Αριθ. απόφασης 42/2011-Έγκριση καταβολής τρίμηνων αποδοχών στον υπάλληλο του δήμου μας κ. Υφαντή Γεώργιο του Ιωάννη.

ΑΔΑ: 4ΑΘΒΩΚΓ-0

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της 11ης Τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ναυπακτίας  έτους 2011

Αριθ. απόφασης 42/2011

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΠΕΡΙ: Έγκριση καταβολής τρίμηνων αποδοχών στον υπάλληλο του δήμου μας κ. Υφαντή Γεώργιο του Ιωάννη.

Στη Ναύπακτο σήμερα 15 Απριλίου 2011 ημέρα Παρασκευή και ώρα 14.00 συνήλθε σε  τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου  Ναυπακτίας, στο δημοτικό κατάστημα ύστερα από την με αριθ. πρωτ. 9984/11-4-2011 έγγραφη πρόσκληση  του προέδρου της, η οποία επιδόθηκε σε όλα τα μέλη του συμβουλίου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 4 και 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87) όπως ισχύουν.

ΜΕΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

  1. Μπουλές Γιάννης, Δήμαρχος, Πρόεδρος επιτροπής
  2. Κουτσοσπύρου Μαρία, Αντιπρόεδρος επιτροπής
  3. Δούρος Παναγιώτης
  4. Τσέλιος Σπυρίδων
  5. Παναγόπουλος Παναγιώτης
  6. Βίτσας Δημήτριος
  7. Κούκουνας Αθανάσιος

ΑΠΟΝΤΑ ΜΕΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

1. Βίτσας Δημήτριος

Στη συνεδρίαση παρούσα ήταν επίσης και η δημοτική υπάλληλος κ. Νταουσάνη Βάσω για την τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία με την παρουσία 6 μελών σε σύνολο 7 μελών της Οικονομικής Επιτροπής ο πρόεδρος της Ο.Ε εισηγήθηκε το 3ο θέμα της  ημερήσιας διάταξης «Έγκριση καταβολής τρίμηνων αποδοχών στον υπάλληλο του Δήμου μας Υφαντή Γεώργιο».

Σας γνωρίζουμε ότι με την υπ’ αριθμόν 490/6-4-2011 απόφαση Δημάρχου έγινε αποδεκτή αυτοδικαίως η με αριθ.πρωτ.8571/31-3-2011 δεύτερη αίτηση παραίτησης του υπαλλήλου του δήμου μας Υφαντή Γεωργίου του Ιωάννη κλάδου ΤΕ Εργοδηγών (χωρίς πτυχίο ή δίπλωμα ΤΕΙ) με βαθμό Α, από την υπηρεσία του δήμου μας και λύθηκε η υπαλληλική του σχέση από 31-3-2011.

Ο ανωτέρω υπάλληλος με την από 5-4-2011 αίτησή του αιτείται την καταβολή τρίμηνων αποδοχών.

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 57 του κώδικα πολιτικών και στρατιωτικών συντάξεων όπως αντικαταστάθηκαν από τις όμοιες του αρ.2 παρ.4 του Ν.1813/88(ΦΕΚ 243/8-11-88 τ Α’) στο μόνιμο ή ισόβιο υπάλληλο ή μόνιμο στρατιωτικό που απομακρύνεται για οποιοδήποτε λόγο από την υπηρεσία καταβάλλονται για τρεις μήνες όλες οι αποδοχές του.

Οι τρίμηνες αποδοχές αρχίζουν από την λύση της υπαλληλικής σχέσης ήτοι από 31-3-2011.

Κατόπιν των ανωτέρω παρακαλούμε όπως λάβετε απόφαση για την έγκριση καταβολής τρίμηνων αποδοχών στον ανωτέρω υπάλληλο από 1-4-2011 μέχρι 30-6-2011.

Η δαπάνη των τρίμηνων αποδοχών θα βαρύνει τον ΚΑ 10-6011.001 του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2011».

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη της τα παραπάνω

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

ΟΜΟΦΩΝΑ

  1. Εγκρίνει να χορηγηθούν οι τρίμηνες αποδοχές στον κ. Υφαντή Γεώργιο που δικαιούται λόγω συνταξιοδότησης
  2. Η δαπάνη των τρίμηνων αποδοχών θα βαρύνει τον ΚΑ 10-6011.001 του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2011».

Οπότε συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται όπως πιο κάτω:

Ο Πρόεδρος                           Η γραμματέας                                  Τα μέλη

Υπογραφή                                Υπογραφή                                        Υπογραφές

Ακριβές αντίγραφο

Ναύπακτος  15/4/2011

Ο Προϊστάμενος ΤΥΑΟ                                                Η γραμματέας της Οικονομικής Επιτροπής

Ασημακόπουλος Δημήτρης                                                                                 Νταουσάνη Βάσω