Αριθ. απόφασης 51/2011-Προμήθεια ενός στεφανιού για την κατάθεσή του στην εκδήλωση της Πρωτομαγιάς

ΑΔΑ: 4ΑΘΕΩΚΓ-Ρ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της 13ης έκτακτης συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ναυπακτίας  έτους 2011

Αριθ. απόφασης 51/2011

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΠΕΡΙ: Προμήθεια ενός στεφανιού για την κατάθεσή του στην εκδήλωση της Πρωτομαγιάς.

Στη Ναύπακτο σήμερα 29 Απριλίου 2011 ημέρα Παρασκευή και ώρα 14.00 συνήλθε σε  έκτακτη συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου  Ναυπακτίας, στο δημοτικό κατάστημα ύστερα από την με αριθ. πρωτ. 12221/28-4-2011 έγγραφη πρόσκληση  του προέδρου της, η οποία επιδόθηκε σε όλα τα μέλη του συμβουλίου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 4 και 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87) όπως ισχύουν.

ΜΕΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

  1. Μπουλές Γιάννης, Δήμαρχος, Πρόεδρος επιτροπής
  2. Κουτσοσπύρου Μαρία, Αντιπρόεδρος επιτροπής
  3. Δούρος Παναγιώτης
  4. Τσέλιος Σπυρίδων
  5. Παναγόπουλος Παναγιώτης
  6. Βίτσας Δημήτριος
  7. Κούκουνας Αθανάσιος

ΑΠΟΝΤΑ ΜΕΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

  1. Κουτσοσπύρου Μαρία

Στη συνεδρίαση παρούσα ήταν επίσης και η δημοτική υπάλληλος κ. Νταουσάνη Βάσω για την τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης.


Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία με την παρουσία 6 μελών σε σύνολο 7 μελών της Οικονομικής Επιτροπής ο πρόεδρος της Ο.Ε εισηγήθηκε το 1
ο θέμα της ημερήσιας διάταξης και έθεσε υπόψη των μελών της εισήγηση του γραφείου προμηθειών η οποία έχει ως εξής:

«Θέμα: Προμήθεια ενός στεφανιού για την κατάθεσή του στην εκδήλωση της Πρωτομαγιάς

Εισήγηση: Στα πλαίσια των εκδηλώσεων της Πρωτομαγιά ο δήμαρχος ή εκπρόσωπος του δήμου θα πρέπει να καταθέσει στεφάνι, οπότε απαιτείται η προμήθεια ενός στεφανιού.

Επειδή δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί η διαδικασία της έγκρισης του Π/Υ ώστε η ανάθεση να γίνει με απόφαση του Δημάρχου που είναι αρμόδιο όργανο για τις αναθέσεις υπηρεσιών σύμφωνα με τη νομοθεσία , &  για λόγους επείγουσας ανάγκης  που σχετίζονται με το χρόνο διεξαγωγής της εκδήλωσης, 1/5/2011, η απόφαση ανάθεσης προμηθειών & εργασιών για την εκδήλωση της Μεγάλης Παρασκευής θα πρέπει να γίνει με απόφαση Οικονομικής Επιτροπής αφού σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ. 1δ του Ν. 3852/2010 η Οικονομική Επιτροπή κατέστη το αρμόδιο όργανο για την ανάθεση προμηθειών , παροχή υπηρεσιών, εκπόνηση μελετών και εκτέλεση έργων σε εξαιρετικά επείγουσες περιπτώσεις.

Ύστερα από τα παραπάνω και λαμβάνοντας υπόψη:

1.- Το κατεπείγον του θέματος.

2.- Τις δ/ξεις του άρθρου 72 παρ. 1δ του Ν.3852/2010.

Εισηγούμαστε, λόγω του κατεπείγοντας την προμήθεια ενός στεφανιού από το κατάστημα του κ. Πέτσα έναντι του ποσού των 30 ευρώ.»

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη της τα παραπάνω

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

ΟΜΟΦΩΝΑ

  1. Εγκρίνει το επείγον του θέματος.
  2. Εγκρίνει την προμήθεια ενός στεφανιού για την κατάθεσή του στην εκδήλωση της Πρωτομαγιάς από τον κ. Πέτσα έναντι του ποσού των 30 ευρώ.

Οπότε συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται όπως πιο κάτω:

Ο Πρόεδρος                           Η γραμματέας                                  Τα μέλη

Υπογραφή                                Υπογραφή                                        Υπογραφές

Ακριβές αντίγραφο

Ναύπακτος  2/5/2011

Ο Προϊστάμενος ΤΥΑΟ                                                Η γραμματέας της Οικονομικής Επιτροπής

Ασημακόπουλος Δημήτρης                                                                                 Νταουσάνη Βάσω