Αριθ. απόφασης 47/2011- Εισήγηση για την έκδοση κανονιστικής απόφασης σχετικά με την έγκριση τιμολογιακής πολιτικής εφαρμογής του μέτρου του συστήματος ελεγχόμενης στάθμευσης (ΣΕΣ) στην κεντρική περιοχή Ναυπάκτου.

ΑΔΑ: 4ΑΓΜΩΚΓ-Α

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της 11ης Τακτικής συνεδρίασης της   Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ναυπακτίας έτους 2011

Αριθ. απόφασης 47/2011

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΠΕΡΙ: Εισήγηση για την έκδοση κανονιστικής απόφασης σχετικά με την έγκριση τιμολογιακής πολιτικής εφαρμογής του μέτρου του συστήματος ελεγχόμενης στάθμευσης (ΣΕΣ) στην κεντρική περιοχή Ναυπάκτου.

Στη Ναύπακτο σήμερα 15 Απριλίου 2011 ημέρα Παρασκευή και ώρα 14.00 συνήλθε σε  τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου  Ναυπακτίας, στο δημοτικό κατάστημα ύστερα από την με αριθ. πρωτ. 9984/11-4-2011 έγγραφη πρόσκληση  του προέδρου της, η οποία επιδόθηκε σε όλα τα μέλη του συμβουλίου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 4 και 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87) όπως ισχύουν.

ΜΕΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 1. Μπουλές Γιάννης, Δήμαρχος, Πρόεδρος επιτροπής
 2. Κουτσοσπύρου Μαρία, Αντιπρόεδρος επιτροπής
 3. Δούρος Παναγιώτης
 4. Τσέλιος Σπυρίδων
 5. Παναγόπουλος Παναγιώτης
 6. Βίτσας Δημήτριος
 7. Κούκουνας Αθανάσιος

ΑΠΟΝΤΑ ΜΕΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

1. Βίτσας Δημήτριος

Στη συνεδρίαση παρούσα ήταν επίσης και η δημοτική υπάλληλος κ. Νταουσάνη Βάσω για την τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης.


Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία με την παρουσία 6 μελών σε σύνολο 7 μελών της Οικονομικής Επιτροπής ο πρόεδρος της Ο.Ε εισηγήθηκε το 1
ο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης και έθεσε υπόψη των μελών της εισήγηση της τεχνικής υπηρεσίας η οποία έχει ως εξής:

«ΘΕΜΑ: ΕΙΣΗΓΗΣΗ για την έκδοση  Κανονιστικής  Απόφασης σχετικά με την έγκριση Τιμολογιακής πολιτικής εφαρμογής του μέτρου του  Συστήματος  Ελεγχόμενης Στάθμευσης (ΣΕΣ) στην κεντρική περιοχή της Ναυπάκτου.

ΣΧΕΤ.:  1. Το Αρθρο 73 του Ν. 3852/10 (ΦΕΚ 87/ 7-6-10 Τεύχος Α).

2. Τα Αρθρα 79 και 82 του ΚΔΚ (Ν. 3463/2006).

3. Η  Μελέτη Ελεγχόμενης  Στάθμευσης του γραφείου Ν. Βόσκογλου

– Ι.  Μάρη.

4. Η αρ. 38/2009 Απόφαση Δ.Σ. Ναυπάκτου.

5. Η αρ. 204/2008  Απόφαση Δ.Σ. Ναυπάκτου.

6. Την  με αρ. πρ. 2521/1/133-α/13-2-2009 Απόφαση της Αστυνομικής Δνσης

Αιτωλίας.

7. Το από 30-03-2011 έγγραφο της Δημοτικής Αστυνομίας .

