Αριθ. απόφασης 53/2011-Έγκριση δαπανών που δημιουργήθηκαν το μήνα Μάρτιο του 2011

ΑΔΑ: 4ΑΘΕΩΚΓ-Η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της 14ης Τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ναυπακτίας έτους 2011

Αριθ. απόφασης 53/2011

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΠΕΡΙ: Έγκριση δαπανών που δημιουργήθηκαν το μήνα Μάρτιο του 2011.

Στη Ναύπακτο σήμερα 2 Μαΐου 2011 ημέρα Δευτέρα και ώρα 14.00 συνήλθε σε  τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου  Ναυπακτίας, στο δημοτικό κατάστημα ύστερα από την με αριθ. πρωτ. 12220/28-4-2011 έγγραφη πρόσκληση  του προέδρου της, η οποία επιδόθηκε σε όλα τα μέλη του συμβουλίου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 4 και 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87) όπως ισχύουν.

ΜΕΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

  1. Μπουλές Γιάννης, Δήμαρχος, Πρόεδρος επιτροπής
  2. Κουτσοσπύρου Μαρία, Αντιπρόεδρος επιτροπής
  3. Δούρος Παναγιώτης
  4. Τσέλιος Σπυρίδων
  5. Παναγόπουλος Παναγιώτης
  6. Βίτσας Δημήτριος
  7. Κούκουνας Αθανάσιος

ΑΠΟΝΤΑ ΜΕΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Στη συνεδρίαση παρούσα ήταν επίσης και η δημοτική υπάλληλος κ. Νταουσάνη Βάσω για την τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης.


Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία με την παρουσία 7 μελών σε σύνολο 7 μελών της Οικονομικής Επιτροπής ο πρόεδρος της Ο.Ε εισηγήθηκε το 1
ο θέμα της ημερήσιας διάταξης και έθεσε υπόψη των μελών της εισήγηση του γραφείου προμηθειών η οποία έχει ως εξής:

«

ΠΡΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Παρακαλούμε σε προσεχή συνεδρίασή σας να εγκρίνεται τις δαπάνες που δημιουργήθηκαν κατά το μήνα Μάρτιο του Οικονομικού έτους 2011, όπως αυτές εμφανίζονται στον κατωτέρω πίνακα αναλυτικά για κάθε είδος προμήθειας και για κάθε Κ.Α.

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ ΜΗΝΟΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 2011

ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ

ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α.

Ταχυδρομικά Τέλη

Κ.Α.00-6221

17090

31/3/2011

Γενική Ταχυδρομική

Ταχυδρομικά Τέλη

68,88

45302

31/1/2011

ACS

Ταχυδρομικά Τέλη

81,34

150,22

Δαπάνες δεξιώσεων & Εθνικών ή Τοπικών εορτών

Κ.Α.00-6643.001

746

26/3/2011

Καρράς Ζαχαρίας

Ηχητική κάλυψη επετείου 25ης Μαρτίου

3075

4220,83

257

26/3/2011

Ιωάννου Δημήτριος

Ηχητική κάλυψη “Η ώρα της γης”

1145

4220

Προμήθεια αναλωσίμων Η/Υ

Κ.Α. 10-6671.003

2333,33

1

29/3/2011

Καρανικόλας Γεώργιος

Προμήθεια αναλωσίμων Η/Υ

802,97

2

29/3/2011

Καρανικόλας Γεώργιος

Προμήθεια αναλωσίμων Η/Υ

690,03

1493

Προμήθεια φωτοτυπικού χαρτιού

Κ.Α.10-6654.001

179

29/3/2011

Ελένη Γεωργικοπούλου

Προμήθεια φωτοτυπικού χαρτιού

304,43

2245,83

180

30/3/2011

Ελένη Γεωργικοπούλου

Προμήθεια φωτοτυπικού χαρτιού

304,43

608,86

Προμήθεια προγραμμάτων Η/Υ

Κ.Α.10-7134.002

10582

15/3/2011

Αφοι Δαλιάνη-Ν.Μαμιδάκης Ο.Ε.

Προμήθεια προγραμμάτων Η/Υ

738

1250

Προμήθεια ανταλ/κων μετ.μέσων Διοικητικών Υπηρ.

