Αριθ. απόφασης 46/2011- Προμήθεια καυσίμων Δ.Ε Αποδοτίας, Πυλλήνης και Πλατάνου για το μήνα Ιούνιο με ένταλμα προπληρωμής και ορισμός υπολόγου διαχείρισης ποσού.ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

ΑΔΑ: 4Α37ΩΚΓ-4

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της 11ης Τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ναυπακτίας έτους 2011

Αριθ. απόφασης 46/2011

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΠΕΡΙ: Προμήθεια καυσίμων Δ.Ε Αποδοτίας, Πυλλήνης και Πλατάνου για το μήνα Ιούνιο με ένταλμα προπληρωμής και ορισμός υπολόγου διαχείρισης ποσού.

Στη Ναύπακτο σήμερα 15 Απριλίου 2011 ημέρα Παρασκευή και ώρα 14.00 συνήλθε σε  τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου  Ναυπακτίας, στο δημοτικό κατάστημα ύστερα από την με αριθ. πρωτ. 9984/11-4-2011 έγγραφη πρόσκληση  του προέδρου της, η οποία επιδόθηκε σε όλα τα μέλη του συμβουλίου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 4 και 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87) όπως ισχύουν.

ΜΕΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

  1. Μπουλές Γιάννης, Δήμαρχος, Πρόεδρος επιτροπής
  2. Κουτσοσπύρου Μαρία, Αντιπρόεδρος επιτροπής
  3. Δούρος Παναγιώτης
  4. Τσέλιος Σπυρίδων
  5. Παναγόπουλος Παναγιώτης
  6. Βίτσας Δημήτριος
  7. Κούκουνας Αθανάσιος

ΑΠΟΝΤΑ ΜΕΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

1. Βίτσας Δημήτριος

Στη συνεδρίαση παρούσα ήταν επίσης και η δημοτική υπάλληλος κ. Νταουσάνη Βάσω για την τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης.


Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία με την παρουσία 6 μελών σε σύνολο 7 μελών της Οικονομικής Επιτροπής ο πρόεδρος της Ο.Ε εισηγήθηκε το 7
ο θέμα της  ημερήσιας διάταξης και έθεσε υπόψη των μελών της εισήγηση του γραφείου προμηθειών η οποία έχει ως εξής:

«Κατόπιν επικοινωνίας με την Υπηρεσία του Ελεγκτικού Συνεδρίου, για την προμήθεια καυσίμων στις Δημοτικές Ενότητες Αποδοτίας, Πλατάνου και Πυλλήνης θα εκδίδεται Χρηματικό Ένταλμα Προπληρωμής, με το οποίο θα προκαταβάλλεται σε Δημοτικό Υπάλληλο χρηματικό ποσό για την συγκεκριμένη δαπάνη, με την υποχρέωση να αποδώσει λογαριασμό σε καθορισμένη ημερομηνία (άρθρο 32 παρ.1 ΒΔ 17/5-15/6/1959)

Το Ένταλμα Προπληρωμής εκδίδεται στο όνομα Δημοτικού Υπαλλήλου, ύστερα από απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής

Πληρωμές – Απόδοση λογαριασμού.

1) Η πληρωμή των εξόδων για τα οποία εκδόθηκε το Χ.Ε.Π. ενεργείται με γραπτές εντολές του Δημάρχου ή (των Προϊσταμένων των Δημοτικών Ενοτήτων)

2) Το σύνολο των ποσών των εντολών δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό του εντάλματος προπληρωμής

3)   Ο υπόλογος υποχρεούται να αποδώσει λογαριασμό, υποβάλλοντας τα δικαιολογητικά  των πληρωθέντων εξόδων  και επιστρέφοντας το ποσό που ενδεχομένως δεν δαπανήθηκε, μέσα σε συγκεκριμένη προθεσμία, η οποία ορίζεται με την εγκριτική του εντάλματος απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.

4) Η προθεσμία απόδοσης λογαριασμού δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη του τριμήνου, πρέπει δε να λήγει ένα μήνα πριν το τέλος του Οικονομικού Έτους.

Ύστερα από τα ανωτέρω εισηγούμαστε:

1)Την έγκριση έκδοσης Χρηματικών Ενταλμάτων Προπληρωμής για την προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για την κίνηση των μεταφορικών μέσων, των Δημοτικών Ενοτήτων Αποδοτίας, Πλατάνου και Πυλλήνης ως κατωτέρω:

α) Χ.Ε.Π. ποσού 3.000,00€ στο όνομα του Δημοτικού Υπαλλήλου κ.Ζωϊτάκη Ζώη, Προϊστάμενου της Δημοτικής Ενότητας Αποδοτίας.

β) Χ.Ε.Π. ποσού 2.000,00€ στο όνομα του Δημοτικού Υπαλλήλου κ. Ιωάννη Αντωνόπουλου, Προϊστάμενου της Δημοτικής Ενότητας Πλατάνου.

γ) Χ.Ε.Π. ποσού 2.000,00€ στο όνομα του Δημοτικού Υπαλλήλου κ. Μαυρέλης Νίκος-Νέστωρας, Προϊστάμενου της Δημοτικής Ενότητας Πυλλήνης.

2) Οι υπόλογοι υποχρεούνται στην απόδοση λογαριασμού με την προσκόμιση των απαραίτητων δικαιολογητικών μέχρι την 31η Ιουλίου 2011. »

Ο κ. δήμαρχος πρότεινε την έγκριση της πιο πάνω εισήγησης. Η Δ.Σ κ. Κουτσοσπύρου δήλωσε ότι ψηφίζει κατά.

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη της τα παραπάνω

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Με 5 ψήφους ΥΠΕΡ, 1 ψήφο ΚΑΤΑ

1. Εγκρίνει την έκδοση Χρηματικών Ενταλμάτων Προπληρωμής για την προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για την κίνηση των μεταφορικών μέσων, των Δημοτικών Ενοτήτων Αποδοτίας, Πλατάνου και Πυλλήνης ως κατωτέρω:

α) Χ.Ε.Π. ποσού 3.000,00€ στο όνομα του Δημοτικού Υπαλλήλου κ.Ζωϊτάκη Ζώη, Προϊστάμενου της Δημοτικής Ενότητας Αποδοτίας.

β) Χ.Ε.Π. ποσού 2.000,00€ στο όνομα του Δημοτικού Υπαλλήλου κ. Ιωάννη Αντωνόπουλου, Προϊστάμενου της Δημοτικής Ενότητας Πλατάνου.

γ) Χ.Ε.Π. ποσού 2.000,00€ στο όνομα του Δημοτικού Υπαλλήλου κ. Μαυρέλης Νίκος-Νέστωρας, Προϊστάμενου της Δημοτικής Ενότητας Πυλλήνης.

2. Οι υπόλογοι υποχρεούνται στην απόδοση λογαριασμού με την προσκόμιση των απαραίτητων δικαιολογητικών μέχρι την 31η Ιουλίου 2011.

Οπότε συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται όπως πιο κάτω:

Ο Πρόεδρος                           Η γραμματέας                                  Τα μέλη

Υπογραφή                                Υπογραφή                                        Υπογραφές

Ακριβές αντίγραφο

Ναύπακτος  15/4/2011

Ο Προϊστάμενος ΤΥΑΟ                                                Η γραμματέας της Οικονομικής Επιτροπής

Ασημακόπουλος Δημήτρης                                                                    Νταουσάνη Βάσω