Αριθ. απόφασης 54/2011-Έγκριση δαπανών που δημιουργήθηκαν το μήνα Μάρτιο του 2011 για την προμήθεια καυσίμων.

ΑΔΑ: 4ΑΘΕΩΚΓ-Α

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της 14ης Τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ναυπακτίας  έτους 2011

Αριθ. απόφασης 54/2011

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΠΕΡΙ: Έγκριση δαπανών που δημιουργήθηκαν το μήνα Μάρτιο του 2011 για την προμήθεια καυσίμων.

Στη Ναύπακτο σήμερα 2 Μαΐου 2011 ημέρα Δευτέρα και ώρα 14.00 συνήλθε σε  τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου  Ναυπακτίας, στο δημοτικό κατάστημα ύστερα από την με αριθ. πρωτ. 12220/28-4-2011 έγγραφη πρόσκληση  του προέδρου της, η οποία επιδόθηκε σε όλα τα μέλη του συμβουλίου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 4 και 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87) όπως ισχύουν.

ΜΕΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

  1. Μπουλές Γιάννης, Δήμαρχος, Πρόεδρος επιτροπής
  2. Κουτσοσπύρου Μαρία, Αντιπρόεδρος επιτροπής
  3. Δούρος Παναγιώτης
  4. Τσέλιος Σπυρίδων
  5. Παναγόπουλος Παναγιώτης
  6. Βίτσας Δημήτριος
  7. Κούκουνας Αθανάσιος

ΑΠΟΝΤΑ ΜΕΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Στη συνεδρίαση παρούσα ήταν επίσης και η δημοτική υπάλληλος κ. Νταουσάνη Βάσω για την τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης.


Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία με την παρουσία 7 μελών σε σύνολο 7 μελών της Οικονομικής Επιτροπής ο πρόεδρος της Ο.Ε

εισηγήθηκε το 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης και έθεσε υπόψη των μελών της εισήγηση του γραφείου προμηθειών η οποία έχει ως εξής:

«

Παρακαλούμε σε προσεχή συνεδρίασή σας να εγκρίνεται τις δαπάνες που δημιουργήθηκαν κατά το μήνα Μάρτιο του Οικονομικού έτους 2011, όπως αυτές εμφανίζονται στον κατωτέρω πίνακα αναλυτικά και αφορούν την προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ ΜΗΝΟΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 2011

ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ

ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α.

Προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης

Κ.Α.10-6643

196

11/3/2011

Σταθόπουλος Δημήτριος

Προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης

455,1

19

8/3/2011

Μακρή Αθανασία

Προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης

818,56

20

8/3/2011

Μακρή Αθανασία

Προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης

818,56

2092,22

Προμήθεια καυσίμων & λιπαντικών

Κ.Α.10-6641

5666,67

49

31/3/2011

Μακρή Αθανασία

Προμήθεια καυσίμων

463,53

3630

9/3/2011

Σταθόπουλος Δημήτριος

Προμήθεια καυσίμων

1500

3673

23/3/2011

Σταθόπουλος Δημήτριος

Προμήθεια καυσίμων

1500

3634

9/3/2011

Σταθόπουλος Δημήτριος

Προμήθεια καυσίμων

1800

5263,53

Προμήθεια καυσίμων & λιπαντικών

Κ.Α.20-6641

6125

7463

31/3/2011

Σταθόπουλος Δημήτριος

Προμήθεια καυσίμων

1422,1

7464

31/3/2011

Σταθόπουλος Δημήτριος

Προμήθεια καυσίμων

1436,3

7465

31/3/2011

Σταθόπουλος Δημήτριος

Προμήθεια καυσίμων

1747,5

7466

31/3/2011

Σταθόπουλος Δημήτριος

Προμήθεια καυσίμων

1152,85

7461

31/3/2011

Σταθόπουλος Δημήτριος

Προμήθεια καυσίμων

372,5

6131,25

Προμήθεια καυσίμων & λιπαντικών

Κ.Α.25-6641

841,67

7462

31/3/2011

Σταθόπουλος Δημήτριος

Προμήθεια καυσίμων

763,8

Προμήθεια καυσίμων & λιπαντικών

Κ.Α. 30-6641

5956,75

7458

31/3/2011

Σταθόπουλος Δμήτριος

Προμήθεια καυσίμων

25

1189

14/3/2011

Σπανός Αντώνιος

Λιπαντικά

33

48

31/3/2011

Μακρή Αθανασία

Προμήθεια καυσίμων

5892,16

5950,16

Προμήθεια καυσίμων & λιπαντικών

35-6644

416,67

7467

31/3/2011

Σταθόπουλος Δημήτριος

Προμήθεια καυσίμων

123,5

7460

31/3/2011

Σταθόπουλος Δημήτριος

Προμήθεια καυσίμων

119

7457

31/3/2011

Σταθόπουλος Δημήτριος

Προμήθεια καυσίμων

100,7

1186

8/3/2011

Σπανός Αντώνιος

Λιπαντικά

22

1192

24/3/2011

Σπανός Αντώνιος

Λιπαντικά

20

385,2

Προμήθεια καυσίμων & λιπαντικών

50-6641

166,71

7458

31/3/2011

Σταθόπουλος Δημήτριος

Προμήθεια καυσίμων

18,4

18,4

Προμήθεια καυσίμων & λιπαντικών

70-6641

750

1190

16/3/2011

Σπανός Αντώνιος

Λιπαντικά

88

1191

18/3/2011

Σπανός Αντώνιος

Λιπαντικά

120

1193

29/3/2011

Σπανός Αντώνιος

Λιπαντικά

120

1187

11/3/2011

Σπανός Αντώνιος

Λιπαντικά

51

1188

11/3/2011

Σπανός Αντώνιος

Λιπαντικά

129

508

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ & ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ

21112,56

Ο κ. Δήμαρχος ενημέρωσε   και  προφορικά τα μέλη της επιτροπής για το παραπάνω θέμα και πρότεινε  την έγκριση  της  εισήγησης.

