Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ
Ταχ. Δ/νση: Πάροδος Α. Κοζώνη
Ναύπακτος Τ.Κ. 30300
Πληροφορίες : Μπισμπίκη Αγγελική
Τηλέφωνο: 26340 – 21618
Fax : 26340 – 21618
Email: limennafpakt@yahoo.gr

ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ 16-04-2015
ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ: 380

Προς: ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ
Κοινοποίηση: ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΝΑΥΠ/ΤΟΥ –ΕΡΜΗΣ-

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ»

Το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Ναυπάκτου, προκειμένου να προβεί στην προμήθεια με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ 2015», προϋπολογισμού δαπάνης 4.466,62 σύμφωνα με την αρίθμ. 6 Τεχνική περιγραφή της Υπηρεσίας του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Ναυπάκτου
Καλεί
Τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν κλειστή προσφορά μέχρι την Δευτέρα 27 Απρίλιου 2015 στο Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Ναυπάκτου που στεγάζεται στο κτίριο της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου Ναυπακτίας, οδός Τέρμα Κοζώνη – 30300 Ναύπακτος (Υπόψη κ. Μπισμπίκη Αγγελικής)
Οι ενδιαφερόμενοι, προκειμένου να καταθέσουν την προσφορά τους, μπορούν να παραλαμβάνουν την Τεχνική Περιγραφή της εν λόγω προμήθειας από το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Ναυπάκτου τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Δείγμα οικονομικής προσφοράς.

Ο Πρόεδρος

Φράγκος Αντώνιος