Σύγκληση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής – 31/3/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
Πληρ: Παυλοχρήστου Σπυριδούλα
Ταχ. Δ/νση: Ιλάρχου Τζαβέλα 37
Ναύπακτος 30300
Τηλ: 2634360160-143
FAX: 2634360121

ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ 27/3/2015
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: 8389

Π Ρ Ο Σ
Τα μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
Ενταύθα

ΘΕΜΑ: Σύγκληση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.

Σας προσκαλούμε την 31-3-2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00 να προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα (οδός Ιλάρχου Τζαβέλα 37) για να συνεδριάσουμε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Ανάκληση της αριθμ. 16.744/12-5-2014 άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος «ΚΑΦΕΝΕΙΟ», ιδιοκτησίας ΚΑΤΣΟΥΔΑ ΙΩΑΝΝΗ στην οδό Τζαβελλαίων & Πάνου Ρήγα στη Ναύπακτο
2. Χορήγηση προέγκρισης ίδρυσης καταστήματος υγ. ενδιαφέροντος «ΚΟΥΡΕΙΟ» στην οδό Φλαβιανών 11 Τ.Κ. Ξηροπηγάδου Δ.Ε Ναυπάκτου Δήμου Ναυπακτίας στον κ. ΔΟΥΡΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ του Ευθυμίου.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Σύψας Ιωάννης