ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ σύγκληση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής – 2/7/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
Πληρ.: Παυλοχρήστου Σπ.
Ταχ. Δ/νση: Ιλάρχου Τζαβέλα 37
Ναύπακτος 30300
Τηλ: 2634360160-143
FAX: 2634360121

ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ 2-7-2015
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: 18202

Π Ρ Ο Σ
Τα μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
Ενταύθα

ΘΕΜΑ: ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ σύγκληση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.

Σας προσκαλούμε την 2-7-2015, ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:00 να προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα (οδός Ιλάρχου Τζαβέλα 37) ) σε ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ συνεδρίαση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 με θέμα ημερήσιας διάταξης:

1. Ανάκληση της αρ. 32077,35482/30-10-2014 άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος “ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ IV – ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ – ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α2 – ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ & ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΓΕΥΜΑΤΟΣ – ΚΑΙ ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β1 – ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΨΥΧΗΣ & ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΚΑΤΑ ΚΥΡΙΟ ΛΟΓΟ ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΩΔΩΝ ΠΟΤΩΝ¨ του κ. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟ ΙΩΑΝΝΗ του Νικολάου.

Η συνεδρίαση έχει κατεπείγοντα χαρακτήρα, λόγω του ότι το ως άνω θέμα το οποίο αφορά την νομιμότητα, ή, μη της λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος, θέμα δηλαδή που άπτεται προεχόντως της δημόσιας υγείας, είχε προσδιορισθεί προς συζήτηση κατά την συνεδρίαση της Επιτροπής την 29η-6ου-2015, ενώ ύστερα από την διακοπή της συνεδρίασης εκείνης για την 1η-7ου-2015, και η συνεδρίαση της 1ης-7ου-2015 ματαιώθηκε λόγω ελλείψεως απαρτίας των μελών της Επιτροπής.
Βάσει δε της διάταξης του άρθρου 75 παρ. 6 του Ν.3852/2010, σε κατεπείγουσες περιπτώσεις η πρόσκληση για την συνεδρίαση της ΕΠΖ μπορεί να επιδοθεί και την ιδία ημέρα της συνεδρίασης, ενώ για το κατεπείγον, ή, όχι του θέματος, πριν από τη συζήτηση θα αποφανθεί η Επιτροπή.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Σύψας Ιωάννης