Αριθ. απόφασης 43/2011-Συζήτηση επί εισηγήσεως των οικονομικών υπηρεσιών του δήμου για την τροποποίηση του άρθρου 1 των όρων δημοπρασίας για εκμίσθωση του περιβαλλοντικού κέντρου Λεύκας και καφενείου

ΑΔΑ: 4ΑΘΒΩΚΓ-Ζ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της 11ης Τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ναυπακτίας έτους 2011

Αριθ. απόφασης 43/2011

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΠΕΡΙ: Συζήτηση επί εισηγήσεως των οικονομικών υπηρεσιών του δήμου για την τροποποίηση του άρθρου 1 των όρων δημοπρασίας για εκμίσθωση του περιβαλλοντικού κέντρου Λεύκας και καφενείου.

Στη Ναύπακτο σήμερα 15 Απριλίου 2011 ημέρα Παρασκευή και ώρα 14.00 συνήλθε σε  τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου  Ναυπακτίας, στο δημοτικό κατάστημα ύστερα από την με αριθ. πρωτ. 9984/11-4-2011 έγγραφη πρόσκληση  του προέδρου της, η οποία επιδόθηκε σε όλα τα μέλη του συμβουλίου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 4 και 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87) όπως ισχύουν.

ΜΕΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

  1. Μπουλές Γιάννης, Δήμαρχος, Πρόεδρος επιτροπής
  2. Κουτσοσπύρου Μαρία, Αντιπρόεδρος επιτροπής
  3. Δούρος Παναγιώτης
  4. Τσέλιος Σπυρίδων
  5. Παναγόπουλος Παναγιώτης
  6. Βίτσας Δημήτριος
  7. Κούκουνας Αθανάσιος

ΑΠΟΝΤΑ ΜΕΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

1. Βίτσας Δημήτριος

Στη συνεδρίαση παρούσα ήταν επίσης και η δημοτική υπάλληλος κ. Νταουσάνη Βάσω για την τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης.


Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία με την παρουσία 6 μελών σε σύνολο 7 μελών της Οικονομικής Επιτροπής ο πρόεδρος της Ο.Ε εισηγήθηκε το 4
ο θέμα της  ημερήσιας διάταξης και έθεσε υπόψη των μελών της εισήγηση της Οικονομικής υπηρεσίας η οποία έχει ως εξής:

«Σύμφωνα με την αρ. 30/2011 απόφαση της Ο.Ε. , την Τρίτη 5 Απρ. 2011, διενεργήθηκε στο Δημοτικό Κατάστημα της έδρας του Δήμου, η διαδικασία δημοπράτησης του περιβαλλοντικού κέντρου Λεύκας Αποδοτίας  και του παρακείμενου οικήματος. Παρά το ότι κατά την διάρκεια της διαδικασίας, παρευρίσκονταν ενδιαφερόμενοι, δεν πλειοδότησαν, ενιστάμενοι για τον περιορισμό που τους επιβάλει το άρθρο 1 της πιο πάνω απόφασης, ζητώντας από την επιτροπή διενέργειας της δημοπρασίας, να το αναγράψει στα πρακτικά και να το διαβιβάσει στην Οικονομική Επιτροπή, προσθέτοντας στο σημείο στο οποίο αναγράφεται η λέξη καφενείο, τις λέξεις ψησταριά, παντοπωλείο και τσιγάρα.

Παρακαλούμε όπως αφού λάβετε υπ΄ όψη τα παραπάνω, τροποποιήσετε ανάλογα το άρθρο 1 των όρων της διενέργειας της δημοπρασίας και ορίσετε νέα ημερομηνία διεξαγωγής της.

Επισυναπτόμενο : πρακτικό Δημοπρασίας 5/4/2011»

Ο κ. δήμαρχος που πήρε το λόγο πρότεινε να τροποποιηθεί το άρθρο 1 των όρων διακήρυξης και να αναφέρεται ότι το παρακείμενο οίκημα να ενοικιαστεί για κάθε νόμιμο χρήση ως κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος.

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη της τα παραπάνω

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

ΟΜΟΦΩΝΑ

Τροποποιεί την υπ’ αριθ. 30/2011 απόφαση της Ο.Ε ως προς την παράγραφο 1 ως εξής:

Το εν λόγω Περιβαλλοντικό Κέντρο θα λειτουργεί «ως ενοικιαζόμενα δωμάτια» και το παρακείμενο οίκημα να ενοικιαστεί για κάθε νόμιμο χρήση ως κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος.

Οπότε συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται όπως πιο κάτω:

Ο Πρόεδρος                           Η γραμματέας                                  Τα μέλη

Υπογραφή                                Υπογραφή                                        Υπογραφές

Ακριβές αντίγραφο

Ναύπακτος  15/4/2011

Ο Προϊστάμενος ΤΥΑΟ                                                Η γραμματέας της Οικονομικής Επιτροπής

Ασημακόπουλος Δημήτρης                                                                                 Νταουσάνη Βάσω