Κ.Α.10-6671.001

1250

46

30/3/2011

Ζάχαρης Νικόλαος

Προμήθεια ανταλ/κων μεταφ.μέσων

154,04

102

31/3/2011

Μέντας Αθανάσιος

Προμήθεια ανταλ/κων μεταφ.μέσων

380,41

103

31/3/2011

Μέντας Αθανάσιος

Προμήθεια ανταλ/κων μεταφ.μέσων

422,39

24

31/3/2011

Καραχάλιος Ευάγγελος & ΣΙΑ ΟΕ

Προμήθεια ανταλ/κων μεταφ.μέσων

140

1096,84

Προμήθεια ελαστικών

Κ.Α.10-6671.002

103

31/3/2011

Κάκκος Χρήστος & ΣΙΑ Ο.Ε.

Προμήθεια ελαστικών

440

Προμήθεια ανταλ-κων λοιπών μηχ/των

Κ.Α.10-6672

1625

68947

28/3/2011

Ν.Αρβανιτόπουλο ΣΙΑ Ο.Ε.

Προμήθεια ανταλ-κων λοιπών μηχ/των

960,63

Συντήρηση & επισκευή μεταφ.μέσων

10-6263

2625

8054

4/3/2011

Παπαδόπουλοι Ε.Π.Ε.

Συντήρηση & επισκευή μεταφ.μέσων

24,6

19

30/3/2011

Ζάχαρης Νικόλαος

Συντήρηση & επισκευή μεταφ.μέσων

61,5

1

31/3/2011

Μέντας Αθανάσιος

Συντήρηση & επισκευή μεταφ.μέσων

333,08

1479

31/3/2011

Καραχαλιος Ευάγγελος & ΣΙΑ ΟΕ

Συντήρηση & επισκευή μεταφ.μέσων

187

606,18

Προμήθεια ειδών καθαριότητας

Κ.Α.10-6634

122

30/3/2011

Πατούχα Γεωργία

Προμήθεια ειδών καθαριότητας

178

Προμήθεια Ηλεκτρ/κού υλικού

Κ.Α.20-7335.016

11363,58

4555

8/3/2011

ΠΑΣΙΣΗΣ Α.Β.Ε.Ε.

Προμήθεια Ηλεκτρ/κού υλικού

17,2

24418

8/3/2011

ΔΟΜΙΚΑ ΠΑΣΙΣΗ Α.Ε.

Προμήθεια Ηλεκτρ/κού υλικού

95,94

64

20/3/2011

Ντάλλας Νεκτάριος

Προμήθεια Ηλεκτρ/κού υλικού

1053,26

65

24/3/2011

Ντάλλας Νεκτάριος

Προμήθεια Ηλεκτρ/κού υλικού

1695,68

291

14/3/2011

Τρουμπούκης Ιωάννης & ΣΙΑ Ο.Ε.

Προμήθεια Ηλεκτρ/κού υλικού

2793,33

292

14/3/2011

Τρουμπούκης Ιωάννης & ΣΙΑ Ο.Ε.

Προμήθεια Ηλεκτρ/κού υλικού

1173,42

290

14/3/2011

Τρουμπούκης Ιωάννης & ΣΙΑ Ο.Ε.

Προμήθεια Ηλεκτρ/κού υλικού

2487,67

293

14/3/2011

Τρουμπούκης Ιωάννης & ΣΙΑ Ο.Ε.

Προμήθεια Ηλεκτρ/κού υλικού

330,25

9646,75

Προμήθεια ανταλ/κων μετ.μέσων Καθ/τας

Κ.Α.20-6671.001

1916,67

677

31/3/2011

Αντίοχος-Καραγιώργος

Προμήθεια ανταλ/κων μεταφορ.μέσων

376,93

Συντήρηση & επισκευή μεταφορικών μέσ.

20-6263

2708,33

619

31/3/2011

Αθανασόπουλος-Παπαδούλας

Συντήρηση & επισκευή μεταφορικών μέσ.

34,44

541

31/3/2011

Αντίοχος-Καραγιώργος

Συντήρηση & επισκευή μεταφορικών μέσ.

123

157,44

Προμήθεια υλυκών ύδρευσης

Κ.Α.25-6654.001

4604,33

24423

8/3/2011

ΔΟΜΙΚΑ ΠΑΣΙΣΗ Α.Ε.

Προμήθεια υλυκών ύδρευσης

110,7

Προμήθεια υλικών για ανάγκες υπηρεσίας

Κ.Α.30-6662.002

2041,67

881

30/3/2011

Μονοπώλιο ΕΠΕ-Κρίτσας

Προμήθεια υλικών για ανάγκες υπηρεσίας

355,79

24602

30/3/2011

Δομικά Πασίση Α.Ε.

