ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΔΥΝΗΤΙΚΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥΣ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΠΟΡΟΥΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΠΕ ΑΙΤ/ΝΙΑΣ
Ι.Π. ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ, 14/07/2015
Αρ. Πρωτ. 192553/4466
ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΔΥΝΗΤΙΚΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥΣ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ
ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΠΟΡΟΥΣ
(ΤΕΒΑ/FEAD)»
_______________________________________________________
Η Κοινωνική Σύμπραξη ΠΕ Αιτωλοακαρνανίας, με επικεφαλής εταίρο (Δικαιούχο) την Περιφερειακή
Ενότητα Αιτωλοακαρνανίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, πρόκειται να υλοποιήσει στην
Περιφερειακή Ενότητα Αιτωλοακαρνανίας δράσεις του Επιχειρησιακού Προγράμματος Επισιτιστικής
ή/και Βασικής Υλικής Συνδρομής, το οποίο χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας για
τους Απόρους (ΤΕΒΑ).
Το ΤΕΒΑ υποστηρίζει δράσεις σχετικά με τη συλλογή, μεταφορά, αποθήκευση και διανομή τροφίμων
ή/και βασικής υλικής συνδρομής, καθώς επίσης στηρίζει συνοδευτικά μέτρα και δραστηριότητες που
συμβάλλουν στην κοινωνική ενσωμάτωση των ωφελουμένων.
Στο πλαίσιο αυτό,

ΚΑΛΟΥΝΤΑΙ
ΟΙ ΔΥΝΗΤΙΚΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ που κατοικούν στα όρια της Περιφερειακής Ενότητας
Αιτωλοακαρνανίας να υποβάλλουν Αιτήσεις Υπαγωγής στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Επισιτιστικής
ή/και Βασικής Υλικής Συνδρομής.
Ωφελούμενοι των παροχών είναι:
1. Ενήλικα φυσικά πρόσωπα (άγαμα, διαζευγμένα, σε διάσταση ή σε χηρεία), που υποβάλλουν
ατομική φορολογική δήλωση και δεν εμπίπτουν στις παρακάτω κατηγορίες των εξαρτώμενων
μελών
2. Οικογένεια, δηλαδή ενότητα φυσικών προσώπων, που περιλαμβάνει ένα ή περισσότερα
εξαρτώμενα μέλη ή ένα έγγαμο ζευγάρι ή ζευγάρι το οποίο έχει συνάψει σύμφωνο συμβίωσης,
με ή χωρίς εξαρτώμενα μέλη.
3. Ως εξαρτώμενα μέλη θεωρούνται:
α. Τα άγαμα τέκνα, εφόσον:
− είναι ανήλικα ή
− είναι ενήλικα έως 25 ετών και φοιτούν σε σχολές ή σχολεία ή ινστιτούτα
επαγγελματικής εκπαίδευσης ή κατάρτισης της ημεδαπής ή αλλοδαπής ή
− είναι ενήλικα έως 25 ετών και είναι εγγεγραμμένα στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ ή
υπηρετούν τη στρατιωτική τους θητεία.
β. Τα παρακάτω φυσικά πρόσωπα με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 67% εφόσον είναι
άγαμα, διαζευγμένα σε χηρεία:
− τέκνα ενός ή και των δυο συζύγων/γονέων
− αδελφοί και αδελφές ενός εκ των δυο συζύγων/γονέων
γ. Οι ανιόντες
δ. Τα ανήλικα που στερούνται και των δυο φυσικών τους γονέων και έχουν έως τρίτου βαθμού
συγγένεια με έναν εκ των δυο συζύγων/γονέων της οικογένειας, εφόσον δεν έχει εκδοθεί
δικαστική απόφαση που αναθέτει την επιμέλεια σε άλλο πρόσωπο.
