Σύγκληση Δημοτικού Συμβουλίου Ναυπακτίας – 16/02/15

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ 12-2-2015
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: 3712

Πληροφορίες: Μηνόπουλος Αθανάσιος
Ταχ.Δ/νση: Ιλ. Τζαβέλα 37
Ναύπακτος 30300
Τηλ: 2634360143
FAX: 2634360121

ΠΡΟΣ
κ.κ Δημοτικούς Συμβούλους
κ. Δήμαρχο
κ. Πρόεδρο Δ.Κ. Ναυπάκτου

ΘΕΜΑ: «Σύγκληση Δημοτικού Συμβουλίου Ναυπακτίας».

Σας προσκαλούμε, στις 16-2-2015 ημέρα Δευτέρα και ώρα 17.30 να προσέλθετε στο Δημοτικό Κτίριο του Ξενοδοχείου Ξενία (Θεμιστοκλή Αθανασιάδη Νόβα και Αρβανίτη, βορειοδυτική αίθουσα), σε τακτική συνεδρίαση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του N.3852/2010 με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:

 1. Εγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου ΄΄Βελτίωση ενεργειακής απόδοσης του 7ου Δημοτικού σχολείου Ναυπάκτου με την υλοποίηση δράσεων εξοικονόμησης ενέργειας και την εγκατάσταση συστήματος αβαθούς γεωθερμίας ( υποέργο 5). ( εισηγητής κ. Κοτσανάς)
 2. Τοποθέτηση βοηθητικών επαφών στη Ναύπακτο. ( εισηγητής κ. Κοτσανάς).
 3. Καθορισμός τέλους χρήσης βυτιοφόρου οχήματος μεταφοράς λυμάτων βόθρων για το έτος 2015 και μέχρι τροποποιήσεώς της. ( εισηγητής κ. Κοτσανάς).
 4. Ορισμός ενός (1) τακτικού και ενός (1) αναπληρωματικού μέλους για την συμμετοχή του στις επιτροπές αρμοδιότητας Λιμεναρχείου Μεσολογγίου α) για τον χαρακτηρισμό παραλιακών χώρων ως πολυσύχναστων ή μη για την πρόσληψη ναυαγοσώστη και β) θεμάτων θαλασσίων μέσων αναψυχής. (εισηγητής κ. Κοτσανάς).
 5. Τροποποίηση της αρ. 357/2014 απόφασης Δ.Σ. για την συγκρότηση επιτροπής δύο ( 2) μελών συν αναπληρωματικών για την παραλαβή του φυσικού εδάφους του έργου: Ανάπλαση –διαμόρφωση –ανατολικού τμήματος πόλης Ναυπάκτου με σύνδεση των πλατειών Φαρμάκη-Πιά –Κεφαλοβρύσου- Τζαβελλαίων – Ησιόδου & Οξύλου.( εισηγητής κ. Καρακώστας)
 6. Υποβολή πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Αποκατάσταση βλαβών στο Δήμο Ναυπακτίας» .( εισηγητής κ. Καρακώστας)
 7. Αντικατάσταση τακτικού μέλους επιτροπής προσωρινής & οριστικής παραλαβής του έργου «Εσωτερική οδοποιία Δ.Ε. Πυλήνης» προϋπολογισμού 158.536,59 Ευρώ ( χωρίς Φ.Π.Α.) –τροποποίηση της 229/2014 ΑΔΣ. ( εισηγητής κ. Καρακώστας)
 8. Απόφαση συγκρότησης επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου «Δημιουργία τοπικού κέντρου τουριστικής και πολιτιστικής πληροφόρησης ( κτίριο Ναυπακτία) του οποίου ο προϋπολογισμός ( χωρίς Φ.Π.Α.) ανέρχεται σε 47.154,47 Ευρώ. ( εισηγητής κ. Καρακώστας)
 9. Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) του έργου “ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΣΥΝΤΗΡΙΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΕ ΧΑΛΚΕΙΑΣ (εισηγητής κ. Καρακώστας)
 10. Παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου «Ανάπλαση κεντρικού δρόμου Τ.Κ. Σίμου» της πράξης με τίτλο «Βελτίωση και ανάπλαση κοινοχρήστων χώρων οικισμού Σίμου Πυλήνης». » της Δημοτικής Ενότητας Πυλλήνης και του αναδόχου Χειμαργιώτη Θεοφάνη. (εισηγητής κ. Καρακώστας)
