Αριθ. απόφασης 45/2011-Εισήγηση της δ/νσης οικονομικών υπηρεσιών του δήμου για την τριμηνιαία ενημέρωση εκτέλεσης του προϋπολογισμού του δήμου.

ΑΔΑ: 4ΑΘΒΩΚΓ-9

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της 11ης Τακτικής συνεδρίασης της  Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ναυπακτίας  έτους 2011

Αριθ. απόφασης 45/2011

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΠΕΡΙ: Εισήγηση της  δ/νσης οικονομικών υπηρεσιών του δήμου για την τριμηνιαία ενημέρωση εκτέλεσης του προϋπολογισμού του δήμου.

Στη Ναύπακτο σήμερα 15 Απριλίου 2011 ημέρα Παρασκευή και ώρα 14.00 συνήλθε σε  τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου  Ναυπακτίας, στο δημοτικό κατάστημα ύστερα από την με αριθ. πρωτ. 9984/11-4-2011 έγγραφη πρόσκληση  του προέδρου της, η οποία επιδόθηκε σε όλα τα μέλη του συμβουλίου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 4 και 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87) όπως ισχύουν.

ΜΕΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

  1. Μπουλές Γιάννης, Δήμαρχος, Πρόεδρος επιτροπής
  2. Κουτσοσπύρου Μαρία, Αντιπρόεδρος επιτροπής
  3. Δούρος Παναγιώτης
  4. Τσέλιος Σπυρίδων
  5. Παναγόπουλος Παναγιώτης
  6. Βίτσας Δημήτριος
  7. Κούκουνας Αθανάσιος

ΑΠΟΝΤΑ ΜΕΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

1. Βίτσας Δημήτριος

Στη συνεδρίαση παρούσα ήταν επίσης και η δημοτική υπάλληλος κ. Νταουσάνη Βάσω για την τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης.


Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία με την παρουσία 6 μελών σε σύνολο 7 μελών της Οικονομικής Επιτροπής ο πρόεδρος της Ο.Ε εισηγήθηκε το 6
ο θέμα της  ημερήσιας διάταξης και έθεσε υπόψη των μελών της εισήγηση της οικονομικής υπηρεσίας η οποία έχει ως εξής:

«Σύμφωνα με τις διατάξεις  του άρθρου 266 παρ.9 του Ν 3852/2010 μετά από εισήγηση του υπεύθυνου οικονομικών υπηρεσιών του Δήμου η οικονομική επιτροπή υποβάλλει στο Δημοτικό Συμβούλιο τριμηνιαία έκθεση ως προς τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού για το Α τρίμηνο 2011 .

Από τις επισυναπτόμενες καταστάσεις προκύπτει

Α)Το χρηματικό υπόλοιπο  του Δήμου είναι 2.930.569,85 €  στα βιβλία και επί πλέον ποσό 1.806.676,65 €  πού υπάρχει στο ταμείο παρακαταθηκών και δεν έχει  μεταφερθεί στο νέο λογαριασμό του Δήμου  ήτοι σύνολο  4.737.246,00

Β) Οι εισπράξεις  από κάθε είδος έσοδο   ανέρχονται  στο ποσό 3.560.121,26 €

(επισυνάπτεται αναλυτική κατάσταση εσόδων κατά  Κ.Α  )

Γ) Οι πληρωμές ανέρχονται σε 2.288.314,22 €  εκ των οποίων

1.036.594,37 € (Κ.Α 60)  αμοιβές προσωπικού

355.253,54 € (Κ.Α 82)  πληρωμές κρατήσεων για  το προσωπικό

208.863,00  € (Κ.Α 81)  συμψηφισμός δαπανών από εκκαθαρίσεις ΔΕΗ

321.482,86 €  (Κ.Α 67)  πληρωμές προνοιακών επιδομάτων

120.165,64 €  (Κ.Α 67)  επιχορήγηση μέσω τακτικής στου παιδικούς σταθμούς

97.886,58 €  (Κ.Α 65)  πληρωμή δόσεων δανείων

Συνολο των παραπάνω δαπανών 2.140.245,99 € .Το υπόλοιπο  των 148.068,43 € αφορά δαπάνες λειτουργικές (καύσιμα, συντηρήσεις, αναλώσιμα  κλπ) στα πλαίσια του δωδεκατημορίου ανά Κ.Α

