Σύγκληση Οικονομικής Επιτροπής – 19/5/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
Πληρ. Μηνόπουλος Αθανάσιος
Ταχ. Δ/νση: Ιλ. Τζαβέλα 37-Ναύπακτος 30300
ΤΗΛ: 26343-60143-ΦΑΞ 2634360121

ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ 15-5-2015
Αρ.Πρωτ.: 12631

ΠΡΟΣ
Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

ΘΕΜΑ: «Σύγκληση Οικονομικής Επιτροπής».

Σας προσκαλούμε την 19-5-2015 ημέρα Τρίτη και ώρα 14.15 να προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα (οδός Ιλάρχου Τζαβέλα 37) για να συνεδριάσουμε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:
1. Διάθεση πιστώσεων.
2. Έγκριση μελέτης και επιλογή τρόπου εκτέλεσης του έργου «Αναπλάσεις Τ.Κ. Δορβιτσάς Γάβρου».
3. Ανάκληση της αρ.152/2015 απόφασης Οικ.Επιτροπής περί «Εκπόνηση μελέτης ανάπλασης πλατείας Στάικου Δήμου Ναυπακτίας».
4. Εκπόνηση μελέτης «Διαμόρφωση δημοτικού χώρου στο Ο.Τ. 362»
5. Εγκριση τεχνικών προδιαγραφών της αρ.1/2015 μελέτης της Δ/νσης περιβάλλοντος για «Προμηθεια ειδών ατομικής προστασίας», καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης της προμήθειας και καθορισμός των όρων του διαγωνισμού.
6. Άσκηση Ενδίκων μέσων κατά της 49/2015 Απόφασης Ειρηνοδικείου Ναυπάκτου
7. Άσκηση Ενδίκων μέσων κατά της 61/2015 Απόφασης Ειρηνοδικείου Ναυπάκτου
8. Άσκηση τακτικής αγωγής κατά των Αρ. Αυλώνα κ.λ.π
9. Αποδοχή δωρεάς έργου τέχνης του εικαστικού Σταθόπουλου Γεωργίου.
10. Απαλλαγή υπολόγου της υπαλλήλου του Δήμου κ. Κονίδα Βασιλικής.
11. Έγκριση μετακίνησης εκτός έδρας του υπαλλήλου του Δήμου μας κ. Πανουργιά Ηλία.
12. Έγκριση μετακίνησης εκτός έδρας του υπαλλήλου του Δήμου μας κ. Στάικου Νικολάου.

Ο Δήμαρχος και
Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Λουκόπουλος Παναγιώτης