4. Τα φυσικά πρόσωπα που αναφέρονται στις περιπτώσεις α, γ και δ, δεν θεωρούνται
εξαρτώμενα μέλη εάν το ετήσιο ατομικό τους εισόδημα υπερβαίνει το ποσό των 3.000 ευρώ.
5. Τα φυσικά πρόσωπα της περίπτωσης β. δεν θεωρούνται εξαρτώμενα μέλη εάν το ετήσιο
ατομικό τους εισόδημα υπερβαίνει το ποσό των 6.000 ευρώ.
6. Άστεγοι, δηλαδή άτομα που διαμένουν, σε δημόσιους ή εξωτερικούς χώρους, διανυκτερεύουν
σε ξενώνες ύπνου ή διαβιούν σε προσωρινά ή πρόχειρα καταλύματα, τα οποία δεν πληρούν τις
αναγκαίες τεχνικές προδιαγραφές και δεν διαθέτουν τις βασικές υπηρεσίες ύδρευσης και
ηλεκτροδότησης.
Εξαιρέσεις
α. Άτομα τα οποία φιλοξενούνται ή περιθάλπονται σε Μονάδες Κλειστής Φροντίδας ή σε Στέγες
Υποστηριζόμενης Διαβίωσης.
β. Άτομα, τα οποία φιλοξενούνται σε Μονάδες Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης (Οικοτροφεία,
Ξενώνες) ή είναι ωφελούμενοι του Προγράμματος Προστατευμένων Διαμερισμάτων του αρ.9 του
Ν.2716/99.

γ. Άτομα ή οικογένειες, οι οποίοι είναι ωφελούμενοι του προγράμματος «Στέγαση και Επανένταξη»
και για όσο διαρκεί η υλοποίηση του προγράμματος.
δ. Άτομα τα οποία αν και είχαν την υποχρέωση, δεν υπέβαλαν δήλωση φορολογίας εισοδήματος
(Ε1, Ε2 καιΕ3) και δήλωση ακίνητης περιουσίας για το τελευταίο οικονομικό έτος, εκτός εάν
υποβάλουν εκπρόθεσμα τις αντίστοιχες δηλώσεις. Η παρούσα εξαίρεση δεν αφορά στην ομάδα
των αστέγων.
Εισοδηματικά κριτήρια ωφελουμένων (πραγματικό εισόδημα):
• 3.000 € ετησίως για μεμονωμένο άτομο
• 4.500 € ετησίως για το ζευγάρι
• Προσαυξανόμενο κατά 1.500 € για κάθε ενήλικο εξαρτώμενο μέλος της οικογένειας και 900 €
ετησίως για κάθε ανήλικο εξαρτώμενο μέλος της οικογένειας.
• Στη μονογονεϊκή οικογένεια (οικογένεια που προστατεύεται από έναν μόνο γονέα, άγαμο, σε
χηρεία ή διαξευγμένο) το πρώτο εξαρτώμενο ανήλικο μέλος λογίζεται ως ενήλικας
• Ως πραγματικό εισόδημα νοείται το συνολικό καθαρό πραγματικό εισόδημα όλων των
κατηγοριών (ημεδαπής ή αλλοδαπής προέλευσης), που έλαβαν όλα τα μέλη της ωφελούμενης
μονάδας στη διάρκεια του οικονομικού έτους − μετά την αφαίρεση των φόρων, των εισφορών
για κοινωνική ασφάλιση, των κρατήσεων του ν. 4093/2012 ή υπέρ δημοσίου, της εισφοράς
αλληλεγγύης του ν. 3986/2011. Στο συνολικό καθαρό πραγματικό εισόδημα
συμπεριλαμβάνεται και το σύνολο των επιδομάτων και άλλων ενισχύσεων, με τις εξαιρέσεις
που αναφέρονται παρακάτω, καθώς και το εισόδημα που απαλλάσσεται από το φόρο ή
φορολογείται με ειδικό τρόπο.