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΣΟΔΩΝ ΑΠΟ 1/1/2011 ΕΩΣ 31/3/2011

Κ.Α

ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΟΥ

ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ

111001

Μισθωμα κτιρίου απο VODAFONE (Σμήνος Κοκκινιας) Δ.Ε Πλατανου

1.966,64

111005

Μισθωση κτιρίου απο VODAFONE (Προφήτης Ηλίας) Δ.Ε Πλατάνου

3.340,28

111007

Ενοίκιο ΚΤΕΛ (Δ.Ε Αντιρρίου)

778,59

111008

ενοικιο ΕΛΤΑ (Δ.Ε Πυλλήνης)

359,78

111018

ενοικιο κτιρίου τοπικη κοινοτητα Μηλιας Δ.Ε Πυλληνης

165,00

111023

ενοικιο VODAFONE  θεση Καλιακουδα Γαβρολιμνης Δ.Ε Χαλκειας

3.165,72

111024

ενοικιο VODAFONE θεση Αγ.Πετρος Γαλατα Δ.Ε Χαλκειας

3.517,11

111025

ενοίκιο cosmote θεση Περαμα Γαβρολιμνης Δ.Ε Χαλκειας

3.648,20

125

Δικαίωμα βοσκής (άρθρο 5 ΒΔ 24/9-20/10/1958, άρθρο 16 Ν 2130/93)

560,73

129

Λοιπά έσοδα από ακίνητα

0,00

211

Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε τράπεζες

2.368,27

411

Δικαίωμα σύστασης οικογενειακού τάφου (αγορά τάφου)

2.197,35

412

Δικαίωμα ενταφιασμού

204,02

441001

Εσοδα ΤΑΠ από μη ηλεκτροδοτούμενα ακίνητα (Δ.Ε Ναυπακτου)

140,06

441002

Εσοδα ΤΑΠ από ηλεκτροδοτούμενα ακίνητα

2.241,63

451

Τέλος διαμονής παρεπιδημούντων (άρθρο 6 Ν 1080/80, άρθρο 27 παρ. 10 Ν 2130/93)

1.787,35

452

Τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων των κέντρων διασκέδασης, εστιατορίων και συναφών καταστημάτων (άρθρο 20 Ν 2539/97)

7.447,48

461

Τέλος χρήσης κοινόχρηστων χώρων (άρθρο 3 Ν 1080/80)

288,05

462

Τέλος διαφήμισης (άρθρο 5 Ν 1900/90)

3.000,00

464

Τέλη ελεγχόμενης στάθμευσης σε κοινόχρηστους χώρους (άρθρο 4 Ν 1900/90)

5.470,00

468

Τέλος αδειών οικοδομών (άρθρο 23 ΒΔ 24/9-20/10/1958)

785,32

611

ΚΑΠ για την κάλυψη γενικών αναγκών (άρθρο 25 Ν 1828/89)

1.271.226,68

614

ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων α/θμιας και β/θμιας εκπαίδευσης (άρθρο 55 Ν 1946/91)

78.883,77

615

ΚΑΠ για την καταβολή αποζημίωσης σε σχολικούς τροχονόμους (άρθρο 14 Ν 2817/2000)

10.999,48

621

καλυψη δαπανης των προνοιακων επιδοματων

321.482,86

713

Παράβολα για την έκδοση των αδειών ίδρυσης και λειτουργίας επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος (άρθρο 25 ΔΚΚ)

2.510,00

716

Έσοδα από παράβολα αδειών παραμονής αλλοδαπών (άρθρο 92 Ν 3386/2005
)

13.725,00

718001

Εσοδα απο παραβολα με Ν.3838/2010 για καθορισμό ιθαγενειας

400,00

ΣΥΝΟΛΑ Κ.Α 0   (ΤΑΚΤΙΚΑ)

1.742.659,37

1115

Προσκύρωση δημοτικών ή κοινοτικών εκτάσεων (άρθρα 300-309 ΚΒΠΝ, άρθρο 56 Ν 1416/84)

2.642,64

1211001

Επιχορήγηση μισθοδοσίας προσωπικου μερικής απασχόλησης

44.333,42

1211002

μισθοδοσια Κ.Ε.Π με σύμβαση έργου

5.631,54

1311004

Κτηματογράφηση δυτικης & ανατολικης επεκτασης σχεδιου πολης (ΘΗΣΕΑΣ)