Σε  συνέχεια  συνεννοήσεων – σύσκεψης (κατά την  οποία διατυπώθηκαν οι απόψεις όλων) -μεταξύ  της Δημοτικής Αρχής , Επιτροπής  Παρακολούθησης ΣΕΣ (δια του Προέδρου της) και  Υπηρεσιακών παραγόντων (Οικονομική Υπηρεσία –Δημοτική Αστυνομία – Δικηγόρου του Δήμου – Τεχνικής Υπηρεσίας ) ,σχετικά με την εφαρμογή του ΣΕΣ για τη μεταβατική περίοδο μετά την επικείμενη διάλυση της Σύμβασης με τον Ανάδοχο «ΑΣΥΡΜΑΤΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ» ΕΠΕ και αφού ελήφθησαν υπόψη τα παραπάνω σχετικά ,προτείνεται η παρακάτω τιμολογιακή πολιτική :

 1. Η  καταβολή του τέλους στάθμευσης  θα γίνεται αποκλειστικά και μόνο με ξυστές κάρτες  στάθμευσης ,τις οποίες θα μπορούν προμηθεύονται οι χρήστες από  περίπτερα της πόλης  ή και από άλλα καταστήματα.  Η προμήθεια και διανομή – πώληση  των καρτών στάθμευσης στους τριτοπωλητές θα γίνεται με ευθύνη  της Οικονομικής  Διεύθυνσης του Δήμου.  Οι τριτοπωλητές θα μπορούν είτε να αγοράζουν τις κάρτες από το Δήμο κατά τις ώρες λειτουργίας των υπηρεσιών του Δήμου ,είτε να τις παραγγέλνουν τηλεφωνικά και να τις παραλαμβάνουν στο χώρο τους την επομένη μέχρι τις 09:00 καταβάλλοντας το τίμημα. Η ελάχιστη παραγγελία καρτών ορίζεται σε 50€. Κατά την αγορά καρτών θα αφαιρείται η προμήθεια των τριτοπωλητών.

 1. Η  δυνατότητα στάθμευσης με κινητό τηλέφωνο καταργείται και,  για το λόγο αυτό θα καλυφθεί στις σχετικές πινακίδες η επιλογή αυτή.

 1. Θα εξακολουθήσει  το ισχύον τιμολόγιο, χωρίς  περιορισμούς στη διάρκεια στάθμευσης , ήτοι:

 1. Για στάθμευση μισής ώρας , 0.50 €
 2. Για στάθμευση μιας ώρας , 1.00 €
 3. Για στάθμευση ημερήσια , 6.00 €

 1. Τα άτομα με ειδικές ανάγκες (ΑΜΕΑ) που το όχημά τους φέρει το σχετικό σήμα θα σταθμεύουν στις ειδικές για αυτά θέσεις δωρεάν, ενώ παράλληλα μπορούν να σταθμεύουν και στις θέσεις επισκεπτών επίσης δωρεάν.

 1. Η  προμήθεια των τριτοπωλητών καρτών στάθμευσης  ορίζεται στο 8 % της αξίας των καρτών στάθμευσης. Τα απαιτούμενα προς έκδοση παραστατικά θα προσδιοριστούν με ευθύνη της Οικονομικής Διεύθυνσης του Δήμου .

 1. ΑΣΤΥΝΟΜΕΥΣΗ –  ΕΛΕΓΧΟΣ – ΕΚΔΟΣΗ  ΚΛΗΣΕΩΝ – ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ  ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ

Δύο από τους πιο σημαντικούς παράγοντες για την επιτυχημένη εφαρμογή των συστημάτων ελεγχόμενης στάθμευσης είναι η αποτελεσματική αστυνόμευση και η είσπραξη των κλήσεων.

Η αστυνόμευση των χώρων ελεγχόμενης στάθμευσης, αλλά και της παράνομης στάθμευσης που γειτνιάζει και επηρεάζει τη λειτουργία της ελεγχόμενης στάθμευσης θα γίνεται από την Δημοτική Αστυνομία, ενώ η διαχείριση των σχετικών κλήσεων για παραβάσεις στάθμευσης θα γίνεται από το Δήμο.

 1. Η κάθε θέση επισκεπτών θα ελέγχεται ανά 45΄, κατά τις ώρες λειτουργίας του συστήματος. Σημειώνεται ότι πρακτικά θα παρέχεται προς τους χρήστες ανοχή στάθμευσης δέκα λεπτών προκειμένου να πεζοπορήσουν από τη θέση στάθμευσης προς το πλησιέστερο σημείο πώλησης καρτών, να προμηθευτούν κάρτες και να επιστρέψουν στο όχημά τους να τις τοποθετήσουν.

