Αριθ. απόφασης 22/2011-Εισήγηση του δικηγόρου του Δήμου για την άσκηση ή μη ενώπιον αρμοδίου δικαστηρίου εκ μέρους του δήμου αίτησης για τον καθορισμό τιμής μονάδος στο Ο.Τ 345 του σχεδίου πόλεως Ναυπάκτου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της 4ης τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ναυπακτίας  του μηνός Μαρτίου του έτους 2011

Αριθ. απόφασης 22/2011

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΠΕΡΙ: Εισήγηση του  δικηγόρου του Δήμου για την άσκηση ή μη ενώπιον αρμοδίου  δικαστηρίου εκ μέρους του δήμου αίτησης για τον καθορισμό τιμής μονάδος στο Ο.Τ 345  του σχεδίου  πόλεως  Ναυπάκτου.

Στη Ναύπακτο σήμερα 8 Μαρτίου 2011 ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00 συνήλθε σε  τακτική   συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου  Ναυπακτίας, στο δημοτικό κατάστημα ύστερα από την με αριθ.πρωτ.5684/4-3-2011 έγγραφη πρόσκληση  του προέδρου της, η οποία επιδόθηκε σε όλα τα μέλη του συμβουλίου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 4 και 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87) όπως ισχύουν.

ΜΕΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

  1. Μπουλές Γιάννης, Δήμαρχος, Πρόεδρος επιτροπής
  2. Κουτσοσπύρου Μαρία, Αντιπρόεδρος επιτροπής
  3. Δούρος Παναγιώτης
  4. Τσέλιος Σπυρίδων
  5. Παναγόπουλος Παναγιώτης
  6. Βήτσας Δημήτριος
  7. Κούκουνας Αθανάσιος

ΑΠΟΝΤΑ ΜΕΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Στη συνεδρίαση παρούσα ήταν επίσης και η δημοτική υπάλληλος κ. Νταουσάνη Βάσω για την τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης.


Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία με την παρουσία 7 μελών σε σύνολο 7 μελών της Οικονομικής Επιτροπής ο πρόεδρος της Ο.Ε εισηγήθηκε το 3
ο θέμα της ημερήσιας διάταξης αναφορικά  με  «Εισήγηση του  δικηγόρου του Δήμου για την άσκηση ή μη ενώπιον αρμοδίου  δικαστηρίου εκ μέρους του δήμου αίτησης για τον καθορισμό τιμής μονάδος στο Ο.Τ 345  του σχεδίου  πόλεως  Ναυπάκτου». To  λόγο πήρε στη συνέχεια ο δικηγόρος του Δήμου κ. Πούλος ο οποίος  ενημέρωσε και προφορικά  τα μέλη της οικονομικής επιτροπής  για το θέμα αυτό και επεσήμανε ότι με την τακτοποίηση της υπόθεσης θα προκύψει  ωφέλεια  για το Δήμο. Τέλος ο κ. Δήμαρχος  πρότεινε να εγκριθεί η  εισήγηση του  νομικού συμβούλου και να υποβληθεί  εκ μέρους του Δήμου η σχετική  αίτηση για τον καθορισμό της τιμής μονάδος  στο παραπάνω Ο.Τ..

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη της τα παραπάνω

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

ΟΜΟΦΩΝΑ

Δίδει  εντολή για την υποβολή αίτησης  εκ μέρους του Δήμου για  τον  καθορισμού  τιμής μονάδος  στο ΟΤ. 345  του σχεδίου Πόλεως Ναυπάκτου , καθώς και κάθε άλλης συναφούς  αιτήσεως ενώπιον,  του αρμοδίου  δικαστηρίου.-

Οπότε συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται όπως πιο κάτω :

Ο Πρόεδρος                             Η γραμματέας                                  Τα μέλη

Υπογραφή                                Υπογραφή                                        Υπογραφές

Ακριβές αντίγραφο

Ναύπακτος  9/3/2011

Ο Προϊστάμενος ΤΥΑΟ                                                Η γραμματέας της Οικονομικής Επιτροπής

Ασημακόπουλος Δημήτρης                                                                                 Νταουσάνη Βάσω