• Στο συνολικό πραγματικό εισόδημα δεν περιλαμβάνονται:
α. αντικειμενικές δαπάνες και τεκμήρια διαβίωσης
β. Διατροφές που καταβάλλονται στο ανήλικο τέκνο με δικαστική απόφαση, ή με
συμβολαιογραφική πράξη ή με ιδιωτικό έγγραφο, το επίδομα αναδοχής, καθώς και το εξωϊδρυματικό
επίδομα ή προνοιακά επιδόματα αναπηρίας που χορηγούνται από το κράτος, κατά τα προβλεπόμενα
στο άρθρο 11 παρ. 3 του Ν. 4172/2013.
Περιουσιακά κριτήρια:
α. Η συνολική φορολογητέα αξία της ακίνητης περιουσίας (στην Ελλάδα ή/και στο εξωτερικό) να μην
υπερβαίνει τις 115.000 ευρώ κατ’ άτομο, προσαυξανόμενη κατά 20.000 ευρώ για κάθε επιπλέον
ενήλικα και κατά 15.000 για κάθε εξαρτώμενο ανήλικο και με ανώτατο συνολικό όριο για κάθε άτομο ή
οικογένεια το ποσό των 250.000 ευρώ.
β. Το συνολικό ύψος των καταθέσεων του ατόμου ή του συνόλου των μελών της οικογένειας σε όλα τα
πιστωτικά ιδρύματα της χώρας και του εξωτερικού ή/και η τρέχουσα αξία μετοχών, ομολόγων κ.λπ., να
μην υπερβαίνει για το τελευταίο οικονομικό έτος το διπλάσιο του ορίου εισοδήματος για την λήψη των
παροχών της παρούσας απόφασης.

γ. Δεν γίνονται δεκτές αιτήσεις ατόμων και οικογενειών τα οποία έχουν στην ιδιοκτησία τους
αεροσκάφη, ελικόπτερα IX, ανεμόπτερα και δεξαμενές κολύμβησης (πισίνες), και ιδιωτικά σκάφη
αναψυχής , άνω των 5 μέτρων και με κινητήρα ισχύος άνω των 50 κυβικών εκατοστών.
Έτος Αναφοράς των κριτηρίων επιλογής: Οικονομικό έτος 2015 (χρήση 2014)
Προθεσμία Αιτήσεων: Από 15.07.2015 έως 05.08.2015
Τρόπος Υποβολής Αιτήσεων:
Η Αίτηση των δυνητικά ωφελουμένων υποβάλλεται ηλεκτρονικά:
• είτε ιδιωτικά, με χρήση των κωδικών της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων
(TAXIS)
• είτε μέσω των Εταίρων της Κοινωνικής Σύμπραξης
• Η Αίτηση θα είναι προσβάσιμη από ηλεκτρονική εφαρμογή προσαρτημένη στην ιστοσελίδα
https://www.idika.org.gr/teba/ και επέχει θέση Υπεύθυνης Δήλωσης του Ν. 1599/1986.
ΣΗΜΕΙΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΤΩΝ ΔΥΝΗΤΙΚΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ:
1) ΔΗΜΟΣ Ι.Π. ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ:
-ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΙΤΩΛΙΚΟΥ:
• Δ/νση : Πλ. Γρηγορίου Λιακατά 1, 30400 Αιτωλικό Αρμόδιος : Κοντομίχαλου Ειρήνη Ημέρες:
Δευτέρα έως Παρασκευή
• ‘Ωρες : 9:00 πμ έως 13: 00
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:
Αρμόδιος υπάλληλος: Κοντομίχαλου Ειρήνη
Τηλέφωνο : 2632360205, 2632360218
Δ/νση: Πλ. Γρηγορίου Λιακατά 1, 30400 Αιτωλικό
e-mail : agganastasatou@yahoo.gr
Δικτυακός τόπος: www.messolonghi.gov.gr
-ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΟΙΝΙΑΔΩΝ:
• Δ/νση : Δημοτική Ενότητα Νεοχωρίου Αρμόδιος : Φραγκαναστάση Παρασκευή, Ημέρες:
Δευτέρα έως Παρασκευή
• ‘Ωρες : 9:00 έως 13:00
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:
Αρμόδιος υπάλληλος: Φραγκαναστάση Παρασκευή
Τηλέφωνο : 2632360013

Δ/νση: Δημοτική Ενότητα Νεοχωρίου, 30001 Νεοχώρι
e-mail : frbikh@yahoo.gr
Δικτυακός τόπος: www.messolonghi.gov.gr
-ΔΗΜΟΣ Ι.Π. ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ:
• Δ/νση: Ελευθερίου Βενιζέλου 1, 30200 Μεσολόγγι, Αρμόδιος: Ζαΐμη Ευστρατία, Ημέρες:
Δευτέρα έως Παρασκευή
• ‘Ωρες : 9:00 έως 13:00
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:
Αρμόδιος υπάλληλος: Ζαΐμη Ευστρατία
Τηλέφωνο : 2631363432
Δ/νση: Ελευθερίου Βενιζέλου 1, 30200 Μεσολόγγι
e-mail : efidalla@yahoo.gr
Δικτυακός τόπος www.messolonghi.gov.gr
• Δ/νση : Ελ. Βενιζέλου 1, 30200 Μεσολόγγι ,Αρμόδιος υπάλληλος: Σταθάτος Ασημάκης Ημέρες:
Δευτέρα έως Παρασκευή
• ‘Ωρες 9:00 έως 13:00
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:
Αρμόδιος υπάλληλος : Σταθάτος Ασημάκης
Τηλέφωνο : 2631363400
Δ/νση: Ελ. Βενιζέλου 1, 30200 Μεσολόγγι,
e-mail : makisstath@gmail.com
Δικτυακός τόπος www.messolonghi.gov.gr
• Δ/νση : Ελευθερίου Βενιζέλου 1, 30200 Μεσολόγγι ,Αρμόδιος υπάλληλος: Ξανθοπούλου
Κωνσταντίνα Ημέρες: Δευτέρα έως Παρασκευή
• ‘Ωρες 9:00 έως 13:00
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:
Αρμόδιος υπάλληλος : Ξανθοπούλου Κωνσταντίνα
Τηλέφωνο : 2631363437
Δ/νση: Ελ. Βενιζέλου 1, 30200 Μεσολόγγι,
e-mail : kxan20@yahoo.gr
Δικτυακός τόπος www.messolonghi.gov.gr
• Δ/νση : Ελ. Βενιζέλου 1, 30200 Μεσολόγγι ,Αρμόδιος υπάλληλος: Δημητρίου Ευαγγελία
Ημέρες: Δευτέρα έως Παρασκευή
• ‘Ωρες 9:00 έως 13:00

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:
Αρμόδιος υπάλληλος : Δημητρίου Ευαγγελία
Τηλέφωνο : 2631363437
Δ/νση: Ελ. Βενιζέλου 1, 30200 Μεσολόγγι,
e-mail : vageliomes@gmail.com
Δικτυακός τόπος www.messolonghi.gov.gr
• Δ/νση : Σπύρου Τρικούπη 23, 30200 Μεσολόγγι ,Αρμόδιος: Δούρος Νεκτάριος Ημέρες: Δευτέρα