 11. 1η Παράταση της προθεσμίας περαίωσης του έργου «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ Τ.Κ. ΑΝΩ ΧΩΡΑΣ» της αναδόχου Μεντζά Αικατερίνης του Αθανασίου. (εισηγητής κ. Καρακώστας)
 12.  Αποδοχή της Απόφασης οριστικής ένταξης επενδυτικού σχεδίου με τίτλο «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΛΥΓΙΑ Δ.Ε. ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ» στο Τοπικό πρόγραμμα προσέγγισης LEADER της ΟΤΔ, στο πλαίσιο του Άξονα 4 του Προγράμματος “Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007-2013”(ΠΑΑ), Μέτρο 4.1, Υπομέτρο L321 «Βασικές Υπηρεσίες για την οικονομία και τον αγροτικό πληθυσμό», Δράση L321-2 «Χώροι άσκησης πολιτιστικών, αθλητικών εκπαιδευτικών, περιβαλλοντικών δραστηριοτήτων, καθώς και δραστηριοτήτων κοινωνικής προστασίας και αλληλεγγύης». (εισηγητής κ. Καρακώστας)
 13. Αποδοχή της Απόφασης οριστικής ένταξης επενδυτικού σχεδίου με τίτλο «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΓΑΒΡΟΛΙΜΝΗΣ Δ.Ε. ΧΑΛΚΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ» στο Τοπικό πρόγραμμα προσέγγισης LEADER της ΟΤΔ, στο πλαίσιο του Άξονα 4 του Προγράμματος “Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007-2013”(ΠΑΑ), Μέτρο 4.1, Υπομέτρο L321 «Βασικές Υπηρεσίες για την οικονομία και τον αγροτικό πληθυσμό», Δράση L321-2 «Χώροι άσκησης πολιτιστικών, αθλητικών εκπαιδευτικών, περιβαλλοντικών δραστηριοτήτων, καθώς και δραστηριοτήτων κοινωνικής προστασίας και αλληλεγγύης». (εισηγητής κ. Καρακώστας).
 14. Εισηγητική έκθεση Δ΄ τριμήνου του έτους 2014 για την εκτέλεση του προϋπολογισμού. ( εισηγητής κ. Κοτρωνιάς).
 15. Εγκριση διενέργειας προμηθειών. ( εισηγητής κ. Κοτρωνιάς)
 16. Ανατροπή δεσμεύσεων.( εισηγητής κ. Κοτρωνιάς)
 17. Αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2015. (Εισηγ. κ. Κοτρωνιάς).
 18. Εγκριση πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου δίμηνης διάρκειας για την αντιμετώπιση εποχικών ή άλλων πρόσκαιρων αναγκών. (έκτακτων αναγκών)». (Εισηγ. κ. Σύψας).
 19. Εγκριση πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου δίμηνης διάρκειας για την αντιμετώπιση εποχικών ή άλλων πρόσκαιρων αναγκών.(περισυλλογής αδέσποτων ζώων)». (Εισηγ. κ. Σύψας).
 20. Εισήγηση για 24ωρη & 12ωρη λειτουργία καθώς και λειτουργία τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες των υπηρεσιών του Δήμου» και κατάργηση της αριθμ. 402/2014 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου. ( εισηγητής κ.Σύψας)
 21. «Καθορισμός – κατανομή θέσεων υπαιθρίου στάσιμου εμπορίου κατ’ επάγγελμα στη Χ. Ζ. Λ.». (Εισηγ .κ. Σύψας).
 22. Επιβολή τέλους χρήσης λαϊκών αγορών για το έτος 2015 και μέχρι τροποποιήσεώς της.
  ( εισηγητής κ. Σύψας).
 23. Τροποποίηση Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) Δήμου έτους 2015.( εισηγητής κ. Κοτρωνιάς).
