Αριθ. απόφασης 26/2011-Παροχή εγγύησης εκ μέρους του δήμου Ναυπακτίας για τραπεζικό δάνειο ύψους 600.000 ευρώ από τη ΔΕΥΑΝ για την εξόφληση του οφειλόμενου ΦΠΑ του έργου «Επέκταση αποχετευτικού δικτύου λυμάτων Ναυπάκτου»

ΑΔΑ: 4ΑΗΟΩΚΓ-Υ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της 5ης τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ναυπακτίας  του μηνός Μαρτίου του έτους 2011

Αριθ. απόφασης 26/2011

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΠΕΡΙ: Παροχή εγγύησης εκ μέρους του δήμου Ναυπακτίας για τραπεζικό δάνειο ύψους 600.000 ευρώ από τη ΔΕΥΑΝ για την εξόφληση του οφειλόμενου ΦΠΑ του έργου «Επέκταση αποχετευτικού δικτύου λυμάτων Ναυπάκτου».

Στη Ναύπακτο σήμερα 17 Μαρτίου 2011 ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:00 συνήλθε σε  έκτακτη συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου  Ναυπακτίας, στο δημοτικό κατάστημα ύστερα από την με αριθ.πρωτ.6975/17-3-2011 έγγραφη πρόσκληση  του προέδρου της, η οποία επιδόθηκε σε όλα τα μέλη του συμβουλίου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 4 και 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87) όπως ισχύουν.

ΜΕΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 1. Μπουλές Γιάννης, Δήμαρχος, Πρόεδρος επιτροπής
 2. Κουτσοσπύρου Μαρία, Αντιπρόεδρος επιτροπής
 3. Δούρος Παναγιώτης
 4. Τσέλιος Σπυρίδων
 5. Παναγόπουλος Παναγιώτης
 6. Βήτσας Δημήτριος
 7. Κούκουνας Αθανάσιος

ΑΠΟΝΤΑ ΜΕΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Στη συνεδρίαση παρούσα ήταν επίσης και η δημοτική υπάλληλος κ. Νταουσάνη Βάσω για την τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης.


Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία με την παρουσία 7 μελών σε σύνολο 7 μελών της Οικονομικής Επιτροπής ο πρόεδρος της Ο.Ε εισηγήθηκε το 1
ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Παροχή εγγύησης εκ μέρους του δήμου Ναυπακτίας για τραπεζικό δάνειο ύψους 600.000 ευρώ από τη ΔΕΥΑΝ για την εξόφληση του οφειλούμενου ΦΠΑ του έργου «Επέκταση αποχετευτικού δικτύου λυμάτων Ναυπάκτου». Το θέμα αυτό είναι κατεπείγον γιατί θα πρέπει να γίνει άμεσα η εξόφληση του ΦΠΑ λόγω κινδύνου οριστικής απένταξης του έργου. Τα μέλη της Ο.Ε ομόφωνα αποφάσισαν το επείγον του θέματος.

Στη συνέχεια τέθηκε

α) εισήγηση της ΔΕΥΑΝ η οποία έχει ως εξής:

«Ως γνωστόν, με το τυπικό κώλυμμα μη καταβολής οφειλόμενου Φ.Π.Α. (~ 600.000€), για το έργο «Επέκταση Αποχετευτικού Δικτύου λυμάτων Ναυπάκτου», ο ανάδοχος του έργου έχει προχωρήσει από διετίας σε διακοπή εργασιών αυτού.

Με δεδομένη την καταληκτική ημερομηνία (Ιούνιος 2011) λειτουργικής ολοκλήρωσης του έργου και τα σχετικά έγγραφα από το Υπουργείο Οικονομίας και Ανταγωνιστικότητας (Ταμείο Συνοχής )και την Ε.Δ.Α. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Δυτικής Ελλάδας, καθίσταται άμεση η ανάγκη πληρωμής του παραπάνω ποσού, καθώς υφίσταται κίνδυνος οριστικής απένταξης του έργου, με τις επιπτώσεις που συνοδεύουν μια τέτοια απόφαση.

Λόγω μη ύπαρξης ίδιων πόρων από την Δ.Ε.Υ.Α.Ν. για την κάλυψη του οφειλόμενου Φ.Π.Α., η δανειοδότηση αποτελεί την άμεση εναλλακτική λύση για την άρση διακοπής εργασιών και ολοκλήρωση του έργου.»

Β) εισήγηση της οικονομικής υπηρεσίας η οποία έχει ως εξής:

«Προκειμένου η ΔΕΥΑΝ να συνάψει τραπεζικό δάνειο ύψους 600.000 ευρώ για την εξόφληση οφειλομένου ΦΠΑ για το έργου «Επέκταση αποχετευτικού δικτύου λυμάτων Ναυπάκτου» και επειδή σε διαφορετική περίπτωση υπάρχει κίνδυνος απένταξης του έργου από το πρόγραμμα πρέπει ο δήμος Ναυπακτίας να είναι εγγυητής του δανείου.

