Αριθ. απόφασης 25/2011-Εισήγηση γραφείου προμηθειών της οικονομικής υπηρεσίας για την έγκριση δαπανών για προμήθειες και υπηρεσίες που δαπανήθηκαν το μήνα Φεβρουάριο λόγω εκτάκτων αναγκών

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της 4ης τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ναυπακτίας του μηνός Μαρτίου του έτους 2011

Αριθ. απόφασης 25/2011

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΠΕΡΙ: Εισήγηση γραφείου προμηθειών της οικονομικής υπηρεσίας για την έγκριση δαπανών για προμήθειες και υπηρεσίες που δαπανήθηκαν το μήνα Φεβρουάριο λόγω εκτάκτων αναγκών.

Στη Ναύπακτο σήμερα 8 Μαρτίου 2011 ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00 συνήλθε σε  τακτική   συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου  Ναυπακτίας, στο δημοτικό κατάστημα ύστερα από την με αριθ.πρωτ.5684/4-3-2011 έγγραφη πρόσκληση  του προέδρου της, η οποία επιδόθηκε σε όλα τα μέλη του συμβουλίου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 4 και 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87) όπως ισχύουν.

ΜΕΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

  1. Μπουλές Γιάννης, Δήμαρχος, Πρόεδρος επιτροπής
  2. Κουτσοσπύρου Μαρία, Αντιπρόεδρος επιτροπής
  3. Δούρος Παναγιώτης
  4. Τσέλιος Σπυρίδων
  5. Παναγόπουλος Παναγιώτης
  6. Βήτσας Δημήτριος
  7. Κούκουνας Αθανάσιος

ΑΠΟΝΤΑ ΜΕΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Στη συνεδρίαση παρούσα ήταν επίσης και η δημοτική υπάλληλος κ. Νταουσάνη Βάσω για την τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης.


Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία με την παρουσία 7 μελών σε σύνολο 7 μελών της Οικονομικής Επιτροπής ο πρόεδρος της Ο.Ε εισηγήθηκε το 6
ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Εισήγηση γραφείου προμηθειών της οικονομικής υπηρεσίας για την έγκριση δαπανών για προμήθειες και υπηρεσίες που δαπανήθηκαν το μήνα Φεβρουάριο λόγω εκτάκτων αναγκών» και έθεσε υπόψη των μελών της εισήγηση του τμήματος προμηθειών η οποία έχει ως εξής:

ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ

ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α.

