Αριθ. απόφασης 49/2011- Δαπάνη για προφύλαξη ατυχημάτων

ΑΔΑ: 4ΑΘΕΩΚΓ-Δ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της 12ης έκτακτης συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής  Δήμου Ναυπακτίας  έτους 2011

Αριθ. απόφασης 49/2011

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΠΕΡΙ: Δαπάνη για προφύλαξη ατυχημάτων.

Στη Ναύπακτο σήμερα 20 Απριλίου 2011 ημέρα Τετάρτη  και ώρα 14.00 συνήλθε σε  έκτακτη συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου  Ναυπακτίας, στο δημοτικό κατάστημα ύστερα από την με αριθ. πρωτ. 11452/19-4-2011 έγγραφη πρόσκληση  του προέδρου της, η οποία επιδόθηκε σε όλα τα μέλη του συμβουλίου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 4 και 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87) όπως ισχύουν.

ΜΕΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

  1. Μπουλές Γιάννης, Δήμαρχος, Πρόεδρος επιτροπής
  2. Κουτσοσπύρου Μαρία, Αντιπρόεδρος επιτροπής
  3. Δούρος Παναγιώτης
  4. Τσέλιος Σπυρίδων
  5. Παναγόπουλος Παναγιώτης
  6. Βίτσας Δημήτριος
  7. Κούκουνας Αθανάσιος

ΑΠΟΝΤΑ ΜΕΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Στη συνεδρίαση παρούσα ήταν επίσης και η δημοτική υπάλληλος κ. Νταουσάνη Βάσω για την τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης.


Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία με την παρουσία 7 μελών σε σύνολο 7 μελών της Οικονομικής Επιτροπής ο πρόεδρος της Ο.Ε εισηγήθηκε το 1
ο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης και έθεσε υπόψη των μελών της εισήγηση του γραφείου προμηθειών η οποία έχει ως εξής:

«Θέμα: Δαπάνη για προφύλαξη ατυχημάτων .

Εισήγηση: Μετά από την αυτοψία του τμήματος τροχαίας Ναυπάκτου για τον παραλιακό δρόμο Βαριάς και την αποστολή εγγράφου προς το δήμο Ναυπακτίας η δ/νση τεχνικών υπηρεσιών υπέβαλε στο τμήμα περιβάλλοντος τεχνική έκθεση για την λήψη μέτρων αποφυγής ατυχήματος.

Επειδή δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί η διαδικασία της έγκρισης του Π/Υ ώστε η ανάθεση να γίνει με απόφαση του Δημάρχου που είναι αρμόδιο όργανο για τις αναθέσεις υπηρεσιών σύμφωνα με τη νομοθεσία , &  για λόγους επείγουσας ανάγκης  που σχετίζονται με το χρόνο διεξαγωγής των εκδηλώσεων, 22/4/2011, η απόφαση ανάθεσης προμηθειών & εργασιών για την εκδήλωση της Μεγάλης Παρασκευής θα πρέπει να γίνει με απόφαση Οικονομικής Επιτροπής αφού σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ. 1δ του Ν. 3852/2010 η Οικονομική Επιτροπή κατέστη το αρμόδιο όργανο για την ανάθεση προμηθειών , παροχή υπηρεσιών, εκπόνηση μελετών και εκτέλεση έργων σε εξαιρετικά επείγουσες περιπτώσεις.

Ύστερα από τα παραπάνω και λαμβάνοντας υπόψη:

1.- Το κατεπείγον του θέματος.

2.- Τις δ/ξεις του άρθρου 72 παρ. 1δ του Ν.3852/2010.

3. Το υπηρεσιακό σημείωμα του γραφείου περιβάλλοντος

Εισηγούμαστε, λόγω του κατεπείγοντας,

1. Την απευθείας ανάθεση προμήθειας και τεμαχίων πινακίδων Ρ8 και 6 τεμαχίων πινακίδων ΠΡΟΣΟΧΗ ΔΡΟΜΟΣ ΚΛΕΙΣΤΟΣ η προμήθεια θα γίνει από το κατάστημα του κ. Νικόπουλου Κων.νου και το ποσό της δαπάνης ανέρχεται στα 836,40 ευρώ με το ΦΠΑ

2. Στο σημείο εκείνο πρέπει να γίνει προμήθεια αναλάμποντας φανών τεμαχίων 8 ποσού 150,40 ευρώ με ΦΠΑ και διχτύου πλαστικού 50 μέτρων έναντι του ποσού των 33 ευρώ με το ΦΠΑ στο κατάστημα του κ. Γρηγορίου Σύψα

3. Για την τοποθέτηση των ανωτέρω πρέπει να κάνουμε προμήθεια 20 τεμαχίων σιδήρου Φ20 ύψους 1 μέτρου για να δέσουμε επάνω το πλαστικό δίχτυ για να μην πέσει κανένα αυτοκίνητο προς τη θάλασσα. Η προμήθεια θα γίνει από το κατάστημα των Δομικά Πασίση ΑΕ έναντι του ποσού των 50,43 ευρώ με ΦΠΑ

Επίσης είχαμε ένα συμβάν στις Εργατικές κατοικίες που ένα αυτοκίνητο έριξε κάποιο στύλο με την πινακίδα STOP πρέπει να προμηθευτούμε 4 στύλους για τις έκτακτες ανάγκες που δημιουργούνται το ποσό του αντιστοιχεί στους στύλους είναι 55 με το ΦΠΑ και το κατάστημα που θα προμηθευτούμε θα είναι των Πασίση ΑΒΕΕ.»

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη της τα παραπάνω

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

ΟΜΟΦΩΝΑ

  1. Εγκρίνει το επείγον του θέματος.
  2. Εγκρίνει την ανάθεση των παρακάτω προμηθειών:

α)  Προμήθεια πινακίδων Ρ8 και 6 τεμαχίων πινακίδων ΠΡΟΣΟΧΗ ΔΡΟΜΟΣ ΚΛΕΙΣΤΟΣ από το κατάστημα του κ. Νικόπουλου Κων/νου έναντι του ποσού των 836,40 ευρώ με το ΦΠΑ

β) Προμήθεια αναλάμποντας φανών τεμαχίων 8 ποσού 150,40 ευρώ με ΦΠΑ και διχτύου πλαστικού 50 μέτρων  ποσού 33 ευρώ με ΦΠΑ από το κατάστημα του κ. Γρηγορίου Σύψα

γ) Προμήθεια 20 τεμαχίων σιδήρου Φ20 ύψους 1 μέτρου από το κατάστημα των Δομικά Πασίση ΑΕ έναντι του ποσού των 50,43 ευρώ με ΦΠΑ

δ) Προμήθεια 4 στύλων για τις έκτακτες ανάγκες ποσού 55 ευρώ με το ΦΠΑ από το κατάστημα  των Πασίση ΑΒΕΕ

Οπότε συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται όπως πιο κάτω:

Ο Πρόεδρος                           Η γραμματέας                                  Τα μέλη

Υπογραφή                                Υπογραφή                                        Υπογραφές

Ακριβές αντίγραφο

Ναύπακτος  21/4/2011

Ο Προϊστάμενος ΤΥΑΟ                                                Η γραμματέας της Οικονομικής Επιτροπής

Ασημακόπουλος Δημήτρης                                                                                 Νταουσάνη Βάσω