Σε προηγούμενο δάνειο που ο πρώην δήμος Ναυπάκτου εγγυήθηκε για την ΔΕΥΑΝ λόγω αδυναμίας πληρωμής των δόσεων από αυτή, παρακράτησε το ταμείο παρακαταθηκών και δανείων από τη μηνιαία τακτική επιχορήγηση σε τρεις δόσεις  ποσό 138.000 ευρώ το έτος 2009 και το έτος 2010.

Λόγω της αναγκαιότητας της σύναψης του δανείου και επειδή σε διαφορετική περίπτωση η οικονομική ζημιά που θα προκύψει τόσο για την ΔΕΥΑΝ όσο και για το δήμο θα είναι  μεγάλη η οικονομική υπηρεσία προτείνει ο δήμος Ναυπακτίας να εγγυηθεί για την ΔΕΥΑΝ στη σύναψη του δανείου.»

Ο κ. δήμαρχος αναφέρθηκε αναλυτικά στο ιστορικό και στην πορεία του έργου και επεσήμανε τους κινδύνους απένταξης του έργου αν δεν πληρωθεί ο ΦΠΑ μετά την 30-6-2011, με τις σοβαρές συνέπειες που προκύπτουν για τους πολίτες της πόλης μετά από μια αρνητική εξέλιξη. Αναφέρθηκε στους λόγους για τους οποίους  ο δήμος θα πρέπει να είναι ο εγγυητής για την λήψη του δανείου των 600.000 ευρώ που θα χρησιμοποιηθεί για την εξόφληση του οφειλόμενου ΦΠΑ. Ανέφερε επίσης ότι η ΔΕΥΑΝ απευθύνθηκε με έγγραφό της σε όλες τις τράπεζες, αλλά αυτή που ανταποκρίθηκε ήταν η Τράπεζα Πειραιώς θέτοντας τους παρακάτω όρους δανεισμού:

 1. Ποσό δανείου 600.000 ευρώ
 2. Επιτόκιο: Προνομιακό επιτόκιο χορηγήσεων (σήμερα 7,90%) συν 0,60% εισφ. Ν 128
 3. Διάρκεια δανείου: 1 έτος
 4. Η αποπληρωμή θα γίνει σε δύο εξαμηνιαίες δόσεις ποσού 300.000 ευρώ
 5. Εξασφαλίσεις: Η εγγύηση του δήμου Ναυπακτίας
 6. Επιτρέπεται η μερική ή ολική αποπληρωμή χωρίς ποινή προεξόφλησης
 7. Επιβάρυνση με έξοδα ελέγχου πιστοληπτικής ικανότητας συνολικού ποσού 300 ευρώ

Τέλος ο κ. δήμαρχος είπε ότι πληρώνοντας το ΦΠΑ ο εργολάβος θα συνεχίσει τις εργασίες οπότε το έργο θα τελειώσει. Η ΔΕΥΑΝ υπολογίζει ότι το δάνειο θα αποπληρώνεται από τα χρήματα των συνδέσεων που θα κάνει.

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη της τα παραπάνω

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

ΟΜΟΦΩΝΑ

1. Εγκρίνει το επείγον του θέματος

2. Ο δήμος Ναυπακτίας να είναι ο εγγυητής στη σύναψη τραπεζικού δανείου μεταξύ της ΔΕΥΑΝ και της Τράπεζας Πειραιώς, ποσού 600.000 ευρώ που θα χρησιμοποιηθεί για την εξόφληση του οφειλόμενου ΦΠΑ του έργου «Επέκταση αποχετευτικού δικτύου λυμάτων Ναυπάκτου» με τους παρακάτω όρους δανεισμού:

 1. Ποσό δανείου 600.000 ευρώ
 2. Επιτόκιο: Προνομιακό επιτόκιο χορηγήσεων (σήμερα 7,90%) συν 0,60% εισφ. Ν 128
 3. Διάρκεια δανείου: 1 έτος
 4. Η αποπληρωμή θα γίνει σε δύο εξαμηνιαίες δόσεις ποσού 300.000 ευρώ
 5. Εξασφαλίσεις: Η εγγύηση του δήμου Ναυπακτίας
 6. Επιτρέπεται η μερική ή ολική αποπληρωμή χωρίς ποινή προεξόφλησης
 7. Επιβάρυνση με έξοδα ελέγχου πιστοληπτικής ικανότητας συνολικού ποσού 300 ευρώ

Οπότε συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται όπως πιο κάτω :

Ο Πρόεδρος                             Η γραμματέας                                  Τα μέλη

Υπογραφή                                Υπογραφή                                        Υπογραφές

Ακριβές αντίγραφο

Ναύπακτος  18/3/2011

Ο Προϊστάμενος ΤΥΑΟ                                                Η γραμματέας της Οικονομικής Επιτροπής

Ασημακόπουλος Δημήτρης                                                                           Νταουσάνη Βάσω