Σύγκληση Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Ναυπάκτου – 18/3/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ

Ναύπακτος 13-03-2015
Αριθ. Πρωτ. 254

ΠΡΟΣ
Τα μέλη του Δ.Σ.
• Ασημακόπουλος Γεώργιος, Αντιπρόεδρος Δ.Σ.
• Σπυροπούλου Σοφία
• Σμπούκης Βασίλειος
• Γούλας Γεώργιος
• Ζιαμπάρα Μαρία
• Λιμενάρχη Ναυπάκτου κα. Θωμοπούλου Μαρία

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Δήμαρχο Ναυπακτίας κ. Λουκόπουλο Παναγιώτη

ΘΕΜΑ: «Σύγκληση Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Ναυπάκτου».
Σας προσκαλούμε την Τετάρτη 18-3-2015 και ώρα 2:00 να προσέλθετε στην αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου στο Ξενία , σε τακτική συνεδρίαση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του N.3852/2010 και με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Αναμόρφωση πιστώσεων προϋπολογισμού οικ. έτους 2015
2. Δέσμευση πιστώσεων προϋπολογισμού οικ. έτους 2015
3. Εισηγητική έκθεση Γ΄ Τριμήνου εκτέλεσης προϋπολογισμού ΔΛΤΝ οικ. έτους 2014
4. Εισηγητική έκθεση Δ΄ Τριμήνου εκτέλεσης προϋπολογισμού ΔΛΤΝ οικ. έτους 2014
5. Ανάθεση εξόφλησης επιταγών , κίνηση λογαριασμών Δ.Λ.Τ.Ν.
6. Λήψη Απόφασης επί αιτήσεως Μονοπρόσωπης Ι.Κ.Ε. (Allegria Single Member P.C.- Ψυχαγωγικές- καλλιτεχνικές δραστηριότητες) για παραχώρηση παραλιακού χώρου στην περιοχή παραλίας Γριμπόβου ( χώρος εμποροπανήγυρης) και για την εγκατάσταση –λειτουργία CIRCO ITALIANO DI ROMA κατά το διάστημα από 26-3-2015 εως 3-4-2015.
7. Λήψη απόφασης επί αιτήσεως επαγγελματία κας Μπλίκα Κωνσταντίνας του Γεωργίου για παραχώρηση του δικαιώματος απλής χρήσης χώρου στη Χερσαία Ζώνη Λιμένα Ναυπάκτου για τη χρονική περίοδο από 31-3-2015 έως 31-10-2015 και για την τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων, ομβρελών ημέρας κλπ. και σύμφωνα με τις διατάξεις της ΕΔ 8321.6/2012 του Υ.Π.Α.Α.Ν & συναφών διατάξεων & νόμων.
8. Λήψη απόφασης επί αιτήσεως επαγγελματία κ. Ζωγράφου Νικόλαου του Δημητρίου , για παραχώρηση του δικαιώματος απλής χρήσης χώρου στη Χερσαία Ζώνη Λιμένα Ναυπάκτου για τη χρονική περίοδο από 1-6-2015 έως 31-10-2015 και για την τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων, ομβρελών ημέρας κλπ. και σύμφωνα με τις διατάξεις της ΕΔ 8321.6/2012 του Υ.Π.Α.Α.Ν & συναφών διατάξεων & νόμων.
9. Συγκρότηση επιτροπών –ορισμός εκπροσώπων (σχετ. Π.Δ. 23/2000 (ΦΕΚ 18Α /2000) & άρθρ. 35 του Γενικού Κανονισμού Λιμένα Αρίθμ. 20 ( ΦΕΚ 444Β΄/99).

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΦΡΑΓΚΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