ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΚΑΙ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΓΑΘΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ (επαναληπτικός διαγωνισμός)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝ.ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ 18/03/2015

ΑΡ. ΜΕΛ: 5/2015

ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ. 7706

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΚΑΙ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΓΑΘΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 41.463,46€

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ο Δήμαρχος Ναυπακτίας προκηρύσσει επαναληπτικό πρόχειρο διαγωνισμό, με κριτήριο τη συνολικά χαμηλότερη τιμή ανά ομάδα τροφίμων για τις ομάδες τροφίμων 1 και 6 της μελέτης του διαγωνισμού, και το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης(%) στις εκάστοτε τιμές Εμπορίου για την ομάδα τροφίμων 2 με υποβολή σφραγισμένων προσφορών για την ανάδειξη μειοδότη της προμήθειας «Tροφίμων για τους παιδικούς σταθμούς και τράπεζας αγαθών του Δήμου Ναυπακτίας, έτους 2015(κωδ.15/6481)». ενδεικτικού προϋπολογισμού 41.163,46€ (Σαράντα μια χιλιάδες εκατόν εξήντα τρία κόμμα σαράντα έξι ευρώ) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.
Ο Διαγωνισμός θα γίνει την 26η Μαρτίου 2015 ημέρα Πέμπτη και ώρα. 10:00 π.μ. (λήξη υποβολής προσφορών) στην Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών, Τμήμα Προμηθειών, οδός Τέρμα Κοζώνη, ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής .
Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα γραφεία του Δήμου Ναυπακτίας, οδός Τέρμα Κοζώνη στο τηλέφωνο 2634020028, Τμήμα Προμηθειών.

Κατεβάστε την σχετική Μελέτη.
Κατεβάστε την σχετική Διακήρυξη.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΛΟΥΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