Αριθ. απόφασης 56/2011-Εισήγηση του δικηγόρου του Δήμου επί της υπ΄ αριθμ. 105/2007 απόφασης του ειρηνοδικείου Ναυπάκτου

ΑΔΑ: 4ΑΘΡΩΚΓ-4

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της 14ης Τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ναυπακτίας έτους 2011

Αριθ. απόφασης 56/2011

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΠΕΡΙ: Εισήγηση  του δικηγόρου του Δήμου επί της υπ΄ αριθμ. 105/2007 απόφασης του  ειρηνοδικείου Ναυπάκτου.

Στη Ναύπακτο σήμερα 2 Μαΐου 2011 ημέρα Δευτέρα και ώρα 14.00 συνήλθε σε  τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου  Ναυπακτίας, στο δημοτικό κατάστημα ύστερα από την με αριθ. πρωτ. 12220/28-4-2011 έγγραφη πρόσκληση  του προέδρου της, η οποία επιδόθηκε σε όλα τα μέλη του συμβουλίου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 4 και 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87) όπως ισχύουν.

ΜΕΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

  1. Μπουλές Γιάννης, Δήμαρχος, Πρόεδρος επιτροπής
  2. Κουτσοσπύρου Μαρία, Αντιπρόεδρος επιτροπής
  3. Δούρος Παναγιώτης
  4. Τσέλιος Σπυρίδων
  5. Παναγόπουλος Παναγιώτης
  6. Βίτσας Δημήτριος
  7. Κούκουνας Αθανάσιος

ΑΠΟΝΤΑ ΜΕΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Στη συνεδρίαση παρούσα ήταν επίσης και η δημοτική υπάλληλος κ. Νταουσάνη Βάσω για την τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης.


Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία με την παρουσία 7 μελών σε σύνολο 7 μελών της Οικονομικής Επιτροπής ο πρόεδρος της Ο.Ε εισηγήθηκε το 4
ο θέμα της ημερήσιας διάταξης και έθεσε υπόψη των μελών της εισήγηση του δικηγόρου του δήμου η οποία έχει ως εξής:

«Θέμα : Εισήγηση επί της υπ’ αρίθμ. 105/07 αποφάσεως Ειρηνοδικείου Ναυπάκτου.

Με την από 28/12/06 αγωγή οι ενάγοντες Ανδρέας Λιανός και Λαμπρινή Κορκοντζέλου αιτήθηκαν την καταβολή του ποσού των 11.700€ έκαστος (ήτοι συνολικό ποσό 23400€) που αφορούσε στην πρόσθετη μηνιαία μισθολογική παροχή των 88€ (από 1/1/02 έως και 30/6/2002) και 176€ (από 1/7/02 έως και 31/12/06).

Με την υπ’ αρ. 105/07 απόφαση του Ειρ/κείου Ναυπάκτου ο Δήμος από το ως άνω αιτούμενο ποσό υποχρεώθηκε να καταβάλει στον πρώτο το ποσό των 6160€ νομιμοτόκως και στη δεύτερη το ποσό των 3872€ νομιμοτόκως χωρίς την επιδίκαση δικαστικής δαπάνης σε βάρος του Δήμου, δεχόμενο το Δικαστήριο τις ενστάσεις του Δήμου.

Επομένως, ουσιαστικό έννομο συμφέρον προσβολής της απόφασης είχαν μόνον οι ενάγοντες, οι οποίοι μερικώς και μόνον δικαιώθηκαν, δεδομένου ότι από το αιτούμενο συνολικό ποσό των 23400€ επιδικάστηκε σε αυτούς συνολικό ποσό 10032€ και χωρίς την επιδίκαση δικαστικής δαπάνης, ποσά τα οποία  σε περίπτωση άσκησης έφεσης ενδέχετο να ανατραπούν αλλά και να επιδικαστούν δικαστικές δαπάνες σε βάρος του Δήμου και για τους δύο βαθμούς δικαιοδοσίας.

Οι ενάγοντες όμως, δεν άσκησαν έφεση εντός της νόμιμης προθεσμίας (κατ’ άρθ. 518 παρ. 2 Κ.Πολ.Δ.) και η απόφαση για το ως άνω συνολικό ποσό των 10032€ είναι τελεσίδικη και εκτελεστή.

Τονίζεται δε, ότι ήδη το ζήτημα της νομιμότητας της καταβολής (σχετικό το άρθ. 72 παρ. 2 εδ. β’ του Ν. 3852/2010) έχει κριθεί με σειρά αποφάσεων ανωτάτου δικαστηρίου (εν προκειμένω του Αρείου Πάγου υπ’ αρ. 574/09, 93/09, 3644/09, 1501/10, 754/2010 κ.ά.).

Επομένως, το ως άνω επιδικασθέν ποσό των δυνάμει και του υπ’ αρ. 12/2011 απογράφου θα πρέπει να καταβληθεί στους ενάγοντες. »Τέλος ο  κ. Δήμαρχος πρότεινε να  εγκριθεί  η εισήγηση του νομικού συμβούλου.

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη της τα παραπάνω

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

ΟΜΟΦΩΝΑ

Να καταβληθεί στους ενάγοντες Ανδρέα Λιανό και Λαμπρινή Κορκοντζέλου το ποσό των 6160€ νομιμοτόκως και το ποσό των 3872€ νομιμοτόκως αντίστοιχα.

Οπότε συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται όπως πιο κάτω:

Ο Πρόεδρος                           Η γραμματέας                                  Τα μέλη

Υπογραφή                                Υπογραφή                                        Υπογραφές

Ακριβές αντίγραφο

Ναύπακτος  3/5/2011

Ο Προϊστάμενος ΤΥΑΟ                                                Η γραμματέας της Οικονομικής Επιτροπής

Ασημακόπουλος Δημήτρης                                                                                 Νταουσάνη Βάσω