 24. Κλείσιμο τραπεζικών λογαριασμών της ΚΟΙΝΟΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΔΗΜΟΥ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ στις ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ,ΕΘΝΙΚΗ, ΕUROBANΚ και μεταφορά των ποσών στην ALPHA BANK». (εισηγητής κ Κοτρωνιάς.)
 25. Εγκριση προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Δήμου-Δ.Ε.Υ.Α.Ν. για κατασκευή έργων ύδρευσης.( εισηγητής κ. Κοτρωνιάς).
 26. Προπληρωμή δαπανών του έργου «Κέντρο τέχνης & πολιτισμού Δήμου Ναυπακτίας »-5ος λογαριασμός-του προγράμματος leader.( εισηγητής κ. Κοτρωνιάς).
 27. Έγκριση εκμίσθωσης διαμερίσματος επί της οδού Βεΐκου 2 στο Κουκάκι του κληροδοτήματος Δημητρίου Ασημακόπουλου.( εισηγητής κ. Κοτρωνιάς)
 28. Ετήσιο πρόγραμμα τουριστικής προβολής του Δήμου Ναυπακτίας για το έτος 2015».( εισηγητής κ. Ράπτης).
 29. Διοργάνωση Ημερίδας-Workshop με θέμα: «Οργάνωση Τουριστικού Προορισμού και Επιμόρφωση Επαγγελματιών». ( εισηγητής κ. Ράπτης).
 30. Συνδιοργάνωση Θεατροπαιδαγωγικού προγράμματος για την ενδοσχολική βία με την 7η Περιφερειακή Δ/νση Π. & Δ. Εκπαίδευσης Δυτ. Ελλάδας. ».( εισηγητής κ. Ράπτης).
 31. Συνδιοργάνωση εκδήλωσης παραδοσιακών χορών με το 2ο Λύκειο Δυτ. Ελλάδας. ».( εισηγητής κ. Ράπτης).
 32. Επικαιροποίηση της 503/2014 απόφασης Δ.Σ. περί «Προμήθεια βασιλόπιτας του Δήμου».( εισηγητής κ. Ράπτης).
 33. Ορισμός δύο (2) μελών Συντονιστικής επιτροπής του ΚΑΠΗ Δήμου Ναυπακτίας.
  ( εισηγητής κ. Ράπτης).
 34. Έκδοση τοπικής κανονιστικής απόφασης παραχώρησης επιπλέον δύο (2) θέσεων στάθμευσης Ε.Δ.Χ. (ΤΑΞΙ) επί της οδού Π. Βαρελά της Πλατείας Τζαβελαίων στο Κεφαλόβρυσο, μεταξύ των οδών Ήρας και Πάνου Ρήγα. ( εισηγητής κ. Κονίδας)
  35. Έκδοση τοπικής κανονιστικής απόφασης μεταφοράς διάβασης πεζών εντός της Δ.Κ. Ναυπάκτου. ( εισηγητής κ. Κονίδας)
 35. Έκδοση τοπικής κανονιστικής απόφασης απαγόρευσης της στάθμευσης των οχημάτων στην προβολή των εξόδων του κτιρίου ιδιοκτησίας του κ. Αριστείδη Μαράγκα επί οδού Αποκαύκου μεταξύ των οδών Μεσσηνίων και Ψαρού της Δ.Κ. Ναυπάκτου.( εισηγητής κ. Κονίδας).

 

 

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
Σιαμαντάς Γεώργιος

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: (Για ενέργεια)

 

 1. Διευθυντή Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου (Να παρευρίσκεται για θέματα αρμοδιότητάς του)
 2. Διευθυντή Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου (Να παρευρίσκεται για θέματα αρμοδιότητάς του)
 3. Διευθυντή Διοικητικών Υπηρεσιών Δήμου (Να παρευρίσκεται για θέματα αρμοδιότητάς του)
 4. Διευθυντή Περιβάλλοντος (Να παρευρίσκεται για θέματα αρμοδιότητάς του)
 5. Διευθυντή Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Κοινωνικών Υποθέσεων (Να παρευρίσκεται για θέματα αρμοδιότητάς του)

 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: (Για ενημέρωση)

 1. Εργατικό Κέντρο Ναυπακτίας και Δωρίδας.
 2. Ομοσπονδία Επαγγελματιών και Βιοτεχνών.
 3. Σύλλογο Μηχανικών Ναυπάκτου.
 4. Τοπικά Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης.
 5. Ο.ΣΥ.Ν.
 6. Τεχνικό Επιμελητήριο Αιτωλοακαρνανίας.