Αριθ. απόφασης 21/2011-Έγκριση καταβολής τριμήνων αποδοχών στον υπάλληλο του Δήμου κ. Αγγελόπουλο Αντώνιο λόγω συνταξιοδότησης.(εισήγηση της Δ/νσης Δ./κων υπηρεσιών)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της 4ης τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ναυπακτίας του μηνός Μαρτίου του έτους 2011

Αριθ. απόφασης 21/2011

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΠΕΡΙ: Έγκριση καταβολής τριμήνων  αποδοχών στον υπάλληλο του Δήμου κ. Αγγελόπουλο Αντώνιο λόγω συνταξιοδότησης.(εισήγηση της Δ/νσης Δ./κων  υπηρεσιών)

Στη Ναύπακτο σήμερα 8 Μαρτίου 2011 ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00 συνήλθε σε  τακτική   συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου  Ναυπακτίας, στο δημοτικό κατάστημα ύστερα από την με αριθ.πρωτ.5684/4-3-2011 έγγραφη πρόσκληση  του προέδρου της, η οποία επιδόθηκε σε όλα τα μέλη του συμβουλίου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 4 και 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87) όπως ισχύουν.

ΜΕΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

  1. Μπουλές Γιάννης, Δήμαρχος, Πρόεδρος επιτροπής
  2. Κουτσοσπύρου Μαρία, Αντιπρόεδρος επιτροπής
  3. Δούρος Παναγιώτης
  4. Τσέλιος Σπυρίδων
  5. Παναγόπουλος Παναγιώτης
  6. Βήτσας Δημήτριος
  7. Κούκουνας Αθανάσιος

ΑΠΟΝΤΑ ΜΕΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Στη συνεδρίαση παρούσα ήταν επίσης και η δημοτική υπάλληλος κ. Νταουσάνη Βάσω για την τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης.


Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία με την παρουσία 7 μελών σε σύνολο 7 μελών της Οικονομικής Επιτροπής ο πρόεδρος της Ο.Ε εισηγήθηκε το 1
ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Εισήγηση    της Δ/νσης  διοικητικών υπηρεσιών του Δήμου  σύμφωνα με την οποία  θα πρέπει να καταβληθούν τρίμηνες  αποδοχές στον υπάλληλο του Δήμου κ. Αγγελόπουλο Αντώνιο ο  οποίος υπέβαλλε αίτηση συνταξιοδότησης  από 28-1-2011  μέχρι 27-4-2011 σύμφωνα με τις διατάξεις  της παρ. 1 του άρθρου 57 του κώδικα  πολιτικών και στρατιωτικών συντάξεων και τις όμοιες  του άρθρου 2 παρ. 4 του Ν. 1813/88και για το σκοπό αυτό  έχει προβλεφθεί  ειδική πίστωση στον υπό κατάρτιση προϋπολογισμό του Δήμου  και στον ΚΑ 10-6011.001 . Τέλος ο κ. Δήμαρχος πρότεινε  την έγκριση της καταβολής των τρίμηνων αποδοχών.

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη της τα παραπάνω

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την καταβολή τρίμηνων αποδοχών στον υπάλληλο του Δήμου κ. Αγγελόπουλο Ατώνιο,     από 28-1-2011 έως 27-4-2011 , λόγω συνταξιοδότησης.-

Οπότε συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται όπως πιο κάτω :

Ο Πρόεδρος                             Η γραμματέας                                  Τα μέλη

Υπογραφή                                Υπογραφή                                        Υπογραφές

Ακριβές αντίγραφο

Ναύπακτος  9/3/2011

Ο Προϊστάμενος ΤΥΑΟ                                                Η γραμματέας της Οικονομικής Επιτροπής

Ασημακόπουλος Δημήτρης                                                                                 Νταουσάνη Βάσω