Σύγκληση Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Ναυπάκτου – 2/3/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ

Ναύπακτος 25-02-2014
Αριθ. Πρωτ. 224

ΠΡΟΣ
Τα μέλη του Δ.Σ.
• Ασημακόπουλος Γεώργιος, Αντιπρόεδρος Δ.Σ.
• Σπυροπούλου Σοφία
• Σμπούκης Βασίλειος
• Γούλας Γεώργιος
• Ζιαμπάρα Μαρία
• Λιμενάρχη Ναυπάκτου κα. Θωμοπούλου Μαρία

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Δήμαρχο Ναυπακτίας κ. Λουκόπουλο Παναγιώτη

ΘΕΜΑ: «Σύγκληση Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Ναυπάκτου».
Σας προσκαλούμε την Δευτέρα 2-3-2015 και ώρα 2:00 να προσέλθετε στην αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου στο Ξενία , σε τακτική συνεδρίαση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του N.3852/2010 και με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Αναμόρφωση πιστώσεων
2. Δέσμευση πιστώσεων
3. Ανάθεση βυθομετρικής αποτύπωσης επιφανείας 131.600 τ.μ Λιμένα Ναυπάκτου & Ανάθεση των κάτωθι μελετών με δωρεά στο ΔΛΤΝ:
▪ ανεμολογική & κυματική μελέτη,
▪ προσομοίωση κυματισμών και φαινομένων ιζημάτων στην παρούσα φάση της περιοχής του έργου,
▪ εναλλακτικές σχεδιάσεις παρεμβάσεων & αξιολόγηση των επιπτώσεων τους στην προστασία του
κάστρου και στην αποτροπή της προσάμμωσης του λιμενίσκου
▪ μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων & προετοιμασία φακέλου αδειοδότησης του έργου
4. Ανάθεση μελέτης επιδιόρθωσης των σπηλαιώσεων εντός του Λιμένα –δημιουργία υποδομών για την κατασκευή δαπέδου πρόσβασης και επένδυση κλιμάκων καθόδου λιμένος
5. Ανάθεση νομιμοποίησης ράμπας ανέλκυσης – καθέλκυσης σκαφών στο Γρίμποβο Ναυπακτίας
6. Ανάθεση Ψηφιοποίησης Χερσαίας Ζώνης Λιμένα Ναυπάκτου
7. Ανάθεση τοπογραφικής μελέτης οριοθέτησης ΧΖΛ Γριμπόβου στο τμήμα που υπολείπεται (παράδοση εντός 15 ημερών)
8. Λήψη απόφασης επί αιτήσεως επαγγελματία κ. Φούντα Παναγιώτη του Νικόλαου , για παραχώρηση του δικαιώματος απλής χρήσης χώρου στη Χερσαία Ζώνη Λιμένα Ναυπάκτου για τη χρονική περίοδο από 1-3-2015 έως 30-10-2015 και για την τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων, ομβρελών ημέρας κλπ. και σύμφωνα με τις διατάξεις της ΕΔ 8321.6/2012 του Υ.Π.Α.Α.Ν & συναφών διατάξεων & νόμων.
9. Λήψη απόφασης επί αιτήσεως επαγγελματία κ. Ζέλιου Κωνσταντίνου-Βασίλειου του Αθανασίου, για παραχώρηση του δικαιώματος απλής χρήσης χώρου στη Χερσαία Ζώνη Λιμένα Ναυπάκτου για τη χρονική περίοδο από 1-4-2015 έως 30-10-2015 και για την τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων, ομβρελών ημέρας κλπ. και σύμφωνα με τις διατάξεις της ΕΔ 8321.6/2012 του Υ.Π.Α.Α.Ν & συναφών διατάξεων & νόμων.
10. Λήψη απόφασης επί αιτήσεως επαγγελματία κ. Ταραβήρα Βασίλειου του Ελευθερίου , για παραχώρηση του δικαιώματος απλής χρήσης χώρου στη Χερσαία Ζώνη Λιμένα Ναυπάκτου για τη χρονική περίοδο από 1-4-2015 έως 30-10-2015 και για την τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων, ομβρελών ημέρας κλπ. και σύμφωνα με τις διατάξεις της ΕΔ 8321.6/2012 του Υ.Π.Α.Α.Ν & συναφών διατάξεων & νόμων.
11. Λήψη απόφασης επί αιτήσεως επαγγελματία κας Κάτσενου Γεωργίας του Δημητρίου , για παραχώρηση του δικαιώματος απλής χρήσης χώρου στη Χερσαία Ζώνη Λιμένα Αντιρρίου για τη χρονική περίοδο από 1-5-2015 έως 31-10-2015 και για την τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων, ομβρελών ημέρας κλπ. και σύμφωνα με τις διατάξεις της ΕΔ 8321.6/2012 του Υ.Π.Α.Α.Ν & συναφών διατάξεων & νόμων.

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΦΡΑΓΚΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