Προμήθεια υλικών για ανάγκες υπηρεσίας

134,32

24603

30/3/2011

Δομικά Πασίση Α.Ε.

Προμήθεια υλικών για ανάγκες υπηρεσίας

15,87

505,98

Προμήθεια ελαστικών

Κ.Α.30-6672.001

1711

31/3/2011

Αθανασόπουλος Νικόλαος

Προμήθεια ελαστικών

55,35

1712

31/3/2011

Αθανασόπουλος Νικόλαος

Προμήθεια ελαστικών

24,6

79,95

Συντήρηση & επισκευή μεταφ.μέσων

Κ.Α.30-6263

3083,33

621

31/3/2011

Αθαναόπουλος-Παπαδούλας Ο.Ε.

Συντήρηση & επισκευή μεταφ.μέσων

86,1

620

31/3/2011

Αθαναόπουλος-Παπαδούλας Ο.Ε.

Συντήρηση & επισκευή μεταφ.μέσων

184,5

622

31/3/2011

Αθαναόπουλος-Παπαδούλας Ο.Ε.

Συντήρηση & επισκευή μεταφ.μέσων

43,05

313,65

Συντήρηση & επισκευή μηχανημάτων

Κ.Α.30-6266.001

82

30/3/2011

Μονοπώλιο ΕΠΕ-Κρίτσας

Συντήρηση & επισκευή μηχανημάτων

98,4

Συντήρηση & επισκευή μεταφορικών μέσων

Κ.Α.70-6263.001

750

623

31/3/2011

Αθανασόπουλος-Παπαδούλας

Συντήρηση & επισκευή μεταφορ. μέσων

61,5

540

31/3/2011

Αντίοχος-Καραγιώργος

Συντήρηση & επισκευή μεταφορ. μέσων

98,4

542

31/3/2011

Αντίοχος-Καραγιώργος

Συντήρηση & επισκευή μεταφορ. μέσων

110,7

270,6

Προμήθεια ανταλ/κων μετ.μέσων Λ.Υ

Κ.Α.70-6671.001

750

676

31/3/2011

Αντίοχος-Καραγιώργος

Προμήθεια ανταλ/κων μετ.μέσων Λ.Υ

61,99

678

31/3/2011

Αντίοχος-Καραγιώργος

Προμήθεια ανταλ/κων μεταφορ.μέσων

407,44

469,43

Προμήθεια ελαστικών

70-6671.002

1710

31/3/2011

Αθανασόπουλος Νικόλαος

Προμήθεια ανταλ/κων μεταφορ.μέσων

18,45

Ο κ. Δήμαρχος  ενημέρωσε και προφορικά  τα μέλη της επιτροπής για το παραπάνω θέμα  και πρότεινε  την έγκιση της εισήγησης.

Η Δ.Σ κ. Κουτσοσπύρου δήλωσε ότι ψηφίζει κατά.

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη της τα παραπάνω

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Με 6 ψήφους ΥΠΕΡ, 1 ψήφο ΚΑΤΑ

Εγκρίνει τις δαπάνες που δημιουργήθηκαν κατά το μήνα Μάρτιο του Οικονομικού έτους 2011, όπως αυτές εμφανίζονται στον κατωτέρω πίνακα αναλυτικά για κάθε είδος προμήθειας και για κάθε Κ.Α.

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ ΜΗΝΟΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 2011

ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ

ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α.

Ταχυδρομικά Τέλη

Κ.Α.00-6221

17090

31/3/2011

Γενική Ταχυδρομική

Ταχυδρομικά Τέλη

68,88

45302

31/1/2011

ACS

Ταχυδρομικά Τέλη

81,34

150,22

Δαπάνες δεξιώσεων & Εθνικών ή Τοπικών εορτών

Κ.Α.00-6643.001

746

26/3/2011

Καρράς Ζαχαρίας

Ηχητική κάλυψη επετείου 25ης Μαρτίου

3075

4220,83

257

26/3/2011

Ιωάννου Δημήτριος

Ηχητική κάλυψη “Η ώρα της γης”

