Αριθ. απόφασης 39/2011-Μεταφορά Παπαχαραλαμπείου Δημοτικής Φιλαρμονικής στο Μεσολόγγι για τις εκδηλώσεις του εορτασμού της Ηρωικής Εξόδου Μεσολογγίου

ΑΔΑ: 4ΑΘΒΩΚΓ-2

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της 11ης Τακτικής συνεδρίασης της  Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ναυπακτίας έτους 2011

Αριθ. απόφασης 39/2011

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΠΕΡΙ: Μεταφορά Παπαχαραλαμπείου Δημοτικής Φιλαρμονικής στο Μεσολόγγι για τις εκδηλώσεις του εορτασμού της Ηρωικής Εξόδου Μεσολογγίου.

Στη Ναύπακτο σήμερα 15 Απριλίου 2011 ημέρα Παρασκευή και ώρα 14.00 συνήλθε σε  τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου  Ναυπακτίας, στο δημοτικό κατάστημα ύστερα από την με αριθ. πρωτ. 9984/11-4-2011 έγγραφη πρόσκληση  του προέδρου της, η οποία επιδόθηκε σε όλα τα μέλη του συμβουλίου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 4 και 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87) όπως ισχύουν.

ΜΕΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 1. Μπουλές Γιάννης, Δήμαρχος, Πρόεδρος επιτροπής
 2. Κουτσοσπύρου Μαρία, Αντιπρόεδρος επιτροπής
 3. Δούρος Παναγιώτης
 4. Τσέλιος Σπυρίδων
 5. Παναγόπουλος Παναγιώτης
 6. Βίτσας Δημήτριος
 7. Κούκουνας Αθανάσιος

ΑΠΟΝΤΑ ΜΕΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

1. Βίτσας Δημήτριος

Στη συνεδρίαση παρούσα ήταν επίσης και η δημοτική υπάλληλος κ. Νταουσάνη Βάσω για την τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης.


Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία με την παρουσία 6 μελών σε σύνολο 7 μελών της Οικονομικής Επιτροπής ο πρόεδρος της Ο.Ε εισηγήθηκε το 1
ο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης και έθεσε υπόψη των μελών της Ο.Ε εισήγηση του τμήματος προμηθειών η οποία έχει ως εξής:

«Εισήγηση: Στα πλαίσια των εκδηλώσεων εορτασμού της Ηρωικής Εξόδου Μεσολογγίου που θα πραγματοποιηθούν το Σάββατο 16/4 και την Κυριακή 17/4/2011, ο Δήμος μας θα συμμετάσχει  με την Παπαχαραλάμπειο  Δημοτική Φιλαρμονική.

Για την μεταφορά της Φιλαρμονικής απαιτείται το ποσό των 664,20€ με Φ.Π.Α. το οποίο προέκυψε ύστερα από τη διαδικασία κατάθεσης κλειστών προσφορών από τα τουριστικά γραφεία της πόλης κατόπιν αιτήματος της υπηρεσίας μας, και εν συνεχεία αυτών πρακτικού αποσφράγισης ενώπιον επιτροπής.

Επειδή δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί η διαδικασία έγκρισης του Π/Υ ώστε η ανάθεση να γίνει με απόφαση του Δημάρχου που είναι το αρμόδιο όργανο για τις αναθέσεις υπηρεσιών σύμφωνα με τη νομοθεσία, & για λόγους επείγουσας ανάγκης που σχετίζονται με το χρόνο διεξαγωγής των εκδηλώσεων, η απόφαση της ανάθεσης για μεταφορά της Φιλαρμονικής θα πρέπει να γίνει με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής αφού σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ. 1δ του Ν.3852/2010 η Οικονομική επιτροπή κατέστη το αρμόδιο όργανο για την ανάθεση προμηθειών, παροχής υπηρεσιών εκπόνησης μελετών και εκτέλεσης έργων σε εξαιρετικά επείγουσες περιπτώσεις.

Ύστερα από τα παραπάνω και λαμβάνοντας υπόψη:

 1. Το κατεπείγον του θέματος.
 2. Τις δ/ξεις του άρθρου 72 παρ. 1δ του Ν. 3852/2010.
 3. Το από 12/4/2011 πρακτικό αποσφράγισης των προσφορών που κατατέθηκαν για το σκοπό αυτό και από το οποίο προκύπτει ισοτιμία μεταξύ των τουριστικών γραφείων : Λουκά Αδραχτά & Στάικου Θεόδωρου καθώς και τη μεταξύ τους συμφωνία για μια μεταφορά έκαστος, που έγινε ενώπιον της επιτροπής.
 4. Το ποσό του κάθε δρομολογίου που ανέρχεται στο ποσό των 332,10€.

Εισηγούμαστε, λόγω του κατεπείγοντος, την ανάθεση μεταφοράς της «Παπαχαραλάμπειου» Δημοτικής φιλαρμονικής από τη Ναύπακτο στο Μεσολόγγι το  Σάββατο 16-4 & Κυριακή 17-4-2011 για τη συμμετοχή της στις εκδηλώσεις εορτασμού της Ηρωικής Εξόδου Μεσολογγίου,  στα Τουριστικά γραφεία Αδραχτά Λουκά και  Στάικου Θεόδωρου & για μία μεταφορά έκαστος έναντι του ποσού των 332,10€ με φ.π.α ο καθένας». Ο κ. δήμαρχος πρότεινε την έγκριση του επείγοντος και της εισήγησης της υπηρεσίας.

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη της τα παραπάνω

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

ΟΜΟΦΩΝΑ

1. Εγκρίνει το επείγον του θέματος

2. Αναθέτει τη μεταφορά της «Παπαχαραλάμπειου Δημοτικής φιλαρμονικής» από τη Ναύπακτο στο Μεσολόγγι το  Σάββατο 16-4 & Κυριακή 17-4-2011 για τη συμμετοχή της στις εκδηλώσεις εορτασμού της Ηρωικής Εξόδου Μεσολογγίου,  στα Τουριστικά γραφεία Αδραχτά Λουκά και  Στάικου Θεόδωρου & για μία μεταφορά έκαστος έναντι του ποσού των 332,10€ με φ.π.α ο καθένας

Οπότε συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται όπως πιο κάτω:

Ο Πρόεδρος                           Η γραμματέας                                  Τα μέλη

Υπογραφή                                Υπογραφή                                        Υπογραφές

Ακριβές αντίγραφο

Ναύπακτος  15/4/2011

Ο Προϊστάμενος ΤΥΑΟ                                                Η γραμματέας της Οικονομικής Επιτροπής

Ασημακόπουλος Δημήτρης                                                                                 Νταουσάνη Βάσω