99.850,00

1311005

Συνταξη κτηματολογίου-πραξη εφαρμογών (ΘΗΣΕΑΣ)

0,00

1311007

Αποπεράτωση αθλητικών εγκαταστάσεων  (ΘΗΣΕΑΣ)

99.850,00

1311012

κατασκευη δεξαμενης και αντικατασταση δικτυου υδρευσης Δ.Δ Ασπρια-Δ.Δ Κεντρικης (ΘΗΣΕΑΣ)

55.844,38

1311013

αντικατασταση δικτυου υδρευσης Δ.Δ Κοκκινοχωριου (ΘΗΣΕΑΣ)

31.515,12

1311014

αντικατασταση δικτυων υδρευσης Δ.Δ Γραμμενης Οξυας (ΘΗΣΕΑΣ)

40.021,35

1311024

ανορυξη γεωτρησης -συνδεση με παλια δεξαμενη Ανω Βασιλικης αποπερατωση δικτυου απο Χανια προς Ανω Βασιλικη (ΘΗΣΕΑΣ) Δ.Ε Χαλκειας

51.376,80

1311026

πλακοστρωση και φωτισμος προσβασης στο Πισωπορτι του Καστρου (ΘΗΣΕΑΣ)

31.952,00

1311030

αναπλασεις διαμορφωσεις στα δημοτικα διαμερισματα του Δημου Πλατανου (ΘΗΣΕΑΣ) Δ.Ε Πλατανου

25.137,65

1311034

κατασκευη αγροτικου ιατρειου στο τοπικο διαμερισμα Πλατανου Δ.Ε πλατανου (ΘΗΣΕΑΣ) συνεχιζομενο

43.339,14

1311036

αναπλασεις τοπικων διαμερισματων Δ.Ε Πυλλήνης (ΘΗΣΕΑΣ)

72.316,89

1311037

συντηρηση ανακαινηση Δημαρχειου και παραδοσιακων κτιριων Δ.Ε Πυλλήνης (ΘΗΣΕΑΣ)

49.416,74

1311043

ανορυξη γεωτρησης στο τοπικο διαμερισμα Αχλαδοκαστρου και εργα υδρευσης στα τοπικα διαμερισματα της Δ.Ε Πλατανου (ΘΗΣΕΑΣ) συνεχιζομενο

35.393,90

1314039

Επιχορηγηση απο Ο.Ε.Κ για αναπλαση κοινοχρηστων χωρων οικισμού Ο.Ε.Κ ΙΙΙ

54.038,08

1511

Προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής χρεών (άρθρο 6 ΝΔ 356/74, άρθρο
16 Ν 2130/93)

396,62

1512001

Προστιμα Κ.Ο.Κ του ΝΔ 805/71 και του ΑΝ 170/67

40.033,72

1512002

Προστιμα Κ.Ο.Κ βεβαιωθέντα απο Δημοτικη Αστυνομια

5.794,00

1513

Πρόστιμα για παραβάσεις φορολογικών διατάξεων (άρθρο 19 Ν 1080/80)

2.131,98

1514001

Προσιτμα ανέγερσης & διατήρησης αυθαιρέτων κατασκευών

586,94

ΣΥΝΟΛΑ Κ.Α 1 (ΕΚΤΑΚΤΑ  ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ)

791.602,91

2111

Τακτικά έσοδα από τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού

572.710,53

2112

Τακτικά έσοδα από δημοτικο φορο ηλεκτροδοτουμένων χώρων

56.838,65

2115

Τακτικά έσοδα από τέλος ακίνητης περιουσίας

24.102,24

2116004

Τελη νεκροταφειου

154,00

2116006

διαφορα εσοδα Δ.Ε Χαλκειας,Πυλλήνης Αποδοτιας 2010

46.080,51

ΣΥΝΙΟΛΑ Κ.Α 2  (ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ ΣΤΟ ΕΤΟΣ)

699.885,93

3219030

Τέλος Ακίνητης Περιουσίας (Δ.Ε Αντιρρίου)

