Έγκριση τακτοποίησης σκιάστρων παραλίας Γριμπόβου και Ψανή

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Ναυπάκτου (Δ.Λ.Τ.Ν.)
Θέμα: «Έγκριση τακτοποίησης σκιάστρων παραλίας Γριμπόβου και Ψανής»
Δεκτή ομοφώνως έγινε η προσφυγή του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Ναυπάκτου σχετικά με την τακτοποίηση σκιάστρων Χερσαίας Ζώνης Λιμένος, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 25/2015 απόφαση της Επιτροπής του άρθρου 152 του Ν. 3463/2006.
Το Δ.Λ.Τ.Ν. με την προσφυγή του ζητούσε την ακύρωση της απόφασης του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, με την οποία ακυρώθηκε η υπ’ αριθ. 57/2015 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Ναυπάκτου περί τακτοποίησης σκιάστρων στη χερσαία ζώνη λιμένα.
Η Επιτροπή συνεδρίασε στις 4.6.2015 και το Δ.Λ.Τ.Ν. εκπροσώπησε ο Πρόεδρος Αντώνιος Φράγκος.
Σύμφωνα με το σκεπτικό της απόφασης «η τακτοποίηση συνιστά δαπάνη η οποία προβλέπεται στο νόμο, ήτοι πρόκειται για δαπάνη που προέρχεται από τη διοίκηση της Χερσαίας Ζώνης Λιμένα, εντός της οποίας μπορεί το νπδδ σύμφωνα με τα ανωτέρω να εκτελεί έργα που απαιτούνται για την εξυπηρέτηση της εμπορικής και τουριστικής κίνησης…… πρόκειται για λειτουργική δαπάνη, αφού αυτή δεν αφορά σε «αλλότρια περιουσία», αλλά σε περιουσία της οποίας τη διαχείριση, διοίκηση και εκμετάλλευση έχει το ΝΠΔΔ, αφού οι κρίσιμες κατασκευές (ανεξάρτητα από το ποιος τις κατασκεύασε) θα παραμείνουν επ’ ωφελεία της χερσαίας ζώνης λιμένα και θα συντελέσουν στην αποτελεσματικότερη εκπλήρωση των σκοπών του ΝΠΔΔ, αφού θα μεγιστοποιηθούν τα έσοδά του και θα μπορέσει να εκτελέσει και άλλα έργα προς εξυπηρέτηση της εμπορικής, επιβατικής, ναυτιλιακής, τουριστικής και αλιευτικής κίνησης και γενικότερα της εύρυθμης λειτουργίας του λιμένα».
Εντός των επομένων ημερών θα οριστικοποιηθεί η υπαγωγή των κατασκευών στον νόμο περί αυθαιρέτων και θα εκδοθούν οι άδειες παραχώρησης χώρου και χρήσης των σκιάστρων. Πλέον λύνεται ένα τεράστιο θέμα που ταλάνιζε τόσα χρόνια τους επαγγελματίες αλλά και τις ελεγκτικές αρχές. Σημειώνεται δε, ότι στις 27.5.2015 κοινοποιήθηκε στον Δήμο Ναυπακτίας το υπ’ αριθμ. 1812/64452 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου Δ/νση Τεχνικού Ελέγχου με το οποίο ζητείτο εντός 20 ημερών η ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΗ των αυθαίρετων κατασκευών σε περιοχές αιγιαλού και παραλίας εντός της εδαφικής επικράτειας του Δήμου Ναυπακτίας.
9/6/2015
Ο Πρόεδρος
Αντώνιος Φράγκος