεί να αναλάβει την υπεράσπιση για λόγους καθαρά δεοντολογίας και επειδή συντρέχει στο πρόσωπό του κώλυμα λόγω προηγούμενης εμπλοκής του ως δικηγόρου (προ ανάληψης καθηκόντων στο δήμο Ναυπάκτου).

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη της τα παραπάνω

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

ΟΜΟΦΩΝΑ

  1. Τροποποιεί την παρ. 2 του αποφασιστικού μέρους της 44/2011 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής.
  2. Ορίζει δικηγόρο τον κ. Ζησιμόπουλο Κων/νο ο οποίος θα υπερασπιστεί τον υπάλληλο του δήμου κ. Καρβούνη Δημήτριο ενώπιον του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Μεσολογγίου στις  18-5-2011 και αφορά υπηρεσιακή υπόθεση σύμφωνα με την αριθ. 161/2010 κλήση και σε κάθε άλλη μετ’ αναβολή.

Οπότε συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται όπως πιο κάτω:

Ο Πρόεδρος                           Η γραμματέας                                  Τα μέλη

Υπογραφή                                Υπογραφή                                        Υπογραφές

Ακριβές αντίγραφο

Ναύπακτος  3/5/2011

Ο Προϊστάμενος ΤΥΑΟ                                                Η γραμματέας της Οικονομικής Επιτροπής

Ασημακόπουλος Δημήτρης                                                                                 Νταουσάνη Βάσω