407,94

3219032

εισπραξη απο κατανάλωση ηλεκτρικου ρευματος (ΚΤΕΛ) Δ.Ε Αντιρρίου

1.566,10

3219033

Τελος επι των ακαθαριστων εσόδων (2%) Δ.Ε Αντιρρίου

1.265,02

3219034

Τελη νεκροταφειων (Δ.Ε Αντιρρίου)

79,86

3221001

Προστιμα από παραβασεις ΚΟΚ

620,00

3221032

προστιμα ΚΟΚ , του Ν.805/71 και ΑΝ 170/67 (αρθρο 31 Ν  2130/93)
Δ.Ε Αντιρρίου

2.240,00

ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α 3 (ΠΑΛΑΙΕΣ ΟΦΕΙΛΕΣ)

6.178,92

4111002

Κρατησεις υπερ σύνταξης

46.667,55

4111004

ΤΠΔΥ για αποδοση στη ΔΟΥ

552,86

4112

Εξαγορά συντάξιμης υπηρεσίας

189,94

4121

Φόροι μισθωτών υπηρεσιών

14.713,28

4123001

Φορος προμηθευτων,εργολαβων (1%-4%-8%-20%-15%-3%)

2.797,39

4124001

ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ ΕΝΟΙΚΙΩΝ

777,84

4124002

ΟΓΑ ΕΝΟΙΚΙΩΝ

99,45

4131001

Κρατησεις υπερ ΙΚΑ

58.866,99

4131002

κρατηση υπερ ΤΥΔΚΥ

91.547,94

4131003

Κρατηση υπερ ΤΑΔΚΥ-ΤΕΑΔΥ

22.122,68

4131004

Κρατηση υπερ ΤΣΜΕΔΕ

8.082,22

4131005

Κρατηση υπερ ΚΣΚΥ

9.080,67

4131009

Κρατηση υπερ Ταμείου Νομικών

121,50

4131010

Κρατησεις ΤΕΑΔΥ

420,00

4131011

Κρατηση υπερ ΤΑΔΚΥ-ΤΠΔΥ

11.248,72

4131012

κρατηση υπερ ταμειου αρωγης

231,48

4131017

ΚΡΑΤΗΣΗ ΓΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ

93,93

4131020

Εσοδα για αποδοση υπερ ΜΤΠΥ

455,04

4131022

αναγνωρηση στρατιωτικης θητείας

0,00

4131023

ΤΑΔΚΥ-ΤΕΑΔΥ ΒΑΡΕΩΝ

170,64

4141

Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ & Δ

4.007,30

4142002

κράτηση υπερ Τ.Π. & Δανείων

8.944,40

4142004

Δανειο Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου

31.460,59

4213

Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων χρηματικών ποσών (άρθρο 26 Ν 318/69, Αποφ. Υπ. Οικον. 2081241/11652/1997)

10,00

4214

Επιστροφή εν γένει χρημάτων

6.441,04

ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α 4 (ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ)

319.103,45

511 .

Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα

1.058.552,20

512 .

Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα

600.210,61

ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ

5.218.193,39

Η Δ.Σ κ. Κουτσοσπύρου ανέφερε ότι δεν ψηφίζει τις δαπάνες για τα καύσιμα.

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη της τα παραπάνω

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Με 5 ψήφους ΥΠΕΡ, 1 ψήφο ΚΑΤΑ της κ. Κουτσοσπύρου ως προς τις δαπάνες που αφορούν τα καύσιμα

Εγκρίνει την τριμηνιαία έκθεση ως προς τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού για το Α τρίμηνο 2011

Από τις επισυναπτόμενες καταστάσεις προκύπτει

Α)Το χρηματικό υπόλοιπο  του Δήμου είναι 2.930.569,85 €  στα βιβλία και επί πλέον ποσό 1.806.676,65 €  πού υπάρχει στο ταμείο παρακαταθηκών και δεν έχει  μεταφερθεί στο νέο λογαριασμό του Δήμου  ήτοι σύνολο  4.737.246,00

Β) Οι εισπράξεις  από κάθε είδος έσοδο   ανέρχονται  στο ποσό 3.560.121,26 €

(επισυνάπτεται αναλυτική κατάσταση εσόδων κατά  Κ.Α  )