έως Παρασκευή
• ‘Ωρες 9:00 έως 13:00
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:
Αρμόδιος υπάλληλος : Δούρος Νεκτάριος
Τηλέφωνο : 2631362307
Δ/νση: Σπύρου Τρικούπη 23, 30200 Μεσολόγγι,
e-mail : dourosnektarios@yahoo.gr
Δικτυακός τόπος www.messolonghi.gov.gr
2) ΔΗΜΟΣ ΑΚΤΙΟΥ-ΒΟΝΙΤΣΑΣ
• Δ/νση : Βόνιτσα Αιτωλ/νίας, 32000 Αρμόδιος υπάλληλος: Χασκή Μαρία Ημέρες: Δευτέρα έως
Παρασκευή
• ‘Ωρες : 8:00-14:00
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:
Αρμόδιος υπάλληλος : Χασκή Μαρία,
Τηλέφωνο: 2643360113-60121
Δ/νση: Βόνιτσα Αιτωλ/νίας, 32000
e-mail: dhmos.aktiouvonitsas@1258.syzefxis.gov.gr , mariach11@hotmail.gr
Δικτυακός τόπος: www.aktio-vonitsa.gov.gr
• Δ/νση : Κατούνα Αιτωλ/νίας 3004, Αρμόδιος υπάλληλος: Θεοδωρέλος Ελευθέριος, Ημέρες:
Δευτέρα και Τετάρτη
• ‘Ωρες : 8:00-14:00
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:
Αρμόδιος υπάλληλος: Θεοδωρέλος Ελευθέριος
Τηλέφωνο: 2646031931-31214
Δ/νση: Κατούνα Αιτωλ/νίας 3004
e-mail: dhmos.aktiouvonitsas@1258.syzefxis.gov.gr
Δικτυακός τόπος: www.aktio-vonitsa.gov.gr

3) ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΟΥ
• Δ/νση: Δημαρχείο, Πλ. οικ. Νικολίτσα, 300 08 Θέρμο Αρμόδιος : Γλαβάς Σωτήριος, Ημέρες:
Δευτέρα έως Παρασκευή
• ‘Ωρες 9:00 έως 13:00
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:
Αρμόδιος: Γλαβάς Σωτήριος
Τηλέφωνο: 2644360100
Δ/νση Δημαρχείο, Πλ. οικ. Νικολίτσα, 300 08 Θέρμο
e-mail : dthermo@otenet.gr
Δικτυακός τόπος: www.thermo.gov.gr
4) ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ
• Δ/νση : Φαρμάκη 26, 30300 Ναύπακτος Αρμόδιοι υπάλληλοι: Χωραφά Σταυρούλα-Μαρία,
Μίχου Βασιλική, Πολυζώη Σταμάτα, Ημέρες: Δευτέρα έως Παρασκευή
• ‘Ώρες 9:00 έως 12:00
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:
Αρμόδιοι υπάλληλοι: Χωραφά Σταυρούλα –Μαρία
Τηλέφωνο : 2634027026
Δ/νση: Φαρμάκη 26, 30300 Ναύπακτος
e-mail : shorafa@nafpaktos.gr
Δικτυακός τόπος: www.nafpaktos.gr
5) ΔΗΜΟΣ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ
• Δ/νση: Δημαρχείο Δήμου Ξηρομέρου, 30006 Αστακός, Αρμόδιος υπάλληλος: Τσελεπή
Λαμπρινή, Ημέρες: Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη
• ‘Ωρες: 9:00 έως 13:00
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:
Αρμόδιος υπάλληλος: Τσελεπή Λαμπρινή
Τηλέφωνο : 2646360540-1
Δ/νση: Δημαρχείο Δήμου Ξηρομέρου, 30006 Αστακός
e-mail : tebaxiromerou@gmail.com
Δικτυακός τόπος www.dimosxiromerou.gr

6) ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΑΙΤΩΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
• Δ/νση: Αρχ. Δαμασκηνού 10, 30200 Μεσολόγγι, Αρμόδιος υπάλληλος: Μπαμπάνης
Χριστόφορος, Ημέρες: Δευτέρα και Τετάρτη
• ‘Ωρες : 11:00-13: 00