Δημοσιεύσεις

Κ.Α.00-6463

303

1/2/2011

ΕΜΠΡΟΣ

Δημοσιεύσεις

255,84

Προμήθεια αναλωσίμων Η/Υ

Κ.Α. 10-6671.003

2333,33

4349

28/2/2011

Παπαϊωάννου Αποόστολος

Προμήθεια αναλωσίμων Η/Υ

386,07

2651

14/2/2011

Ντάρλας Δημήτριος

Προμήθεια αναλωσίμων Η/Υ

65,5

2626

1/2/2011

Ντάρλας Δημήτριος

Προμήθεια αναλωσίμων Η/Υ

221,15

2627

1/2/2011

Ντάρλας Δημήτριος

Προμήθεια αναλωσίμων Η/Υ

6.58

2648

14/2/2011

Ντάρλας Δημήτριος

Προμήθεια αναλωσίμων Η/Υ

255,04

2649

14/2/2011

Ντάρλας Δημήτριος

Προμήθεια αναλωσίμων Η/Υ

83,88

364

28/2/2011

Καρανικόλας Γεώργιος

Προμήθεια αναλωσίμων Η/Υ

421,84

365

28/2/2011

Καρανικόλας Γεώργιος

Προμήθεια αναλωσίμων Η/Υ

169

26

28/2/2011

Δημητρόπουλος Δημήτριος

Προμήθεια αναλωσίμων Η/Υ

82,04

1684,52

Συντήρηση & επισκευή λοιπών μηχ/των

Κ.Α10-6264

1666,67

387

21/2/2011

Ντάρλας Δημήτριος

Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων

55.35

375

14/2/2011

Ντάρλας Δημήτριος

Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων

30,75

386

21/2/2011

Ντάρλας Δημήτριος

Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων

61,5

384

14/2/2011

Ντάρλας Δημήτριος

Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων

104,55

375

14/2/2011

Ντάρλας Δημήτριος

Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων

30,75

380

14/2/2011

Ντάρλας Δημήτριος

Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων

98,4

379

14/2/2011

Ντάρλας Δημήτριος

Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων

61,5

378

14/2/2011

Ντάρλας Δημήτριος

Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων

61,5

373

14/2/2011

Ντάρλας Δημήτριος

Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων

30,75

372

14/2/2011

Ντάρλας Δημήτριος

Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων

30,75

376

14/2/2011

Ντάρλας Δημήτριος

Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων

36,9

383

14/2/2011

Ντάρλας Δημήτριος

Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων

55,35

381

14/2/2011

Ντάρλας Δημήτριος

Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων

73,8

676,5

Συντήρηση & επισκ. λοιπού εξοπλισμού

Κ.Α10-6265

2375

66

2/2/2011

Βασιλόπουλος Νικόλαος

Συντήρηση & επισκ. λοιπού εξοπλισμού

240

68

8/2/2011

Βασιλόπουλος Νικόλαος

Συντήρηση & επισκ. λοιπού εξοπλισμού

240

480

Πετρέλαιο θέρμανσης

Κ.Α10-6643

28/2/2011

Μακρή Αθανασία

Πετρέλαιο θέρμανσης

784,13

28/2/2011

Σταθόπουλος Δημήτριος

Πετρέλαιο θέρμανσης

Προμήθεια γραφικής ύλης

Κ.Α.10-6612

2841,67

6

28/2/2011

Τσιλιγιάννη Πάνος

Προμήθεια γραφικής ύλης

834,65

7

28/2/2011

Τσιλιγιάννη Πάνος

Προμήθεια γραφικής ύλης

1323,61

2158,26

Προμήθεια φωτοτυπικού χαρτιού

Κ.Α.10-6654.001

8

28/2/2011

Τσιλιγιάννης Πάνος

Προμήθεια φωτοτυπικού χαρτιού

848,71

Έκδοση φωτοτυπιών

Κ.Α.10-6615

175

28/2/2011

Τούμπανου Αλεξάνδρα

Έκδοση φωτοτυπιών

147,7

Προμήθεια λοιπού εξοπλισμού

Κ.Α.10-7131.002

697

17/2/2011

Σύψας Χαράλαμπος

Προμήθεια λοιπού εξοπλισμού

687,32

Προμήθεια επίπλων & σκευών

Κ.Α.10-7133.001

280

28/2/2011

Τρουμπούκης Ιωάννης & ΣΙΑ ΟΕ

Προμήθεια επίπλων & σκευών

123

61

8/2/2011

Κουτσονίκας-Κοζανίδης

Προμήθεια επίπλων & σκευών

493

616

Προμήθεια ανταλ/κων μετ.μέσων Διοικητικών Υπηρ.

Κ.Α.10-6671.001

1250

80

28/2/2011

Δημόπουλος Παναγιώτης & σια

Προμήθεια ανταλ/κων μεταφ.μέσων

41,29

395

28/2/2011

Αφοι Σταμούτσου & ΣΙΑ Ο.Ε.

