Αριθ. απόφασης 52/2011-Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών

ΑΔΑ: 4ΑΘΕΩΚΓ-Τ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της 14ης Τακτικής συνεδρίασης της  Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ναυπακτίας έτους 2011

Αριθ. απόφασης 52/2011

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΠΕΡΙ: Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών

Στη Ναύπακτο σήμερα 2 Μαΐου 2011 ημέρα Δευτέρα και ώρα 14.00 συνήλθε σε  τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου  Ναυπακτίας, στο δημοτικό κατάστημα ύστερα από την με αριθ. πρωτ. 12220/28-4-2011 έγγραφη πρόσκληση  του προέδρου της, η οποία επιδόθηκε σε όλα τα μέλη του συμβουλίου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 4 και 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87) όπως ισχύουν.

ΜΕΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

  1. Μπουλές Γιάννης, Δήμαρχος, Πρόεδρος επιτροπής
  2. Κουτσοσπύρου Μαρία, Αντιπρόεδρος επιτροπής
  3. Δούρος Παναγιώτης
  4. Τσέλιος Σπυρίδων
  5. Παναγόπουλος Παναγιώτης
  6. Βίτσας Δημήτριος
  7. Κούκουνας Αθανάσιος

ΑΠΟΝΤΑ ΜΕΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Στη συνεδρίαση παρούσα ήταν επίσης και η δημοτική υπάλληλος κ. Νταουσάνη Βάσω για την τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης.


Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία με την παρουσία 7 μελών σε σύνολο 7 μελών της Οικονομικής Επιτροπής ο πρόεδρος της Ο.Ε εισηγήθηκε το 1
ο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης και έθεσε υπόψη των μελών της εισήγηση του γραφείου προμηθειών η οποία έχει ως εξής:

«Λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι ακόμη δεν έχει ολοκληρωθεί η έγκριση του Π/Υ έτσι ώστε να δημοπρατηθεί η προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών η οικονομική Επιτροπή έχει τη δυνατότητα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ.1δ του Ν.3852/2010 να αποφασίζει σε εξαιρετικά επείγουσες περιπτώσεις την ανάθεση προμηθειών, παροχή υπηρεσιών, εκπόνηση μελετών και εκτέλεσης έργων.

Ύστερα από τα ανωτέρω και έχοντας υπόψη:

1)Το κατεπείγον του θέματος

2)Τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ.1δ του Ν.3852/2010

3)Την ανάγκη εύρυθμης λειτουργίας των υπηρεσιών του Δήμου καθώς και την ανάγκη αποφυγής προβλημάτων δημόσιας υγείας με την αποκομιδή απορριμμάτων

Εισηγούμαστε την απευθείας ανάθεση προμήθειας καυσίμων και λιπαντικών για τον μήνα Μάϊο και μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας δημοπράτησης, στο ποσό των 18.450,00€ με Φ.Π.Α. στα κατωτέρω πρατήρια υγρών καυσίμων:

1)Σταθόπουλου Δημητρίου με Α.Φ.Μ. 024459294

2)Μακρή Αθανασία με Α.Φ.Μ. 113218152

3)Παπαδογεώργου Αντωνίου με ΑΦ.Μ. 026698461

4)Σπανού Αντωνίου με Α.Φ.Μ. 016877314

5)Χρυσανθοπούλου Ελπίδας με ΑΦ.Μ. 040626408

6)Στάϊκου Βασιλείου με Α.Φ.Μ. 016766835»

O  κ. Δήμαρχος  ενημέρωσε και προφορικά τα μέλη της επιτροπής  για το παραπάνω θέμα  και πρότεινε  την έγκριση της εισήγησης.

Η Δ.Σ κ. Κουτσοσπύρου δήλωσε ότι ψηφίζει κατά.

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη της τα παραπάνω

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Με 6 ψήφους ΥΠΕΡ, 1 ψήφο ΚΑΤΑ

  1. Εγκρίνει το επείγον του θέματος.
  2. Εγκρίνει την απευθείας ανάθεση προμήθειας καυσίμων και λιπαντικών για τον μήνα Μάϊο και μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας δημοπράτησης, στο ποσό των 18.450,00€ με Φ.Π.Α. στα κατωτέρω πρατήρια υγρών καυσίμων:

1)Σταθόπουλου Δημητρίου με Α.Φ.Μ. 024459294

2)Μακρή Αθανασία με Α.Φ.Μ. 113218152

3)Παπαδογεώργου Αντωνίου με ΑΦ.Μ. 026698461

4)Σπανού Αντωνίου με Α.Φ.Μ. 016877314

5)Χρυσανθοπούλου Ελπίδας με ΑΦ.Μ. 040626408

6)Στάϊκου Βασιλείου με Α.Φ.Μ. 016766835

Οπότε συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται όπως πιο κάτω:

Ο Πρόεδρος                           Η γραμματέας                                  Τα μέλη

Υπογραφή                                Υπογραφή                                        Υπογραφές

Ακριβές αντίγραφο

Ναύπακτος  3/5/2011

Ο Προϊστάμενος ΤΥΑΟ                                                Η γραμματέας της Οικονομικής Επιτροπής

Ασημακόπουλος Δημήτρης                                                                                 Νταουσάνη Βάσω