 1. Ο Δήμος θα αποστέλλει ειδοποιητήρια/προσκλητήρια προς τους παραβάτες μέσα σε 3 μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της κλήσης και, αφού βεβαιώσει στη συνέχεια τις απλήρωτες κλήσεις μετά παρέλευση ενός μηνός από την αποστολή της ειδοποίησης ,  θα αποστέλλει  πρόσκληση καταβολής στην οποία , θα συμπεριλαμβάνονται και οι προβλεπόμενες από τις κείμενες διατάξεις προσαυξήσεις.

Τα παραπάνω θα γίνονται μέσω λογισμικού διαχείρισης το οποίο θα χειρίζονται υπάλληλοι του Δήμου.

 1. Το πρόστιμο για παραβάσεις σε χώρους επισκεπτών κατά τις ώρες εφαρμογής του τέλους επισκεπτών (παράβαση της πινακίδας Ρ-69) θα είναι το προβλεπόμενο από τον ΚΟΚ 20,00 € αυξημένο κατά 50% ήτοι 30€ , το οποίο εφόσον πληρωθεί εντός της προθεσμίας των δέκα ημερών από την έκδοσή του που θέτει ο ΚΟΚ θα εισπράττεται μειωμένο κατά 50% ήτοι 15,00€.

 1. Το πρόστιμο για παραβάσεις σε χώρους στάθμευσης για ΑΜΕΑ που σημαίνονται με την πινακίδα Ρ -71 θα είναι το προβλεπόμενο από τον ΚΟΚ ήτοι 200,00€ , το οποίο εφόσον πληρωθεί εντός της προθεσμίας των δέκα ημερών από την έκδοσή του που θέτει ο ΚΟΚ θα εισπράττεται μειωμένο κατά 50% ήτοι 100,00€.»

Ο κ. δήμαρχος πρότεινε την έγκριση της πιο πάνω εισήγησης και είπε ότι το θέμα αυτό είναι επείγον γιατί θα πρέπει άμεσα να ξεκινήσει η διαδικασία της εφαρμογής και η απόφαση   να ληφθεί υπόψη  κατά  τη σημερινή συνεδρίαση του  Δημοτικού Συμβουλίου  για το θέμα αυτό.

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη της τα παραπάνω

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

ΟΜΟΦΩΝΑ

 1. Εγκρίνει το επείγον του θέματος.
 2. Εγκρίνεται η παρακάτω τιμολογιακή πολιτική :
 1. Η  καταβολή του τέλους στάθμευσης  θα γίνεται αποκλειστικά και μόνο με ξυστές κάρτες  στάθμευσης ,τις οποίες θα μπορούν προμηθεύονται οι χρήστες από  περίπτερα της πόλης  ή και από άλλα καταστήματα.  Η προμήθεια και διανομή – πώληση  των καρτών στάθμευσης στους τριτοπωλητές θα γίνεται με ευθύνη  της Οικονομικής  Διεύθυνσης του Δήμου.  Οι τριτοπωλητές θα μπορούν είτε να αγοράζουν τις κάρτες από το Δήμο κατά τις ώρες λειτουργίας των υπηρεσιών του Δήμου ,είτε να τις παραγγέλνουν τηλεφωνικά και να τις παραλαμβάνουν στο χώρο τους την επομένη μέχρι τις 09:00 καταβάλλοντας το τίμημα. Η ελάχιστη παραγγελία καρτών ορίζεται σε 50€. Κατά την αγορά καρτών θα αφαιρείται η προμήθεια των τριτοπωλητών.
 2. Η  δυνατότητα στάθμευσης με κινητό τηλέφωνο καταργείται και,  για το λόγο αυτό θα καλυφθεί στις σχετικές πινακίδες η επιλογή αυτή.

 1. Θα εξακολουθήσει  το ισχύον τιμολόγιο, χωρίς  περιορισμούς στη διάρκεια στάθμευσης , ήτοι:

 1. Για στάθμευση μισής ώρας , 0.50 €
 2. Για στάθμευση μιας ώρας , 1.00 €
 3. Για στάθμευση ημερήσια , 6.00 €

 1. Τα άτομα με ειδικές ανάγκες (ΑΜΕΑ) που το όχημά τους φέρει το σχετικό σήμα θα σταθμεύουν στις ειδικές για αυτά θέσεις δωρεάν, ενώ παράλληλα μπορούν να σταθμεύουν και στις θέσεις επισκεπτών επίσης δωρεάν.