Προμήθεια ανταλ/κων μεταφ.μέσων

63,96

798

25/2/2011

Βασιλόπουλος Βασίλειος

Προμήθεια ανταλ/κων μεταφ.μέσων

367

662

19/2/2011

Αντίοχος-Καραγιώργο

Προμήθεια ανταλ/κων μεταφ.μέσων

134,99

663

19/2/2011

Αντίοχος-Καραγιώργο

Προμήθεια ανταλ/κων μεταφ.μέσων

23,99

659

19/2/2011

Αντίοχος-Καραγιώργο

Προμήθεια ανταλ/κων μεταφ.μέσων

117,42

748,65

Συντήρηση & επισκευή μεταφ.μέσων

10-6263

2625

598

3/2/2011

Αθανασόπουλος-Παπαδούλας

Συντήρηση & επισκευή μεταφ.μέσων

89,79

585

25/2/2011

Βασιλόπουλος Βασσίλειος

Συντήρηση & επισκευή μεταφ.μέσων

123

525

19/2/2011

Αντίοχος-Καραγιώργος

Συντήρηση & επισκευή μεταφ.μέσων

73,8

527

19/2/2011

Αντίοχος-Καραγιώργος

Συντήρηση & επισκευή μεταφ.μέσων

49,2

521

9/2/2011

Αντίοχος-Καραγιώργος

Συντήρηση & επισκευή μεταφ.μέσων

147,6

483,39

Προμήθεια ληξιαρχικών βιβλίων

Κ.Α.10-6611

1058,33

10854

8/2/2011

Παναγιωτόπουλος Άρης

Προμήθεια βιβλίων

750

1069

26/2/2011

Κ. Ασημακόπουλος & ΣΙΑ Ο.Ε.

Προμήθεια ληξιαρχικών βιβλίων

307

1057

Προμήθεια υλικών για ανάγκες υπηρεσίας

Κ.Α.20-6662

Ζαρμακούπης Δημήτριος

Προμήθεια υλικών για ανάγκες υπηρεσίας

79

Προμήθεια Ηλεκτρ/κού υλικού

Κ.Α.20-7335.016

11363,58

4487

3/2/2011

Πασίσης ΑΒΕΕ

Προμήθεια Ηλεκτρ/κού υλικού

35,72

57

14/2/2011

Ντάλλας Νεκτάριος

Προμήθεια Ηλεκτρ/κού υλικού

376,63

551

28/2/2011

Χοχτούλας Κων/νος

Προμήθεια Ηλεκτρ/κού υλικού

92,25

60

28/2/2011

Ντάλλας Νεκτάριος

Προμήθεια Ηλεκτρ/κού υλικού

413

62

28/2/2011

Ντάλλας Νεκτάριος

Προμήθεια Ηλεκτρ/κού υλικού

121,8

61

28/2/2011

Ντάλλας Νεκτάριος

Προμήθεια Ηλεκτρ/κού υλικού

3093,94

59

28/2/2011

Ντάλλας Νεκτάριος

Προμήθεια Ηλεκτρ/κού υλικού

591,79

73

28/2/2011

Ζαρμακούπης Δημήτριος

Προμήθεια Ηλεκτρ/κού υλικού

28,76

427

28/2/2011

Σύψας Γρηγόρης

Προμήθεια Ηλεκτρ/κού υλικού

6,15

4760,04

Λιπαντικά

Κ.Α.20-6641

661

19/2/2011

Αντίοχος-Καραγιώργος

Λιπαντικά

120,26

Προμήθεια ανταλ/κων μετ.μέσων Καθ/τας

Κ.Α.20-6671.001

1916,67

655

9/2/2011

Αντίοχος-Καραγιώργος

Προμήθεια ανταλ/κων μεταφορ.μέσων

180,88

654

9/2/2011

Αντίοχος-Καραγιώργος

Προμήθεια ανταλ/κων μεταφορ.μέσων

375,13

4701

21/2/2011

Ζαμπακόλας Μιχάλης

Προμήθεια ανταλ/κων μεταφορ.μέσων

344,4

Λάμπος

Προμήθεια ανταλ/κων μεταφορ.μέσων

1016,26

1916,67

Προμήθεια ελαστικών

Κ.Α.20-6671.002

Αθανασόπουλος Νικόλαος

Προμήθεια ελαστικών

260

Συντήρηση & επισκευή μεταφορικών μέσ.

20-6263

2708,33

377

28/2/2011

Αφοι Σταμούτσου & ΣΙΑ Ο.Ε.

