Πρόχειρος Διαγωνισμός για την Προμήθεια – Εγκατάσταση βοηθητικού εξοπλισμού ο οποίος θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί από άτομα με κινητική αναπηρία ή περιορισμένη κινητικότητα ώστε να διευκολύνει την πρόσβαση τους στη θάλασσα [ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ]

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤ/ΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ
ΤΑΜΕΙΟ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ

Ημερομηνία.12-06-2015
Αριθμ. Πρωτοκ. 603

Περίληψη διακήρυξης πρόχειρου διαγωνισμού

Για την προμήθεια– Εγκατάσταση βοηθητικού εξοπλισμού ο οποίος θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί από άτομα με κινητική αναπηρία ή περιορισμένη κινητικότητα ώστε να διευκολύνει την πρόσβαση τους στη θάλασσα.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Προκηρύσσει Πρόχειρο διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την οικονομικότερη προσφορά για την προμήθεια – Εγκατάσταση βοηθητικού εξοπλισμού ο οποίος θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί από άτομα με κινητική αναπηρία ή περιορισμένη κινητικότητα ώστε να διευκολύνει την πρόσβαση τους στη θάλασσα συνολικής προϋπολογισθείσης αξίας 36.900,00 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Ναυπάκτου, την Δευτέρα 22-06-2015 ώρα 10:00 Μετά το πέρας αυτής της ώρας λήγει η προθεσμία παραλαβής των προσφορών και όσες προσφορές κατατεθούν θεωρούνται εκπρόθεσμες και επιστρέφονται. Αμέσως μετά θα ακολουθήσει η διαδικασία της αποσφράγισης των προσφορών ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής.

Μαζί με την προσφορά πρέπει να κατατεθεί και εγγύηση συμμετοχής για ποσό που αντιστοιχεί στο 5% της προϋπολογισθείσης δαπάνης ( 1.500,00 ευρώ), συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., μέχρι την 22-06-2015 και ώρα 10:00

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Ναυπάκτου (Τηλέφωνα επικοινωνίας: 2634021618 ) κατά τις εργάσιμες ημέρες και από τις 8.30 π.μ. έως τις 14.00 μ.μ.

Αναπόσπαστα μέρη της παρούσας είναι:

ΤΜΗΜΑ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΤΜΗΜΑ Β ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ,
ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ-

Κατεβάστε το πλήρες τεύχος της μελέτης.

Ο Πρόεδρος του ΔΛΤΝ

Αντώνιος Φράγκος