Αριθ. απόφασης 48/2011- Ανάθεση προμηθειών και εργασιών εορτασμού της Μεγάλης Παρασκευής

ΑΔΑ: 4ΑΘΕΩΚΓ-0

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της 12ης έκτακτης συνεδρίασης της  Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ναυπακτίας έτους 2011

Αριθ. απόφασης 48/2011

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΠΕΡΙ: Ανάθεση προμηθειών και εργασιών εορτασμού της Μεγάλης Παρασκευής.

Στη Ναύπακτο σήμερα 20 Απριλίου 2011 ημέρα Τετάρτη  και ώρα 14.00 συνήλθε σε  έκτακτη συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου  Ναυπακτίας, στο δημοτικό κατάστημα ύστερα από την με αριθ. πρωτ. 11452/19-4-2011 έγγραφη πρόσκληση  του προέδρου της, η οποία επιδόθηκε σε όλα τα μέλη του συμβουλίου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 4 και 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87) όπως ισχύουν.

ΜΕΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

  1. Μπουλές Γιάννης, Δήμαρχος, Πρόεδρος επιτροπής
  2. Κουτσοσπύρου Μαρία, Αντιπρόεδρος επιτροπής
  3. Δούρος Παναγιώτης
  4. Τσέλιος Σπυρίδων
  5. Παναγόπουλος Παναγιώτης
  6. Βίτσας Δημήτριος
  7. Κούκουνας Αθανάσιος

ΑΠΟΝΤΑ ΜΕΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Στη συνεδρίαση παρούσα ήταν επίσης και η δημοτική υπάλληλος κ. Νταουσάνη Βάσω για την τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης.


Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία με την παρουσία 7 μελών σε σύνολο 7 μελών της Οικονομικής Επιτροπής ο πρόεδρος της Ο.Ε εισηγήθηκε το 1
ο θέμα της ημερήσιας διάταξης και έθεσε υπόψη των μελών της εισήγηση του γραφείου προμηθειών η οποία έχει ως εξής:

«Θέμα: Δαπάνες εορτασμού Μεγάλης Παρασκευής.

Εισήγηση: Όπως γνωρίζετε,  τη  Μεγάλη Παρασκευή γίνεται περιφορά  των επιταφίων των εκκλησιών του Αγίου Δημητρίου και της Αγίας Παρασκευής στην πόλη  και τελική κατάληξη την Πλατεία του Λιμανίου όπου  πραγματοποιείται η ακολουθία του επιταφίου. Πρόκειται για ένα τοπικό έθιμο που προκειμένου να το διατηρήσουμε και να το αναβαθμίσουμε απαιτούνται κάποιες δαπάνες για προμήθειες & εργασίες..

Επειδή δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί η διαδικασία της έγκρισης του Π/Υ ώστε η ανάθεση να γίνει με απόφαση του Δημάρχου που είναι αρμόδιο όργανο για τις αναθέσεις υπηρεσιών σύμφωνα με τη νομοθεσία , &  για λόγους επείγουσας ανάγκης  που σχετίζονται με το χρόνο διεξαγωγής των εκδηλώσεων, 22/4/2011, η απόφαση ανάθεσης προμηθειών & εργασιών για την εκδήλωση της Μεγάλης Παρασκευής θα πρέπει να γίνει με απόφαση Οικονομικής Επιτροπής αφού σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ. 1δ του Ν. 3852/2010 η Οικονομική Επιτροπή κατέστη το αρμόδιο όργανο για την ανάθεση προμηθειών , παροχή υπηρεσιών, εκπόνηση μελετών και εκτέλεση έργων σε εξαιρετικά επείγουσες περιπτώσεις.

Ύστερα από τα παραπάνω και λαμβάνοντας υπόψη:

1.- Το κατεπείγον του θέματος.

2.- Τις δ/ξεις του άρθρου 72 παρ. 1δ του Ν.3852/2010.

Εισηγούμαστε, λόγω του κατεπείγοντας, την ανάθεση των παρακάτω προμηθειών & εργασιών:

α)  Προμήθεια  Κεριών, Ρεσώ, Γυάλινων Φαναριών,  Πλαστικών ποτηριών , κ.λ.π., ποσού στον κ. Παπαιωάννου Χρήστο & ΣΙΑ Ε.Ε. έναντι του ποσού των 1.807,83 € με Φ.Π.Α.

β) προμήθεια Υλικού ( Φενιζόλ), στον Φούντα Ιωάννη  ποσού 270,00 € με  Φ.Π.Α. για την κατασκευή σχεδίου εντός του Λιμανιού.

γ) προμήθεια διαφόρων υλικών για την κατασκευή του Σταυρού και ότι άλλο χρειαστεί ποσού  110 € από το κατάστημα του κ. Γρηγόρη Σύψα .

δ) ηχητική κάλυψη  της ακολουθίας  του επιταφίου της Μεγάλης Παρασκευής, συνολικού ποσού 582,90€ με φ.π.α . στον κ. Καρρά Ζαχαρία.

ε) μουσική κάλυψη-ερμηνεία βυζαντινών ύμνων από χορωδία-συνολικού ποσού 320€ με φ.π.α στον μουσικό κ. Βυνσζεντάτο Αναστάσιο.

στ) εργασία οργάνωσης της εκδήλωσης-κατασκευή, τοποθέτηση διακοσμητικών κεριών, σταυρού κλπ. συνολικού ποσού 615€ με φ.π.α στον κ. Mπανιά Κων/νο. »

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη της τα παραπάνω

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

ΟΜΟΦΩΝΑ

  1. Εγκρίνει το επείγον του θέματος.
  2. Εγκρίνει την ανάθεση των παρακάτω προμηθειών & εργασιών:

α)  Προμήθεια  Κεριών, Ρεσώ, Γυάλινων Φαναριών,  Πλαστικών ποτηριών , κ.λ.π., ποσού στον κ. Παπαιωάννου Χρήστο & ΣΙΑ Ε.Ε. έναντι του ποσού των 1.807,83 € με Φ.Π.Α.

β) προμήθεια Υλικού ( Φενιζόλ), στον Φούντα Ιωάννη  ποσού 270,00 € με  Φ.Π.Α. για την κατασκευή σχεδίου εντός του Λιμανιού.

γ) προμήθεια διαφόρων υλικών για την κατασκευή του Σταυρού και ότι άλλο χρειαστεί ποσού  110 € από το κατάστημα του κ. Γρηγόρη Σύψα .

δ) ηχητική κάλυψη  της ακολουθίας  του επιταφίου της Μεγάλης Παρασκευής, συνολικού ποσού 582,90€ με φ.π.α . στον κ. Καρρά Ζαχαρία.

ε) μουσική κάλυψη-ερμηνεία βυζαντινών ύμνων από χορωδία-συνολικού ποσού 320€ με φ.π.α στον μουσικό κ. Βυνσζεντάτο Αναστάσιο.

στ) εργασία οργάνωσης της εκδήλωσης-κατασκευή, τοποθέτηση διακοσμητικών κεριών, σταυρού κλπ. συνολικού ποσού 615€ με φ.π.α στον κ. Mπανιά Κων/νο.

Οπότε συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται όπως πιο κάτω:

Ο Πρόεδρος                           Η γραμματέας                                  Τα μέλη

Υπογραφή                                Υπογραφή                                        Υπογραφές

Ακριβές αντίγραφο

Ναύπακτος  21/4/2011

Ο Προϊστάμενος ΤΥΑΟ                                                Η γραμματέας της Οικονομικής Επιτροπής

Ασημακόπουλος Δημήτρης                                                                                 Νταουσάνη Βάσω