Συντήρηση & επισκευή μεταφορικών μέσ.

24,60

598

3/2/2011

Αθανασόπουλος-Παπαδούλας

Συντήρηση & επισκευή μεταφορικών μέσ.

89,79

376

28/2/2011

Αφοι Σταμούτσου & ΣΙΑ Ο.Ε.

Συντήρηση & επισκευή μεταφορικών μέσ.

98,40

350

2/2/2011

Αφοι Σταμούτσου & ΣΙΑ Ο.Ε.

Συντήρηση & επισκευή μεταφορικών μέσ.

30,75

Μίτης Νικόλαος

Συντήρηση & επισκευή μεταφορικών μέσ.

135,5

Λάμπος Γεώργιος

Συντήρηση & επισκευή μεταφορικών μέσ.

369

2541

21/2/2011

Ζαμπακόλας Μιχάλης

Συντήρηση & επισκευή μεταφορικών μέσ.

553,5

2540

21/2/2011

Ζαμπακόλας Μιχάλης

Συντήρηση & επισκευή μεταφορικών μέσ.

86,1

2532

15/2/2011

Ζαμπακόλας Μιχάλης

Συντήρηση & επισκευή μεταφορικών μέσ.

30,75

526

19/2/2011

Αντίοχος-Καραγιώργος

Συντήρηση & επισκευή μεταφορικών μέσ.

24,6

Λάμπος Γεώργιος

Συντήρηση & επισκευή μεταφορικών μέσ.

799,05

Λάμπος Γεώργιος

Συντήρηση & επισκευή μεταφορικών μέσ.

184,5

2426,54

Προμήθεια υλικών καθαριότητας

Κ.Α.20-6634

666,67

568

28/2/2011

Μονοπώλιο ΕΠΕ-Κρίτσας

Προμήθεια υλικών καθαριότητας

180,44

Προμήθεια υλυκών ύδρευσης

Κ.Α.25-6654.001

4604,33

191

1/2/2011

Σύψας Γρηγόρης

Προμήθεια υλυκών ύδρευσης

144,53

192

1/2/2011

Σύψας Γρηγόρης

Προμήθεια υλυκών ύδρευσης

37,56

17,18,19,20

28/2/2011

Τριανταφύλλου Παναγιώτης

Προμήθεια υλυκών ύδρευσης

2178,29

425

28/2/2011

Σύψας Γρηγόρης

Προμήθεια υλυκών ύδρευσης

174,17

72

28/2/2011

Ζαρμακούπης Δημήτριος

Προμήθεια υλυκών ύδρευσης

82,2

2616,75

Προμήθεια υλικών για ανάγκες υπηρεσίας

Κ.Α.30-6662.002

2041,67

71

26/2/2011

Ζαρμακούπης Δημήτριος

Προμήθεια υλικών για ανάγκες υπηρεσίας

33,43

74

28/2/2011

Ζαρμακούπης Δημήτριος

Προμήθεια υλικών για ανάγκες υπηρεσίας

38,5

163

28/2/2011

Τηλιγάδας Αντώνιος

Προμήθεια υλικών για ανάγκες υπηρεσίας

200

32

28/2/2011

ΑΦΟΙ ΖΑΪΜΗ Α.Ε.

Προμήθεια υλικών για ανάγκες υπηρεσίας

460,7

732,63

Προμήθεια ανταλ/κων μετ.μέσων Τ.Υ.

Κ.Α.30-6671.001

1166,67

79

28/2/2011

Δημόπουλος Παναγιώτης & ΣΙΑ ΟΕ

Προμήθεια ανταλ/κων μετ.μέσων Τ.Υ.

34,99

4688

15/2/2011

Ζαμπακόλας Μιχάλης

Προμήθεια ανταλ/κων μετ.μέσων Τ.Υ.

1068,87

4700

21/2/2011

Ζαμπακόλας Μιχάλης

Προμήθεια ανταλ/κων μετ.μέσων Τ.Υ.

