Αριθ. απόφασης 55/2011-Εισήγηση του Δικηγόρου του Δήμου για την άσκηση έφεσης κατά της υπ’ αριθμ. 7/2011 απόφασης του πολυμελούς Πρωτοδικείου Μεσολογγίου

ΑΔΑ: 4ΑΘΡΩΚΓ-2

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της 14ης Τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ναυπακτίας έτους 2011

Αριθ. απόφασης 55/2011


ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΠΕΡΙ: Εισήγηση του Δικηγόρου του Δήμου  για την άσκηση έφεσης κατά  της υπ’ αριθμ. 7/2011 απόφασης  του  πολυμελούς  Πρωτοδικείου  Μεσολογγίου .

Στη Ναύπακτο σήμερα 2 Μαΐου 2011 ημέρα Δευτέρα και ώρα 14.00 συνήλθε σε  τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου  Ναυπακτίας, στο δημοτικό κατάστημα ύστερα από την με αριθ. πρωτ. 12220/28-4-2011 έγγραφη πρόσκληση  του προέδρου της, η οποία επιδόθηκε σε όλα τα μέλη του συμβουλίου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 4 και 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87) όπως ισχύουν.

ΜΕΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

  1. Μπουλές Γιάννης, Δήμαρχος, Πρόεδρος επιτροπής
  2. Κουτσοσπύρου Μαρία, Αντιπρόεδρος επιτροπής
  3. Δούρος Παναγιώτης
  4. Τσέλιος Σπυρίδων
  5. Παναγόπουλος Παναγιώτης
  6. Βίτσας Δημήτριος
  7. Κούκουνας Αθανάσιος

ΑΠΟΝΤΑ ΜΕΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Στη συνεδρίαση παρούσα ήταν επίσης και η δημοτική υπάλληλος κ. Νταουσάνη Βάσω για την τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης.


Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία με την παρουσία 7 μελών σε σύνολο 7 μελών της Οικονομικής Επιτροπής ο πρόεδρος της Ο.Ε εισηγήθηκε το 3
ο θέμα της ημερήσιας διάταξης και έθεσε υπόψη των μελών της εισήγηση του δικηγόρου του δήμου η οποία έχει ως εξής:

«Με την υπ’ αρ. 7/2011 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Μεσολογγίου ο (τέως) Δήμος Χάλκειας υποχρεώθηκε να καταβάλει στους ενάγοντες Δημήτριο Καράμπελα και Χρήστο Γκάρτζο το συνολικό ποσό των 256.158,00€ ως αποζημίωση από την πώληση ακινήτου της (τέως) κοινότητας Γαλατά, το οποίο φέρεται να ανήκει στο Ελληνικό Δημόσιο.

Εισηγούμαι όπως ασκηθεί έφεση κατά της υπ’ αρ. 7/2011 απόφασης του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Μεσολογγίου ενώπιον του αρμοδίου Εφετείου. »To  λόγο πήρε στη συνέχεια  ο  δικηγόρος του Δήμου κ. Πούλος ο οποίος  ενημέρωσε αναλυτικά  τα μέλη της επιτροπής για  το ιστορικό του θέματος,.

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη της τα παραπάνω

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

ΟΜΟΦΩΝΑ

Να ασκήσει ο δήμος έφεση κατά της υπ’ αρ. 7/2011 απόφασης του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Μεσολογγίου ενώπιον του αρμοδίου Εφετείου

Οπότε συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται όπως πιο κάτω:

Ο Πρόεδρος                           Η γραμματέας                                  Τα μέλη

Υπογραφή                                Υπογραφή                                        Υπογραφές

Ακριβές αντίγραφο

Ναύπακτος  3/5/2011

Ο Προϊστάμενος ΤΥΑΟ                                                Η γραμματέας της Οικονομικής Επιτροπής

Ασημακόπουλος Δημήτρης                                                                                 Νταουσάνη Βάσω