Αριθ. απόφασης 44/2011-Εισήγηση του δικηγόρου του δήμου αναφορικά με την υπεράσπιση κατηγορουμένων υπαλλήλων της τεχνικής υπηρεσίας

ΑΔΑ: 4ΑΘΒΩΚΓ-Α

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της 11ης Τακτικής συνεδρίασης της  Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ναυπακτίας  έτους 2011

Αριθ. απόφασης 44/2011

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΠΕΡΙ: Εισήγηση του δικηγόρου του δήμου αναφορικά με την υπεράσπιση κατηγορουμένων υπαλλήλων της τεχνικής υπηρεσίας.

Στη Ναύπακτο σήμερα 15 Απριλίου 2011 ημέρα Παρασκευή και ώρα 14.00 συνήλθε σε  τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου  Ναυπακτίας, στο δημοτικό κατάστημα ύστερα από την με αριθ. πρωτ. 9984/11-4-2011 έγγραφη πρόσκληση  του προέδρου της, η οποία επιδόθηκε σε όλα τα μέλη του συμβουλίου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 4 και 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87) όπως ισχύουν.

ΜΕΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

  1. Μπουλές Γιάννης, Δήμαρχος, Πρόεδρος επιτροπής
  2. Κουτσοσπύρου Μαρία, Αντιπρόεδρος επιτροπής
  3. Δούρος Παναγιώτης
  4. Τσέλιος Σπυρίδων
  5. Παναγόπουλος Παναγιώτης
  6. Βίτσας Δημήτριος
  7. Κούκουνας Αθανάσιος

ΑΠΟΝΤΑ ΜΕΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

1. Βίτσας Δημήτριος

Στη συνεδρίαση παρούσα ήταν επίσης και η δημοτική υπάλληλος κ. Νταουσάνη Βάσω για την τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης.


Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία με την παρουσία 6 μελών σε σύνολο 7 μελών της Οικονομικής Επιτροπής ο πρόεδρος της Ο.Ε εισηγήθηκε το 5
ο θέμα της  ημερήσιας διάταξης και έθεσε υπόψη των μελών της εισήγηση του δικηγόρου του δήμου η οποία έχει ως εξής:

«ΘΕΜΑ: Υπεράσπιση κατηγορουμένων τεχνικών υπαλλήλων

Σχετ: Η υπ’ αρ. πρωτ. 4015/17-5-2011 αίτηση του Δημητρίου Καρβούνη.

Με την υπ’ αρ. ΔΙΔΑΔ/Φ.64β//282/οικ.10070 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ 694β’/3-5-07) ορίστηκε ότι, όταν ασκείται ποινική δίωξη κατά τεχνικών υπαλλήλων (και των Ο.Τ.Α.)  είναι δυνατή η ανάθεση παροχής υπηρεσιών σε δικηγόρο επιλογής του διωκόμενου υπαλλήλου και σε όλα τα στάδια της ποινικής διαδικασίας μέχρι και την έκδοση αμετάκλητης απόφασης ή περαίωσης της υπόθεσης με οποιονδήποτε άλλο τρόπο. Η αμοιβή και οι δαπάνες βαρύνουν τον προϋπολογισμό του οικείου φορέα..

Ο κ. Δ. Καρβούνης υπέβαλε την υπ’ αρ. πρωτ. 4015/2011 αίτησή του για τον ορισμό Δικηγόρου. Ύστερα από σχετική επικοινωνία ο ίδιος επέλεξε να ανατεθεί η  υπεράσπισή του για τις αναφερόμενες στην αίτησή του ποινικές υποθέσεις στους:

α – Για την υπόθεση που εκδικάζεται ενώπιον του Τριμελούς Πλημ/κείου Μεσολογγίου κατά τη δικάσιμο της 13/4/2011 και σε κάθε άλλη μετ’ αναβολή βάσει της υπ’ αρ. Τ.10/263 κλήσης επιλέγει να ανατεθεί η υπόθεση στον υπογράφοντα την παρούσα  Δικηγόρο Πρ/κείου Μεσολογγίου Μάρκο Αντ. Πούλο.

β – Για την υπόθεση που εκδικάζεται ενώπιον του Τριμελούς Πλημ/κείου Μεσολογγίου κατά τη δικάσιμο της 18/5/2010 και σε κάθε άλλη μετ’ αναβολή βάσει της υπ’ αρ. Τ.161/2010 κλήσης επιλέγει να ανατεθεί η υπόθεση στον Δικηγόρο Πρ/κείου Μεσολογγίου κ. Κων/νο Ζησιμόπουλο.

γ – Για την υπόθεση που εκδικάζεται ενώπιον του Τριμελούς Πλημ/κείου Μεσολογγίου κατά τη δικάσιμο της 22/6/2011 και σε κάθε άλλη μετ’ αναβολή βάσει της υπ’ αρ. Τ.Τ.327/2010 κλήσης επιλέγει να ανατεθεί η υπόθεση στον υπογράφοντα την παρούσα  Δικηγόρο Πρ/κείου Μεσολογγίου Μάρκο Αντ. Πούλο.

Για τους λόγους αυτούς είναι δυνατή η ανάθεση των υποθέσεων αυτών, όπως ανωτέρω ορίζεται.»

Τέλος προτάθηκε όλες τις παραπάνω υποθέσεις να τις αναλάβει ο δικηγόρος του δήμου κ. Πούλος Μάρκος.

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη της τα παραπάνω

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

ΟΜΟΦΩΝΑ

α – Για την υπόθεση που εκδικάζεται ενώπιον του Τριμελούς Πλημ/κείου Μεσολογγίου κατά τη δικάσιμο της 13/4/2011 και σε κάθε άλλη μετ’ αναβολή βάσει της υπ’ αρ. Τ.10/263 κλήσης να ανατεθεί η υπόθεση στον Δικηγόρο του δήμου κ. Μάρκο Αντ. Πούλο.

β – Για την υπόθεση που εκδικάζεται ενώπιον του Τριμελούς Πλημ/κείου Μεσολογγίου κατά τη δικάσιμο της 18/5/2010 και σε κάθε άλλη μετ’ αναβολή βάσει της υπ’ αρ. Τ.161/2010 κλήσης να ανατεθεί η υπόθεση στον Δικηγόρο του δήμου κ. Μάρκο Αντ. Πούλο.

γ – Για την υπόθεση που εκδικάζεται ενώπιον του Τριμελούς Πλημ/κείου Μεσολογγίου κατά τη δικάσιμο της 22/6/2011 και σε κάθε άλλη μετ’ αναβολή βάσει της υπ’ αρ. Τ.Τ.327/2010 κλήσης  να ανατεθεί η υπόθεση στον Δικηγόρο του δήμου κ. Μάρκο Αντ. Πούλο.

Οπότε συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται όπως πιο κάτω:

Ο Πρόεδρος                           Η γραμματέας                                  Τα μέλη

Υπογραφή                                Υπογραφή                                        Υπογραφές

Ακριβές αντίγραφο

Ναύπακτος  15/4/2011

Ο Προϊστάμενος ΤΥΑΟ                                                Η γραμματέας της Οικονομικής Επιτροπής

Ασημακόπουλος Δημήτρης                                                                                 Νταουσάνη Βάσω