 1. Η  προμήθεια των τριτοπωλητών καρτών στάθμευσης  ορίζεται στο 8 %; 10;% της αξίας των καρτών στάθμευσης. Τα απαιτούμενα προς έκδοση παραστατικά θα προσδιοριστούν με ευθύνη της Οικονομικής Διεύθυνσης του Δήμου .

 1. ΑΣΤΥΝΟΜΕΥΣΗ –  ΕΛΕΓΧΟΣ – ΕΚΔΟΣΗ  ΚΛΗΣΕΩΝ – ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ  ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ

Δύο από τους πιο σημαντικούς παράγοντες για την επιτυχημένη εφαρμογή των συστημάτων ελεγχόμενης στάθμευσης είναι η αποτελεσματική αστυνόμευση και η είσπραξη των κλήσεων.

Η αστυνόμευση των χώρων ελεγχόμενης στάθμευσης, αλλά και της παράνομης στάθμευσης που γειτνιάζει και επηρεάζει τη λειτουργία της ελεγχόμενης στάθμευσης θα γίνεται από την Δημοτική Αστυνομία, ενώ η διαχείριση των σχετικών κλήσεων για παραβάσεις στάθμευσης θα γίνεται από το Δήμο.

 1. Η κάθε θέση επισκεπτών θα ελέγχεται ανά 45΄, κατά τις ώρες λειτουργίας του συστήματος. Σημειώνεται ότι πρακτικά θα παρέχεται προς τους χρήστες ανοχή στάθμευσης δέκα λεπτών προκειμένου να πεζοπορήσουν από τη θέση στάθμευσης προς το πλησιέστερο σημείο πώλησης καρτών, να προμηθευτούν κάρτες και να επιστρέψουν στο όχημά τους να τις τοποθετήσουν.

 1. Ο Δήμος θα αποστέλλει ειδοποιητήρια/προσκλητήρια προς τους παραβάτες μέσα σε 3 μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της κλήσης και, αφού βεβαιώσει στη συνέχεια τις απλήρωτες κλήσεις μετά παρέλευση ενός μηνός από την αποστολή της ειδοποίησης ,  θα αποστέλλει  πρόσκληση καταβολής στην οποία , θα συμπεριλαμβάνονται και οι προβλεπόμενες από τις κείμενες διατάξεις προσαυξήσεις.

Τα παραπάνω θα γίνονται μέσω λογισμικού διαχείρισης το οποίο θα χειρίζονται υπάλληλοι του Δήμου.

 1. Το πρόστιμο για παραβάσεις σε χώρους επισκεπτών κατά τις ώρες εφαρμογής του τέλους επισκεπτών (παράβαση της πινακίδας Ρ-69) θα είναι το προβλεπόμενο από τον ΚΟΚ 20,00 € αυξημένο κατά 50% ήτοι 30€ , το οποίο εφόσον πληρωθεί εντός της προθεσμίας των δέκα ημερών από την έκδοσή του που θέτει ο ΚΟΚ θα εισπράττεται μειωμένο κατά 50% ήτοι 15,00€.

Το πρόστιμο για παραβάσεις σε χώρους στάθμευσης για ΑΜΕΑ που σημαίνονται με την πινακίδα Ρ -71 θα είναι το προβλεπόμενο από τον ΚΟΚ ήτοι 200,00€ , το οποίο εφόσον πληρωθεί εντός της προθεσμίας των δέκα ημερών από την έκδοσή του που θέτει ο ΚΟΚ θα εισπράττεται μειωμένο κατά 50% ήτοι 100,00€.

Οπότε συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται όπως πιο κάτω:

Ο Πρόεδρος                           Η γραμματέας                                  Τα μέλη

Υπογραφή                                Υπογραφή                                        Υπογραφές

Ακριβές αντίγραφο

Ναύπακτος  15/4/2011

Ο Προϊστάμενος ΤΥΑΟ                                                Η γραμματέας της Οικονομικής Επιτροπής

Ασημακόπουλος Δημήτρης                                                                                 Νταουσάνη Βάσω