Γ) Οι πληρωμές ανέρχονται σε 2.288.314,22 €  εκ των οποίων

1.036.594,37 € (Κ.Α 60)  αμοιβές προσωπικού

355.253,54 € (Κ.Α 82)  πληρωμές κρατήσεων για  το προσωπικό

208.863,00  € (Κ.Α 81)  συμψηφισμός δαπανών από εκκαθαρίσεις ΔΕΗ

321.482,86 €  (Κ.Α 67)  πληρωμές προνοιακών επιδομάτων

120.165,64 €  (Κ.Α 67)  επιχορήγηση μέσω τακτικής στου παιδικούς σταθμούς

97.886,58 €  (Κ.Α 65)  πληρωμή δόσεων δανείων

Συνολο των παραπάνω δαπανών 2.140.245,99 € .Το υπόλοιπο  των 148.068,43 € αφορά δαπάνες λειτουργικές (καύσιμα, συντηρήσεις, αναλώσιμα  κλπ) στα πλαίσια του δωδεκατημορίου ανά Κ.Α

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΣΟΔΩΝ ΑΠΟ 1/1/2011 ΕΩΣ 31/3/2011

Κ.Α

ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΟΥ

ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ

111001

Μισθωμα κτιρίου απο VODAFONE (Σμήνος Κοκκινιας) Δ.Ε Πλατανου

1.966,64

111005

Μισθωση κτιρίου απο VODAFONE (Προφήτης Ηλίας) Δ.Ε Πλατάνου

3.340,28

111007

Ενοίκιο ΚΤΕΛ (Δ.Ε Αντιρρίου)

778,59

111008

ενοικιο ΕΛΤΑ (Δ.Ε Πυλλήνης)

359,78

111018

ενοικιο κτιρίου τοπικη κοινοτητα Μηλιας Δ.Ε Πυλληνης

165,00

111023

ενοικιο VODAFONE  θεση Καλιακουδα Γαβρολιμνης Δ.Ε Χαλκειας

3.165,72

111024

ενοικιο VODAFONE θεση Αγ.Πετρος Γαλατα Δ.Ε Χαλκειας

3.517,11

111025

ενοίκιο cosmote θεση Περαμα Γαβρολιμνης Δ.Ε Χαλκειας

3.648,20

125

Δικαίωμα βοσκής (άρθρο 5 ΒΔ 24/9-20/10/1958, άρθρο 16 Ν 2130/93)

560,73

129

Λοιπά έσοδα από ακίνητα

0,00

211

Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε τράπεζες

2.368,27

411

Δικαίωμα σύστασης οικογενειακού τάφου (αγορά τάφου)

2.197,35

412

Δικαίωμα ενταφιασμού

204,02

441001

Εσοδα ΤΑΠ από μη ηλεκτροδοτούμενα ακίνητα (Δ.Ε Ναυπακτου)

140,06

441002

Εσοδα ΤΑΠ από ηλεκτροδοτούμενα ακίνητα

2.241,63

451

Τέλος διαμονής παρεπιδημούντων (άρθρο 6 Ν 1080/80, άρθρο 27 παρ. 10 Ν 2130/93)

1.787,35

452

Τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων των κέντρων διασκέδασης, εστιατορίων και συναφών καταστημάτων (άρθρο 20 Ν 2539/97)

7.447,48

461

Τέλος χρήσης κοινόχρηστων χώρων (άρθρο 3 Ν 1080/80)

288,05

462

Τέλος διαφήμισης (άρθρο 5 Ν 1900/90)

3.000,00

464

Τέλη ελεγχόμενης στάθμευσης σε κοινόχρηστους χώρους (άρθρο 4 Ν 1900/90)

5.470,00

468

Τέλος αδειών οικοδομών (άρθρο 23 ΒΔ 24/9-20/10/1958)

785,32

611

ΚΑΠ για την κάλυψη γενικών αναγκών (άρθρο 25 Ν 1828/89)

1.271.226,68

614

ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων α/θμιας και β/θμιας εκπαίδευσης (άρθρο 55 Ν 1946/91)

78.883,77

615

ΚΑΠ για την καταβολή αποζημίωσης σε σχολικούς τροχονόμους (άρθρο 14 Ν 2817/2000)

10.999,48

621

καλυψη δαπανης των προνοιακων επιδοματων

321.482,86

713

Παράβολα για την έκδοση των αδειών ίδρυσης και λειτουργίας επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος (άρθρο 25 ΔΚΚ)

