Σύγκληση Οικονομικής Επιτροπής – 17/3/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
Πληρ. Μηνόπουλος Αθανάσιος
Ταχ. Δ/νση: Ιλ. Τζαβέλα 37-Ναύπακτος 30300
ΤΗΛ: 26343-60143-ΦΑΞ 2634360121

ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ 13-3-2015
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ: 7252

ΠΡΟΣ
Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

ΘΕΜΑ: «Σύγκληση Οικονομικής Επιτροπής».

Σας προσκαλούμε την 17-3-2015 ημέρα Τρίτη και ώρα 14.15 να προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα (οδός Ιλάρχου Τζαβέλα 37) για να συνεδριάσουμε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Διάθεση πιστώσεων.
2. Εγκριση πρακτικών διαγωνισμού προμήθειας τροφίμων για τους παιδικούς σταθμούς και την τράπεζα αγαθών του δήμου για το έτος 2015 και ανάθεση της προμήθειας.
3. Εγκριση όρων επαναληπτικού διαγωνισμού προμήθειας τροφίμων για τους παιδικούς σταθμούς και την τράπεζα αγαθών του δήμου για το έτος 2015, ομάδων τροφίμων ιχθυοπωλείου, παντοπωλείου και αρτοποιείου.
4. Καθορισμός των όρων της δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου για την στέγαση της Τράπεζας Αγαθών ( Κοινωνικό Παντοπωλείο).
5. Καθορισμός των όρων της δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου για την στέγαση του Κέντρου Ανοικτής Προστασίας Ηλικιωμένων (ΚΑΠΗ) Γαλατά.
6. Ορισμός υπολόγου και έγκριση εντάλματος προπληρωμής για πληρωμή στη ΔΕΔΔΗΕ.
7. Μη άσκηση ενδίκων μέσων και κατάργηση δίκης βάσει της 276/2014 Απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Μεσολογγίου και της 6654/ 09-3-2015 αιτήσεως του ενάγοντος Αργυρίου Νικολάου Νικολαϊδη προς την Οικονομική Επιτροπή.
8. Μη άσκηση ενδίκων μέσων και κατάργηση δίκης βάσει της 19/2014 Απόφασης του Ειρηνοδικείου Ναυπάκτου και της 38692/17-11-2014 αιτήσεως της ενάγουσας « Ηλεκτροτεχική Ναυπάκτου Α.Ε.» προς την Οικονομική Επιτροπή.
9. Μη άσκηση ενδίκων μέσων κατά της 47/2014 Απόφασης του Ειρηνοδικείου Ναυπάκτου και πληρωμή βάσει και της 6947/11-3ου-2015 αιτήσεως της ενάγουσας εταιρείας με την επωνυμία Μακεδονική Βιομηχανία Πυροτεχνημάτων, που εδρεύει στο Μεσαίο θες/νίκης.

Ο Δήμαρχος και
Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Λουκόπουλος Παναγιώτης