1145

4220

Προμήθεια αναλωσίμων Η/Υ

Κ.Α. 10-6671.003

2333,33

1

29/3/2011

Καρανικόλας Γεώργιος

Προμήθεια αναλωσίμων Η/Υ

802,97

2

29/3/2011

Καρανικόλας Γεώργιος

Προμήθεια αναλωσίμων Η/Υ

690,03

1493

Προμήθεια φωτοτυπικού χαρτιού

Κ.Α.10-6654.001

179

29/3/2011

Ελένη Γεωργικοπούλου

Προμήθεια φωτοτυπικού χαρτιού

304,43

2245,83

180

30/3/2011

Ελένη Γεωργικοπούλου

Προμήθεια φωτοτυπικού χαρτιού

304,43

608,86

Προμήθεια προγραμμάτων Η/Υ

Κ.Α.10-7134.002

10582

15/3/2011

Αφοι Δαλιάνη-Ν.Μαμιδάκης Ο.Ε.

Προμήθεια προγραμμάτων Η/Υ

738

1250

Προμήθεια ανταλ/κων μετ.μέσων Διοικητικών Υπηρ.

Κ.Α.10-6671.001

1250

46

30/3/2011

Ζάχαρης Νικόλαος

Προμήθεια ανταλ/κων μεταφ.μέσων

154,04

102

31/3/2011

Μέντας Αθανάσιος

Προμήθεια ανταλ/κων μεταφ.μέσων

380,41

103

31/3/2011

Μέντας Αθανάσιος

Προμήθεια ανταλ/κων μεταφ.μέσων

422,39

24

31/3/2011

Καραχάλιος Ευάγγελος & ΣΙΑ ΟΕ

Προμήθεια ανταλ/κων μεταφ.μέσων

140

1096,84

Προμήθεια ελαστικών

Κ.Α.10-6671.002

103

31/3/2011

Κάκκος Χρήστος & ΣΙΑ Ο.Ε.

Προμήθεια ελαστικών

440

Προμήθεια ανταλ-κων λοιπών μηχ/των

Κ.Α.10-6672

1625

68947

28/3/2011

Ν.Αρβανιτόπουλο ΣΙΑ Ο.Ε.

Προμήθεια ανταλ-κων λοιπών μηχ/των

960,63

Συντήρηση & επισκευή μεταφ.μέσων

10-6263

2625

8054

4/3/2011

Παπαδόπουλοι Ε.Π.Ε.

Συντήρηση & επισκευή μεταφ.μέσων

24,6

19

30/3/2011

Ζάχαρης Νικόλαος

Συντήρηση & επισκευή μεταφ.μέσων

61,5

1

31/3/2011

Μέντας Αθανάσιος

Συντήρηση & επισκευή μεταφ.μέσων

333,08

1479

31/3/2011

Καραχαλιος Ευάγγελος & ΣΙΑ ΟΕ

Συντήρηση & επισκευή μεταφ.μέσων

187

606,18

Προμήθεια ειδών καθαριότητας

Κ.Α.10-6634

122

30/3/2011

Πατούχα Γεωργία

Προμήθεια ειδών καθαριότητας

178

Προμήθεια Ηλεκτρ/κού υλικού

Κ.Α.20-7335.016

11363,58

4555

8/3/2011

ΠΑΣΙΣΗΣ Α.Β.Ε.Ε.

Προμήθεια Ηλεκτρ/κού υλικού

17,2

24418

8/3/2011

ΔΟΜΙΚΑ ΠΑΣΙΣΗ Α.Ε.

Προμήθεια Ηλεκτρ/κού υλικού

95,94

64

20/3/2011

Ντάλλας Νεκτάριος

Προμήθεια Ηλεκτρ/κού υλικού

1053,26

65

24/3/2011

Ντάλλας Νεκτάριος

Προμήθεια Ηλεκτρ/κού υλικού

1695,68

291

14/3/2011

Τρουμπούκης Ιωάννης & ΣΙΑ Ο.Ε.

Προμήθεια Ηλεκτρ/κού υλικού

2793,33

292

14/3/2011

Τρουμπούκης Ιωάννης & ΣΙΑ Ο.Ε.

Προμήθεια Ηλεκτρ/κού υλικού

1173,42

290

14/3/2011

Τρουμπούκης Ιωάννης & ΣΙΑ Ο.Ε.

Προμήθεια Ηλεκτρ/κού υλικού

2487,67

293

14/3/2011

Τρουμπούκης Ιωάννης & ΣΙΑ Ο.Ε.