2.510,00

716

Έσοδα από παράβολα αδειών παραμονής αλλοδαπών (άρθρο 92 Ν 3386/2005
)

13.725,00

718001

Εσοδα απο παραβολα με Ν.3838/2010 για καθορισμό ιθαγενειας

400,00

ΣΥΝΟΛΑ Κ.Α 0   (ΤΑΚΤΙΚΑ)

1.742.659,37

1115

Προσκύρωση δημοτικών ή κοινοτικών εκτάσεων (άρθρα 300-309 ΚΒΠΝ, άρθρο 56 Ν 1416/84)

2.642,64

1211001

Επιχορήγηση μισθοδοσίας προσωπικου μερικής απασχόλησης

44.333,42

1211002

μισθοδοσια Κ.Ε.Π με σύμβαση έργου

5.631,54

1311004

Κτηματογράφηση δυτικης & ανατολικης επεκτασης σχεδιου πολης (ΘΗΣΕΑΣ)

99.850,00

1311005

Συνταξη κτηματολογίου-πραξη εφαρμογών (ΘΗΣΕΑΣ)

0,00

1311007

Αποπεράτωση αθλητικών εγκαταστάσεων  (ΘΗΣΕΑΣ)

99.850,00

1311012

κατασκευη δεξαμενης και αντικατασταση δικτυου υδρευσης Δ.Δ Ασπρια-Δ.Δ Κεντρικης (ΘΗΣΕΑΣ)

55.844,38

1311013

αντικατασταση δικτυου υδρευσης Δ.Δ Κοκκινοχωριου (ΘΗΣΕΑΣ)

31.515,12

1311014

αντικατασταση δικτυων υδρευσης Δ.Δ Γραμμενης Οξυας (ΘΗΣΕΑΣ)

40.021,35

1311024

ανορυξη γεωτρησης -συνδεση με παλια δεξαμενη Ανω Βασιλικης αποπερατωση δικτυου απο Χανια προς Ανω Βασιλικη (ΘΗΣΕΑΣ) Δ.Ε Χαλκειας

51.376,80

1311026

πλακοστρωση και φωτισμος προσβασης στο Πισωπορτι του Καστρου (ΘΗΣΕΑΣ)

31.952,00

1311030

αναπλασεις διαμορφωσεις στα δημοτικα διαμερισματα του Δημου Πλατανου (ΘΗΣΕΑΣ) Δ.Ε Πλατανου

25.137,65

1311034

κατασκευη αγροτικου ιατρειου στο τοπικο διαμερισμα Πλατανου Δ.Ε πλατανου (ΘΗΣΕΑΣ) συνεχιζομενο

43.339,14

1311036

αναπλασεις τοπικων διαμερισματων Δ.Ε Πυλλήνης (ΘΗΣΕΑΣ)

72.316,89

1311037

συντηρηση ανακαινηση Δημαρχειου και παραδοσιακων κτιριων Δ.Ε Πυλλήνης (ΘΗΣΕΑΣ)

49.416,74

1311043

ανορυξη γεωτρησης στο τοπικο διαμερισμα Αχλαδοκαστρου και εργα υδρευσης στα τοπικα διαμερισματα της Δ.Ε Πλατανου (ΘΗΣΕΑΣ) συνεχιζομενο

35.393,90

1314039

Επιχορηγηση απο Ο.Ε.Κ για αναπλαση κοινοχρηστων χωρων οικισμού Ο.Ε.Κ ΙΙΙ

54.038,08

1511

Προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής χρεών (άρθρο 6 ΝΔ 356/74, άρθρο
16 Ν 2130/93)

396,62

1512001

Προστιμα Κ.Ο.Κ του ΝΔ 805/71 και του ΑΝ 170/67

40.033,72

1512002

Προστιμα Κ.Ο.Κ βεβαιωθέντα απο Δημοτικη Αστυνομια

5.794,00

1513

Πρόστιμα για παραβάσεις φορολογικών διατάξεων (άρθρο 19 Ν 1080/80)

2.131,98

1514001

Προσιτμα ανέγερσης & διατήρησης αυθαιρέτων κατασκευών

586,94

ΣΥΝΟΛΑ Κ.Α 1 (ΕΚΤΑΚΤΑ  ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ)