30,75

1134,61

Προμήθεια ελαστικών

Κ.Α.30-6672.001

1688

3/2/2011

Αθανασόπουλος Νικόλαος

Προμήθεια ελαστικών

90,78

1697

28/2/2011

Αθανασόπουλο

Προμήθεια ανταλ/κων μετ.μέσων Τ.Υ.

20

1698

28/2/2011

Αθανασόπουλος

Προμήθεια ανταλ/κων μετ.μέσων Τ.Υ.

18

1993

16/2/2011

Αθανασόπουλος

Προμήθεια ανταλ/κων μετ.μέσων Τ.Υ.

14

Συντήρηση & επισκευή μεταφ.μέσων

Κ.Α.30-6263

3083,33

72

28/2/2011

Δημόπουλος Παν.& ΣΙΑ Ο.Ε.

Συντήρηση & επισκευή μεταφ.μέσων

24,6

Ραγκαβάς Αντώνιος

Συντήρηση & επισκευή μεταφ.μέσων

61,5

28/2/2011

Αθανασόπουλος-Παπαδούλας

Συντήρηση & επισκευή μεταφ.μέσων

36,9

602

16/2/2011

Αθανασόπουλος-Παπαδούλας

Συντήρηση & επισκευή μεταφ.μέσων

56,58

606

28/2/2011

Αθανασόπουλος-Παπαδούλας

Συντήρηση & επισκευή μεταφ.μέσων

69,59

2539

19/2/2011

Ζαμπακόλας Μιχάλης

Συντήρηση & επισκευή μεταφ.μέσων

369

71

28/2/2011

Δημόπουλος Παν.& ΣΙΑ Ο.Ε.

Συντήρηση & επισκευή μεταφ.μέσων

18,3

636,47

Συντήρηση & επισκευή λοιπού εξοπλισμού

Κ.Α.35-6264.001

166,67

38

28/2/2011

Σμπούκης Λάμπρος

Συντήρηση & επισκ. λοιπού εξοπλισμού

30,75

Προμήθεια αντ/κών λοιπών μηχανημάτων

Κ.Α.35-6672

166,67

31

28/2/2011

Σμπούκης Λάμπρος

Προμήθεια αντ/κών λοιπών μηχανημάτων

127,92

Προμήθεια υλικών για ανάγκες Υπηρεσίας

Κ.Α.45-6262.005

10.833,33

70

26/2/2011

Ζαρμακούπης Δημήτριος

Προμήθεια υλικών για ανάγκες Υπηρεσίας

64,48

Λοιπές Παροχές

Κ.Α.70-6061.001

166,67

426

28/2/2011

Σύψας Γρηγόρης

Λοιπές Παροχές

137,76

Συντήρηση & επισκευή λοιπού εξοπλισμού

Κ.Α.70-6263.002

166,67

48

28/2/2011

ΜΟΝΟΠΩΛΙΟ ΕΠΕ-ΚΡΙΤΣΑΣ

Συντήρηση & επισκευή λοιπού εξοπλ

61,5

Προμήθεια ανταλ/κων μετ.μέσων Λ.Υ

Κ.Α.70-6671.001

750

660

19/2/2011

Αντίοχος-Καραγιώργος

Προμήθεια ανταλ/κων μετ.μέσων Λ.Υ

91,99

360

2/2/2011

Αφοι Σταμούτσου & ΣΙΑ Ο.Ε.

Προμήθεια ανταλ/κων μεταφορ.μέσων

83,94

Μίτης Νικόλαος

Προμήθεια ανταλ/κων μεταφορ.μέσων

289,02

8068

1/2/2011

Παπασπυρόπουλος Γεώργιος

Προμήθεια ανταλ/κων μετ.μέσων Λ.Υ

258,3

723,25

Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων

Κ.Α.70-6672

333,33

158007

1/2/2011

Πούλιος Αλέξανδρος

Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων

153,5

58189

24/2/2011

Πούλιος Αλέξανδρος

Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων

153,5

307

Προμήθεια λοιπών υλικών

Κ.Α.70-6694.001

569

28/2/2011

Μονοπώλιο ΕΠΕ-Κρίτσας

Προμήθεια λοιπών υλικών

124,43

Προμήθεια υλικών για ανάγκες υπηρεσίας

Κ.Α.70-6694.001

750

1683

28/2/2011

Μητροπούλου Χριστίνα

Προμήθεια υλικών για ανάγκες υπηρεσίας

82,26

485

28/2/2011

Φούντας Ιωάννης

Προμήθεια υλικών για ανάγκες υπηρεσίας

255,8

338,06

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΜΗΝΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2011

ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ

ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α.

Προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης

Κ.Α.10-6643

192

28/2/2011

Σταθόπουλος Δημήτριος

Προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης

434,8

Μακρή Αθανασία

Προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης

781,13

1215,93

Προμήθεια καυσίμων & λιπαντικών

Κ.Α.10-6641

28/2/2011

Μακρή Αθανασία

Προμήθεια καυσίμων

3517

28/2/2011

Σταθόπουλος Δημήτριος

Προμήθεια καυσίμων

1704

3564

28/2/2011

Σταθόπουλος Δημήτριος

Προμήθεια καυσίμων

3024

7399

28/2/2011

Σταθόπουλος Δημήτριος

Προμήθεια καυσίμων

50

7402

28/2/2011

Σταθόπουλος Δημήτριος

Προμήθεια καυσίμων

8

7412

28/2/2011

Σταθόπουλος Δημήτριος

Προμήθεια καυσίμων

93,4

7441

28/2/2011

Σταθόπουλος Δημήτριος

Προμήθεια καυσίμων

305,8

7438

28/2/2011

Σταθόπουλος Δημήτριος

Προμήθεια καυσίμων

167,9

7435

28/2/2011

Σταθόπουλος Δημήτριος

Προμήθεια καυσίμων

19,5

7426

28/2/2011

Σταθόπουλος Δημήτριος

Προμήθεια καυσίμων

233,9

5606,5

Προμήθεια καυσίμων & λιπαντικών

Κ.Α.20-6641

7407

28/2/2011

Σταθόπουλος Δημήτριος

Προμήθεια καυσίμων

510,76

7410

28/2/2011

Σταθόπουλος Δημήτριος

Προμήθεια καυσίμων

1453,29

7411

28/2/2011

Σταθόπουλος Δημήτριος

Προμήθεια καυσίμων

305,4

7437

28/2/2011

Σταθόπουλος Δημήτριος

Προμήθεια καυσίμων

138,4

7433

28/2/2011

Σταθόπουλος Δημήτριος

Προμήθεια καυσίμων

1595,5

7428

28/2/2011

Σταθόπουλος Δημήτριος

Προμήθεια καυσίμων

521,9

1181

16/2/2011

Σπανός Αντώνιος

Λιπαντικά

85

7427

28/2/2011

Σταθόπουλος Δημήτριος

Προμήθεια καυσίμων

1089,3

5699,55

Προμήθεια καυσίμων & λιπαντικών

Κ.Α. 30-6641

7440

28/2/2011

Σταθόπουλος Δμήτριος

Προμήθεια καυσίμων

307,3

7436

28/2/2011

Σταθόπουλος Δμήτριος

Προμήθεια καυσίμων

297,3

7434

28/2/2011

Σταθόπουλος Δμήτριος

Προμήθεια καυσίμων

479,5

7430

28/2/2011

Σταθόπουλος Δημήτριος

Προμήθεια καυσίμων

193

7429

28/2/2011

Σταθόπουλος Δημήτριος

Προμήθεια καυσίμων

243

1178

7/2/2011

Σπανός Αντώνιος

Λιπαντικά

70

1184

28/2/2011

Σπανός Αντώνιος

Λιπαντικά

70

1183

21/2/2011

Σπανός Αντώνιος

Λιπαντικά

140

1800,1

Προμήθεια καυσίμων & λιπαντικών

35-6644

7439

28/2/2011

Σταθόπουλος Δημήτριος

Προμήθεια καυσίμων

106,1

7432

28/2/2011

Σταθόπουλος Δημήτριος

Προμήθεια καυσίμων

173

1179

7/2/2011

Σπανός Αντώνιος

Λιπαντικά

14

1176

4/2/2011

Σπανός Αντώνιος

Λιπαντικά

85

1180

15/2/2011

Σπανός Αντώνιος

Λιπαντικά

22

400,1

Προμήθεια καυσίμων & λιπαντικών

50-6641

7401