Η Δ.Σ κ. Κουτσοσπύρου και ο Δ.Σ κ. Κούκουνας δήλωσαν ότι ψηφίζουν κατά.

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη της τα παραπάνω

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Με 5 ψήφους ΥΠΕΡ, 2 ψήφους ΚΑΤΑ

Εγκρίνει τις δαπάνες που δημιουργήθηκαν κατά το μήνα Μάρτιο του Οικονομικού έτους 2011, όπως αυτές εμφανίζονται στον κατωτέρω πίνακα αναλυτικά και αφορούν την προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ ΜΗΝΟΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 2011

ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ

ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α.

Προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης

Κ.Α.10-6643

196

11/3/2011

Σταθόπουλος Δημήτριος

Προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης

455,1

19

8/3/2011

Μακρή Αθανασία

Προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης

818,56

20

8/3/2011

Μακρή Αθανασία

Προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης

818,56

2092,22

Προμήθεια καυσίμων & λιπαντικών

Κ.Α.10-6641

5666,67

49

31/3/2011

Μακρή Αθανασία

Προμήθεια καυσίμων

463,53

3630

9/3/2011

Σταθόπουλος Δημήτριος

Προμήθεια καυσίμων

1500

3673

23/3/2011

Σταθόπουλος Δημήτριος

Προμήθεια καυσίμων

1500

3634

9/3/2011

Σταθόπουλος Δημήτριος

Προμήθεια καυσίμων

1800

5263,53

Προμήθεια καυσίμων & λιπαντικών

Κ.Α.20-6641

6125

7463

31/3/2011

Σταθόπουλος Δημήτριος

Προμήθεια καυσίμων

1422,1

7464

31/3/2011

Σταθόπουλος Δημήτριος

Προμήθεια καυσίμων

1436,3

7465

31/3/2011

Σταθόπουλος Δημήτριος

Προμήθεια καυσίμων

1747,5

7466

31/3/2011

Σταθόπουλος Δημήτριος

Προμήθεια καυσίμων

1152,85

7461

31/3/2011

Σταθόπουλος Δημήτριος

Προμήθεια καυσίμων

372,5

6131,25

Προμήθεια καυσίμων & λιπαντικών

Κ.Α.25-6641

841,67

7462

31/3/2011

Σταθόπουλος Δημήτριος

Προμήθεια καυσίμων

763,8

Προμήθεια καυσίμων & λιπαντικών

Κ.Α. 30-6641

5956,75

7458

31/3/2011

Σταθόπουλος Δμήτριος

Προμήθεια καυσίμων

25

1189

14/3/2011

Σπανός Αντώνιος

Λιπαντικά

33

48

31/3/2011

Μακρή Αθανασία

Προμήθεια καυσίμων

5892,16

5950,16

Προμήθεια καυσίμων & λιπαντικών

35-6644

416,67

7467

31/3/2011

Σταθόπουλος Δημήτριος

Προμήθεια καυσίμων

123,5

7460

31/3/2011

Σταθόπουλος Δημήτριος

Προμήθεια καυσίμων

119

7457

31/3/2011

Σταθόπουλος Δημήτριος

Προμήθεια καυσίμων

100,7

1186

8/3/2011

Σπανός Αντώνιος

Λιπαντικά

22

1192

24/3/2011

Σπανός Αντώνιος

Λιπαντικά

20

385,2

Προμήθεια καυσίμων & λιπαντικών

50-6641

166,71

7458

31/3/2011

Σταθόπουλος Δημήτριος

Προμήθεια καυσίμων

18,4

18,4

Προμήθεια καυσίμων & λιπαντικών

70-6641

750

1190

16/3/2011

Σπανός Αντώνιος

Λιπαντικά

88

1191

18/3/2011

Σπανός Αντώνιος

Λιπαντικά

120

1193

29/3/2011

Σπανός Αντώνιος

Λιπαντικά

120

1187

11/3/2011

Σπανός Αντώνιος

Λιπαντικά

51

1188

11/3/2011

Σπανός Αντώνιος

Λιπαντικά

129

508

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ & ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ

21112,56

Οπότε συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται όπως πιο κάτω:

Ο Πρόεδρος                           Η γραμματέας                                  Τα μέλη

Υπογραφή                                Υπογραφή                                        Υπογραφές

Ακριβές αντίγραφο

Ναύπακτος  3/5/2011

Ο Προϊστάμενος ΤΥΑΟ                                                Η γραμματέας της Οικονομικής Επιτροπής

Ασημακόπουλος Δημήτρης                                                                                 Νταουσάνη Βάσω