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:
Αρμόδιος υπάλληλος: Μπαμπάνης Χριστόφορος,
Τηλέφωνο : 2631022421(-4)
Δ/νση: Αρχ. Δαμασκηνού 10, 30200 Μεσολόγγι
e-mail : gr-imaa@otenet.gr
Δικτυακός τόπος: www.imaa.gr
• Δ/νση: Καραϊσκάκη 20, πεζόδρομος, 1ος όροφος 30100 Αγρίνιο, Αρμόδιος υπάλληλος:
Καζαντζής Νικόλαος, Ημέρες: Τρίτη και Τετάρτη
• ‘Ωρες : 11:00-13: 00
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:
Αρμόδιος υπάλληλος: Καζαντζής Νικόλαος
Τηλέφωνο : 2641058458
Δ/νση: Καραϊσκάκη 20, πεζόδρομος, 1ος όροφος 30100 Αγρίνιο
e-mail : agkosmas@otenet.gr
Δικτυακός τόπος: www.imaa.gr
7) ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ ΚΑΙ ΑΓΙΟΥ ΒΛΑΣΙΟΥ
• Δ/νση : Γραφεία Ιεράς Μητροπόλεως Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου, Γ. Αθανασιάδη-Νόβα 1,
30300 Ναύπακτος, Αρμόδιοι: π. Θωμάς Βαμβίνης, Χρήστος Μάινος, Ημέρες: Δευτέρα, Τετάρτη,
Παρασκευή
• ‘Ωρες 11:00 έως 13:00
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:
Αρμόδιοι: π. Θωμάς Βαμβίνης, Χρήστος Μάινος
Τηλέφωνο : 2634027207, 2634023258
Δ/νση: Γ. Αθανασιάδη-Νόβα 1, 30300 Ναύπακτος
e-mail : imnafpaktou@gmail.com, tvamvinis@yahoo.gr, xrimain@gmail.com
Δικτυακός τόπος …………………………………………..
8) ΣΕΛΙΒΕΙΟ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ
• Δ/νση : Αιτωλικού 81, 30200 Μεσολόγγι, Αρμόδιος υπάλληλος: Λύρου Χριστίνα, Ημέρες:
Δευτέρα έως Παρασκευή
• ‘Ωρες : 9:00-13:00

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:
Αρμόδιος υπάλληλος : Λύρου Χριστίνα
Τηλέφωνο : 2631024968,
Δ/νση: Αιτωλικού 81, 30200 Μεσολόγγι
e-mail : info@seliveio.gr , xristinalirou@gmail.com
Δικτυακός τόπος: www.seliveio.gr
9) ΑΛΚΥΟΝΗ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΜΕΑ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΩΝ
• Δ/νση : Β.E Πλαστήρα 9, 30300 Ναύπακτος, Αρμόδιος υπάλληλος: Παναγιωτόπουλος
Γρηγόριος, Ημέρες: Δευτέρα έως Παρασκευή
• ‘Ωρες: 08:30-14:00
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:
Αρμόδιος: Παναγιωτόπουλος Γρηγόριος
Τηλέφωνο : 2634027313
Δ/νση: Β.Ε. Πλαστήρα 9, 303 00 Ναύπακτος
e-mail : alkyoni5@otenet.gr
Δικτυακός τόπος : www.alkyoni-amea.gr
10) ΗΛΙΑΧΤΙΔΑ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΩΝ
• Δ/νση : Βαλτινού και Μεσολογγίου (γωνία), 30100 Αγρίνιο, Αρμόδιος: Τσιούνη Μαρία Ημέρες:
Δευτέρα έως Παρασκευή
• ‘Ωρες : 10:00 πμ-14:00
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:
Αρμόδιος υπάλληλος: Τσιούνη Μαρία
Τηλέφωνο : 2641059517
Δ/νση: Βαλτινού και Μεσολογγίου (γωνία), 30100 Αγρίνιο
e-mail : iliaxtidaagrinio@yahoo.gr
Δικτυακός τόπος …………………………………………..
Η ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΣΤΑΡΑΚΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