Αριθ. απόφασης 40/2011-Έγκριση της 2/2011 μελέτης του έργου «Αποκατάσταση επικίνδυνων βλαβών για την οδική ασφάλεια οδικού δικτύου (α΄ φάση)» προϋπολογισμού 11.950 ευρώ που συντάχθηκε από την τεχνική υπηρεσία του δήμου και ανάθεση εκτέλεσης του έργου

ΑΔΑ: 4ΑΘ7ΩΚΓ-Ρ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της 11ης Τακτικής συνεδρίασης της  Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ναυπακτίας  έτους 2011

Αριθ. απόφασης 40/2011

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΠΕΡΙ: Έγκριση της 2/2011 μελέτης του έργου «Αποκατάσταση επικίνδυνων βλαβών για την οδική ασφάλεια οδικού δικτύου (α΄ φάση)» προϋπολογισμού 11.950 ευρώ που συντάχθηκε από την τεχνική υπηρεσία του δήμου και ανάθεση εκτέλεσης του έργου.

Στη Ναύπακτο σήμερα 15 Απριλίου 2011 ημέρα Παρασκευή και ώρα 14.00 συνήλθε σε  τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου  Ναυπακτίας, στο δημοτικό κατάστημα ύστερα από την με αριθ. πρωτ. 9984/11-4-2011 έγγραφη πρόσκληση  του προέδρου της, η οποία επιδόθηκε σε όλα τα μέλη του συμβουλίου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 4 και 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87) όπως ισχύουν.

ΜΕΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

  1. Μπουλές Γιάννης, Δήμαρχος, Πρόεδρος επιτροπής
  2. Κουτσοσπύρου Μαρία, Αντιπρόεδρος επιτροπής
  3. Δούρος Παναγιώτης
  4. Τσέλιος Σπυρίδων
  5. Παναγόπουλος Παναγιώτης
  6. Βίτσας Δημήτριος
  7. Κούκουνας Αθανάσιος

ΑΠΟΝΤΑ ΜΕΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

1. Βίτσας Δημήτριος

Στη συνεδρίαση παρούσα ήταν επίσης και η δημοτική υπάλληλος κ. Νταουσάνη Βάσω για την τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία με την παρουσία 6 μελών σε σύνολο 7 μελών της Οικονομικής Επιτροπής ο πρόεδρος της Ο.Ε εισηγήθηκε το 1ο θέμα της  ημερήσιας διάταξης και έθεσε υπόψη των μελών της Ο.Ε την υπ’ αριθ. 2/2011 μελέτη του έργου «Αποκατάσταση επικίνδυνων βλαβών για την οδική ασφάλεια οδικού δικτύου (α΄ φάση)» προϋπολογισμού 11.950 ευρώ,  που συντάχθηκε από την τεχνική υπηρεσία του δήμου. Το Δ.Σ με την υπ’ αριθ. 94/2011 απόφασή του ενέκρινε την αναγκαιότητα της εκτέλεσης του έργου για τους λόγους που αναφέρονται στην υπ’ αριθ. 2/2011 τεχνική περιγραφή του έργου. Τέλος πρότεινε το έργο να εκτελεστεί με απευθείας ανάθεση από τον ΕΔΕ  κ. Ευθυμιόπουλο Κων/νο.

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη της τα παραπάνω

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

ΟΜΟΦΩΝΑ

  1. Εγκρίνει την υπ’ αριθ. 2/2011 μελέτη του έργου «Αποκατάσταση επικίνδυνων βλαβών για την οδική ασφάλεια οδικού δικτύου (α΄ φάση)» προϋπολογισμού 11.950 ευρώ, που συντάχθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία  του Δήμου.
  2. Αναθέτει την εκτέλεση  του παραπάνω έργου στον ΕΔΕ  Κ.Ευθυμιόπουλο Ο.Ε

Οπότε συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται όπως πιο κάτω:

Ο Πρόεδρος                           Η γραμματέας                                  Τα μέλη

Υπογραφή                                Υπογραφή                                        Υπογραφές

Ακριβές αντίγραφο

Ναύπακτος  15/4/2011

Ο Προϊστάμενος ΤΥΑΟ                                                Η γραμματέας της Οικονομικής Επιτροπής

Ασημακόπουλος Δημήτρης                                                                                 Νταουσάνη Βάσω