Προκήρυξη θέσης του Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Π.Ε AΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ

Ναύπακτος 9/2/2015
Αριθ.πρωτ. 3417

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Για την πλήρωση της θέσης του Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης.
Ο Δήμαρχος Ναυπακτίας, αφού έλαβε υπόψη το άρθρο 77 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, γνωστοποιεί προς κάθε ενδιαφερόμενο ότι το Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Ναυπακτίας, κατά την συνεδρίασή του στις 18 Φεβρουαρίου 2015 και ώρα 17:30, θα προβεί στην επιλογή του Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης.
Οι προϋποθέσεις, ο ρόλος, οι αρμοδιότητες, τα καθήκοντα, καθώς και τα κωλύματα ή ασυμβίβαστα του Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης ,προβλέπονται στα άρθρα 14, 77 και 93 του ως άνω νόμου, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
Η θητεία του Συμπαραστάτη ακολουθεί τη θητεία των δημοτικών αρχών.
Η επιλογή του προσώπου, εγνωσμένου κύρους και εμπειρίας, που θα στελεχώσει το γραφείο του θεσμού αυτού, θα γίνει απ’ ευθείας από το Δημοτικό Συμβούλιο με μυστική ψηφοφορία και με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του.
Καλείται κάθε ενδιαφερόμενος αφού ενημερωθεί από τις παραπάνω διατάξεις, να υποβάλει προς το προεδρείο του Δημοτικού Συμβουλίου, μέχρι την 16η Φεβρουαρίου 2015 και ώρα 12:00, δήλωση καθώς και βιογραφικό σημείωμα με στοιχεία επικοινωνίας, για την κάλυψη της εν λόγω θέσης.
Πληροφορίες παρέχονται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από το Τμήμα Υποστήριξης Αιρετών Οργάνων. του Δήμου Ναυπακτίας Αρμόδιος κ. Παπάς Χρήστος Διεύθυνση Ιλ. Τζαβέλλα 37 Τηλέφωνο 2634360160.

Ο Δήμαρχος Ναυπακτίας
Παναγιώτης Λουκόπουλος