Προμήθεια Ηλεκτρ/κού υλικού

330,25

9646,75

Προμήθεια ανταλ/κων μετ.μέσων Καθ/τας

Κ.Α.20-6671.001

1916,67

677

31/3/2011

Αντίοχος-Καραγιώργος

Προμήθεια ανταλ/κων μεταφορ.μέσων

376,93

Συντήρηση & επισκευή μεταφορικών μέσ.

20-6263

2708,33

619

31/3/2011

Αθανασόπουλος-Παπαδούλας

Συντήρηση & επισκευή μεταφορικών μέσ.

34,44

541

31/3/2011

Αντίοχος-Καραγιώργος

Συντήρηση & επισκευή μεταφορικών μέσ.

123

157,44

Προμήθεια υλυκών ύδρευσης

Κ.Α.25-6654.001

4604,33

24423

8/3/2011

ΔΟΜΙΚΑ ΠΑΣΙΣΗ Α.Ε.

Προμήθεια υλυκών ύδρευσης

110,7

Προμήθεια υλικών για ανάγκες υπηρεσίας

Κ.Α.30-6662.002

2041,67

881

30/3/2011

Μονοπώλιο ΕΠΕ-Κρίτσας

Προμήθεια υλικών για ανάγκες υπηρεσίας

355,79

24602

30/3/2011

Δομικά Πασίση Α.Ε.

Προμήθεια υλικών για ανάγκες υπηρεσίας

134,32

24603

30/3/2011

Δομικά Πασίση Α.Ε.

Προμήθεια υλικών για ανάγκες υπηρεσίας

15,87

505,98

Προμήθεια ελαστικών

Κ.Α.30-6672.001

1711

31/3/2011

Αθανασόπουλος Νικόλαος

Προμήθεια ελαστικών

55,35

1712

31/3/2011

Αθανασόπουλος Νικόλαος

Προμήθεια ελαστικών

24,6

79,95

Συντήρηση & επισκευή μεταφ.μέσων

Κ.Α.30-6263

3083,33

621

31/3/2011

Αθαναόπουλος-Παπαδούλας Ο.Ε.

Συντήρηση & επισκευή μεταφ.μέσων

86,1

620

31/3/2011

Αθαναόπουλος-Παπαδούλας Ο.Ε.

Συντήρηση & επισκευή μεταφ.μέσων

184,5

622

31/3/2011

Αθαναόπουλος-Παπαδούλας Ο.Ε.

Συντήρηση & επισκευή μεταφ.μέσων

43,05

313,65

Συντήρηση & επισκευή μηχανημάτων

Κ.Α.30-6266.001

82

30/3/2011

Μονοπώλιο ΕΠΕ-Κρίτσας

Συντήρηση & επισκευή μηχανημάτων

98,4

Συντήρηση & επισκευή μεταφορικών μέσων

Κ.Α.70-6263.001

750

623

31/3/2011

Αθανασόπουλος-Παπαδούλας

Συντήρηση & επισκευή μεταφορ. μέσων

61,5

540

31/3/2011

Αντίοχος-Καραγιώργος

Συντήρηση & επισκευή μεταφορ. μέσων

98,4

542

31/3/2011

Αντίοχος-Καραγιώργος

Συντήρηση & επισκευή μεταφορ. μέσων

110,7

270,6

Προμήθεια ανταλ/κων μετ.μέσων Λ.Υ

Κ.Α.70-6671.001

750

676

31/3/2011

Αντίοχος-Καραγιώργος

Προμήθεια ανταλ/κων μετ.μέσων Λ.Υ

61,99

678

31/3/2011

Αντίοχος-Καραγιώργος

Προμήθεια ανταλ/κων μεταφορ.μέσων

407,44

469,43

Προμήθεια ελαστικών

70-6671.002

1710

31/3/2011

Αθανασόπουλος Νικόλαος

Προμήθεια ανταλ/κων μεταφορ.μέσων

18,45

Οπότε συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται όπως πιο κάτω:

Ο Πρόεδρος                           Η γραμματέας                                  Τα μέλη

Υπογραφή                                Υπογραφή                                        Υπογραφές

Ακριβές αντίγραφο

Ναύπακτος  3/5/2011

Ο Προϊστάμενος ΤΥΑΟ                                                Η γραμματέας της Οικονομικής Επιτροπής

Ασημακόπουλος Δημήτρης                                                                                 Νταουσάνη Βάσω