791.602,91

2111

Τακτικά έσοδα από τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού

572.710,53

2112

Τακτικά έσοδα από δημοτικο φορο ηλεκτροδοτουμένων χώρων

56.838,65

2115

Τακτικά έσοδα από τέλος ακίνητης περιουσίας

24.102,24

2116004

Τελη νεκροταφειου

154,00

2116006

διαφορα εσοδα Δ.Ε Χαλκειας,Πυλλήνης Αποδοτιας 2010

46.080,51

ΣΥΝΙΟΛΑ Κ.Α 2  (ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ ΣΤΟ ΕΤΟΣ)

699.885,93

3219030

Τέλος Ακίνητης Περιουσίας (Δ.Ε Αντιρρίου)

407,94

3219032

εισπραξη απο κατανάλωση ηλεκτρικου ρευματος (ΚΤΕΛ) Δ.Ε Αντιρρίου

1.566,10

3219033

Τελος επι των ακαθαριστων εσόδων (2%) Δ.Ε Αντιρρίου

1.265,02

3219034

Τελη νεκροταφειων (Δ.Ε Αντιρρίου)

79,86

3221001

Προστιμα από παραβασεις ΚΟΚ

620,00

3221032

προστιμα ΚΟΚ , του Ν.805/71 και ΑΝ 170/67 (αρθρο 31 Ν  2130/93)
Δ.Ε Αντιρρίου

2.240,00

ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α 3 (ΠΑΛΑΙΕΣ ΟΦΕΙΛΕΣ)

6.178,92

4111002

Κρατησεις υπερ σύνταξης

46.667,55

4111004

ΤΠΔΥ για αποδοση στη ΔΟΥ

552,86

4112

Εξαγορά συντάξιμης υπηρεσίας

189,94

4121

Φόροι μισθωτών υπηρεσιών

14.713,28

4123001

Φορος προμηθευτων,εργολαβων (1%-4%-8%-20%-15%-3%)

2.797,39

4124001

ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ ΕΝΟΙΚΙΩΝ

777,84

4124002

ΟΓΑ ΕΝΟΙΚΙΩΝ

99,45

4131001

Κρατησεις υπερ ΙΚΑ

58.866,99

4131002

κρατηση υπερ ΤΥΔΚΥ

91.547,94

4131003

Κρατηση υπερ ΤΑΔΚΥ-ΤΕΑΔΥ

22.122,68

4131004

Κρατηση υπερ ΤΣΜΕΔΕ

8.082,22

4131005

Κρατηση υπερ ΚΣΚΥ

9.080,67

4131009

Κρατηση υπερ Ταμείου Νομικών

121,50

4131010

Κρατησεις ΤΕΑΔΥ

420,00

4131011

Κρατηση υπερ ΤΑΔΚΥ-ΤΠΔΥ

11.248,72

4131012

κρατηση υπερ ταμειου αρωγης

231,48

4131017

ΚΡΑΤΗΣΗ ΓΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ

93,93

4131020

Εσοδα για αποδοση υπερ ΜΤΠΥ

455,04

4131022

αναγνωρηση στρατιωτικης θητείας

0,00

4131023

ΤΑΔΚΥ-ΤΕΑΔΥ ΒΑΡΕΩΝ

170,64

4141

Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ & Δ

4.007,30

4142002

κράτηση υπερ Τ.Π. & Δανείων

8.944,40

4142004

Δανειο Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου

31.460,59

4213

Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων χρηματικών ποσών (άρθρο 26 Ν 318/69, Αποφ. Υπ. Οικον. 2081241/11652/1997)

10,00

4214

Επιστροφή εν γένει χρημάτων

6.441,04

ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α 4 (ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ)

319.103,45

511 .

Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα

1.058.552,20

512 .

Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα

600.210,61

ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ

5.218.193,39

Οπότε συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται όπως πιο κάτω:

Ο Πρόεδρος                           Η γραμματέας                                  Τα μέλη

Υπογραφή                                Υπογραφή                                        Υπογραφές

Ακριβές αντίγραφο

Ναύπακτος  15/4/2011

Ο Προϊστάμενος ΤΥΑΟ                                                Η γραμματέας της Οικονομικής Επιτροπής

Ασημακόπουλος Δημήτρης                                                                                 Νταουσάνη Βάσω