28/2/2011

Σταθόπουλος Δημήτριος

Προμήθεια καυσίμων

9,7

7400

28/2/2011

Σταθόπουλος Δημήτριος

Προμήθεια καυσίμων

11,1

20,8

Προμήθεια καυσίμων & λιπαντικών

70-6641

1177

7/2/2011

Σπανός Αντώνιος

Λιπαντικά

6

7398

28/2/2011

Σταθόπουλος Δημήτριος

Προμήθεια καυσίμων

142

7408

28/2/2011

Σταθόπουλος Δημήτριος

προμήθεια καυσίμων

128,6

7409

28/2/2011

Σταθόπουλος Δημήτριος

Προμήθεια καυσίμων

245

7431

28/2/2011

Σταθόπουλος Δημήτριος

Προμήθεια καυσίμων

170

691,6

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ & ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ

Το ποσό που δαπανήθηκε για την προμήθεια καυσίμων από το πρατήριο της κ. Αθανασίας Μακρή για το μήνα Φεβρουάριο

ανέρχεται στο ποσό των 4.883,50 Ευρώ

Συνολικό κόστος καυσίμων για κίνηση: 19.102,15

Συνολικό κόστος καυσίμων για θέρμανση: 1.215,93

Ο Δ.Σ κ. Κούκουνας ανέφερε ότι παρόλο που γίνεται προμήθεια λαμπών από το δήμο, δεν έχουν τοποθετηθεί λάμπες στην δημοτική ενότητα Πλατάνου. Επίσης θα ήθελε να γνωρίζει πόσο πετρέλαιο ξοδεύει κάθε δημοτική ενότητα. Η Δ.Σ κ. Κουτσοσπύρου αναφέρθηκε στην προμήθεια φωτοτυπικού υλικού και γραφικής ύλης κατά το μήνα Ιανουάριο και το μήνα Φεβρουάριο και έκανε τη διαπίστωση ότι ξοδεύονται από το δήμο αρκετά χρήματα για το σκοπό αυτό. Μάλιστα τόνισε ότι θα ήθελε να υπάρχουν προσφορές από τα βιβλιοπωλεία της πόλης. Τέλος αναφέρθηκε στην εισήγηση του γραφείου προμηθειών όπου διαπίστωσε ότι υπάρχουν ονόματα με εγγεγραμμένο συγκεκριμένο ποσό, χωρίς ημερομηνίες και χωρίς αριθμό τιμολογίου. Δήλωσε δε, ότι ψηφίζει κατά. Διευκρινιστικές απαντήσεις στα ερωτήματα έδωσε ο κ. δήμαρχος και η υπάλληλος του δήμου κ. Κούκουνα.

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη της τα παραπάνω

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Με 6 ψήφους ΥΠΕΡ, 1 ψήφο ΚΑΤΑ

Εγκρίνει όλες τις παραπάνω δαπάνες που δαπανήθηκαν το μήνα Φεβρουάριο λόγω έκτακτων αναγκών.

Οπότε συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται όπως πιο κάτω :

Ο Πρόεδρος                             Η γραμματέας                                  Τα μέλη

Υπογραφή                                Υπογραφή                                        Υπογραφές

Ακριβές αντίγραφο

Ναύπακτος  9/3/2011

Ο Προϊστάμενος ΤΥΑΟ                                                Η γραμματέας της Οικονομικής Επιτροπής

Ασημακόπουλος Δημήτρης                                                                                 Νταουσάνη Βάσω