Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για προμήθεια 10 ντουζιέρων εξωτερικού χώρου για τοποθετησή τους στις παραλίες Ψανής και Γριμπόβου Ναυπάκτου»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ                                                                                       

Ταχ. Δ/νση:  Πάροδος Α. Κοζώνη
Ναύπακτος Τ.Κ. 30300
Πληροφορίες :  Μπισμπίκη Αγγελική                                         
Τηλέφωνο: 26340 – 21618
Fax: 26340 – 21618
Email: limennafpakt@yahoo.gr

Ναύπακτος:  26/5/2015

Αριθ. Πρωτ.: 512

 

 

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια με τίτλο: «Προμήθεια 10 ντουζιέρων εξωτερικού χώρου για τοποθετησή τους στις παραλίες Ψανής και Γριμπόβου Ναυπάκτου»

Το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Ναυπάκτου, προκειμένου να προβεί στην προμήθεια με τίτλο: «Προμήθεια 10 ντουζιέρων εξωτερικού χώρου για τοποθετησή τους στις παραλίες Ψανής και Γριμπόβου Ναυπάκτου»», προϋπολογισμού δαπάνης 2.500,00 €, πλέον ΦΠΑ 23% σύμφωνα με την Αριθμ. 10/2015 Τεχνική Περιγραφή της Υπηρεσίας μας,
Καλεί
Τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν κλειστή προσφορά ή να την στείλουν ταχυδρομικά μέχρι την Πέμπτη 4 Ιουνίου 2015 και ώρα 2:00 στα γραφεία του ΔΛΤΝ που στεγάζεται στο κτίριο της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου Ναυπακτίας, οδός Πάροδος Α. Κοζώνη – 30300 Ναύπακτος (Υπόψη κας Μπισμπίκη Αγγελικής).
Επί του φακέλου θα αναγράφεται η ένδειξη «Για την προμήθεια 10 ντουζιέρων εξωτερικού χώρου για τοποθετησή τους στις παραλίες Ψανής και Γριμπόβου Ναυπάκτου» καθώς και τα στοιχεία του ενδιαφερόμενου και τηλ. επικοινωνίας.
Οι ενδιαφερόμενοι, προκειμένου να καταθέσουν την προσφορά τους, μπορούν να παραλαμβάνουν την Τεχνική Περιγραφή της εν λόγω προμήθειας από τα γραφεία του ΔΛΤΝ τις εργάσιμες ημέρες και ώρες ή να την κατεβάσουν από εδώ.
Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει από αρμόδια επιτροπή του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Ναυπάκτου σε ημέρα και ώρα που θα γνωστοποιηθεί στους ενδιαφερόμενους.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΦΡΑΓΚΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