Αναγγελία για την εκμίσθωση βοσκοτόπων του Κληροδοτήματος “Λεωνίδα & Πολυξένης Τσώνη”

ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Τμήμα Εσόδων & Περιουσίας
Αρμόδιος: Μακκός Νικηφόρος
Φούφλια Πολυτίμη
Τηλ.: 26340-21620
Fax : 26340-21933
Email: info@nafpaktos.gr

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ο ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ, με έδρα την Ναύπακτο, ως διαχειριστής του Κληροδοτήματος “Λεωνίδα & Πολυξένης Τσώνη”, δέχεται κλειστές προσφορές για την εκμίσθωση των παρακάτω βοσκοτόπων:
1) Αγρολίβαδο – βοσκότοπος στη θέση Λάκκα έκτασης 14.863 τμ στην πρώην Κοινότητα Μακρυνούς Τριχωνίδος και τώρα Δήμου Αγρινίου.
Ποσόν ελαχίστης προσφοράς διακόσια (200,00) ευρώ ετησίως.
2) Αγρολίβαδο – βοσκότοπος στη θέση Αλωνάκι, έκτασης εκατό (100) στρεμμάτων περίπου, στην πρώην Κοινότητα Μακρυνούς Τριχωνίδος και τώρα Δήμου Αγρινίου
Ποσόν ελαχίστης προσφοράς τριακόσια πενήντα (350,00) ευρώ ετησίως.
Η εκμίσθωση των βοσκοτόπων έχει εγκριθεί με την υπ΄ αριθ. 486/2014 απόφαση του Δήμου Ναυπακτίας.
Οι όροι εκμίσθωσης – προκήρυξη – των ανωτέρω βοσκοτόπων έχουν εγκριθεί με την υπ΄ αριθ. 89/2015 απόφαση της Οικονομικής επιτροπής του Δήμου Ναυπακτίας.
Τα δικαιολογητικά θα κατατίθενται ή θα αποστέλλονται με συστημένη επιστολή στα γραφεία του Κληροδοτήματος στον Δήμο Ναυπακτίας, οδός Πάρ. Κοζώνη, Ναύπακτος, Τ.Κ. 303 00 με την ένδειξη: «Προσφορά για την μίσθωση του βοσκοτόπου ………………. του Κληροδοτήματος Λεωνίδα & Πολυξένης Τσώνη».
Εντός του φακέλου της προσφοράς θα υπάρχει δεύτερος σφραγισμένος φάκελος με την ένδειξη: «Οικονομική προσφορά για την μίσθωση του βοσκοτόπου ……..…….. του κληροδοτήματος Λεωνίδα & Πολυξένης Τσώνη».
Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι είκοσι (20) ημερολογιακές ημέρες και αρχίζει από την επομένη της ανάρτησης της παρούσας, στην ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Περιουσίας του Υπ. Οικονομικών (www.gspp.gr) .
Αντίγραφα των διακηρύξεων εκμίσθωσης όπου αναφέρονται οι ειδικότεροι όροι και προϋποθέσεις οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να προμηθεύονται από τα Γραφεία του Κληροδοτήματος, στον Δήμο Ναυπακτίας.
Για πρόσθετες πληροφορίες στην έδρα του Κληροδοτήματος, Δήμος Ναυπακτίας, αρμόδιοι: Μακκός Νικηφόρος και Φούφλια Πολυτίμη, τηλέφωνο: 26340-21620 και στο email: info@nafpaktos.gr