Κλήρωση προς αντικατάσταση μέλους

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ                                                                                      
Ταχ. Δ/νση:  Πάροδος Α. Κοζώνη
Ναύπακτος Τ.Κ. 30300                                                                       
Πληροφορίες :  Μπισμπίκη Αγγελική                                         
Τηλέφωνο: 26340 – 21618
 Fax: 26340 – 21618
Email: limennafpakt@yahoo.gr

Ναύπακτος:  24/2/2015

Αριθ. Πρωτ.:  212                       

 

ΘΕΜΑ: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΛΗΡΩΣΗΣ  ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ  ΔΗΜΟΥ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΟΥΣ  ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ  & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ  ΚΑΙ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΑΙ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΕΚΠΟΤΑ

Το  Δ.Λ.Τ.Ν.  έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν.4024/2011.
2. Τις διατάξεις της υπ’ αριθ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ. 21508/04.11.2011 Απόφασης του Υπουργού Διοικητικής

Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (ΦΕΚ 2540/07.11.2011 τεύχος Β’)
3. Την υπ’ αριθ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.21526/4.11.2011 Εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και

Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και

Την ανάγκη αντικατάστασης μέλους στην Επιτροπή διενέργειας διαγωνισμών προμηθειών & αξιολόγησης των αποτελεσμάτων των διαγωνισμών και απευθείας ανάθεση προμηθειών που εκτελούνται με τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ.  .

 Γνωστοποιεί ότι την  Παρασκευή  27 Φεβρουαρίου  και ώρα 11.30 στα γραφεία του ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ θα διενεργηθεί από Επιτροπή κλήρωση μεταξύ όσων υπαλλήλων του Δήμου Ναυπακτίας πληρούν τις προϋποθέσεις, για την συμπλήρωση της παρακάτω επιτροπής λόγω του ότι το μέλος κος Μίχος Περικλής που κληρώθηκε στην από 9-1-2015 κλήρωση δεν θα μπορεί να είναι συνεπής και να ανταποκρίνεται  στις υποχρεώσεις του λόγω φόρτου εργασίας :

Επιτροπή διενέργειας διαγωνισμών προμηθειών & αξιολόγησης των αποτελεσμάτων των διαγωνισμών και απευθείας ανάθεση προμηθειών που εκτελούνται με τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ.

Μέλη της Επιτροπής που θα διενεργήσει τις παραπάνω κληρώσεις σύμφωνα με την  80/2014 απόφαση του ΔΣ του ΔΛΤΝ θα είναι οι:

  1. Φράγκος Αντώνιος, Πρόεδρος Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Ναυπάκτου.
  2. Παπαγεωργίου Ηλίας, Προϊστάμενος Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Ναυπακτίας.
  3. Μπισμπίκη Αγγελική, Υπάλληλος Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Ναυπάκτου.

 

Η παρούσα ανακοίνωση να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα και στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου.

                                              ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ

                                                                           Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

                                                                     ΦΡΑΓΚΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