Αριθ. απόφασης 20/2011-Εισήγηση του γραφείου κοινωνικής πρόνοιας για τον ορισμό υπολόγων πληρωμής επιδομάτων

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της 4ης τακτικής συνεδρίασης της  Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ναυπακτίας  του μηνός Μαρτίου του έτους 2011

Αριθ. απόφασης 20/2011

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΠΕΡΙ: Εισήγηση του γραφείου κοινωνικής πρόνοιας  για τον ορισμό υπολόγων πληρωμής επιδομάτων.

Στη Ναύπακτο σήμερα 8 Μαρτίου 2011 ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00 συνήλθε σε  τακτική   συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου  Ναυπακτίας, στο δημοτικό κατάστημα ύστερα από την με αριθ.πρωτ.5684/4-3-2011 έγγραφη πρόσκληση  του προέδρου της, η οποία επιδόθηκε σε όλα τα μέλη του συμβουλίου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 4 και 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87) όπως ισχύουν.

ΜΕΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 1. Μπουλές Γιάννης, Δήμαρχος, Πρόεδρος επιτροπής
 2. Κουτσοσπύρου Μαρία, Αντιπρόεδρος επιτροπής
 3. Δούρος Παναγιώτης
 4. Τσέλιος Σπυρίδων
 5. Παναγόπουλος Παναγιώτης
 6. Βήτσας Δημήτριος
 7. Κούκουνας Αθανάσιος

ΑΠΟΝΤΑ ΜΕΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Στη συνεδρίαση παρούσα ήταν επίσης και η δημοτική υπάλληλος κ. Νταουσάνη Βάσω για την τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης.


Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία με την παρουσία 7 μελών σε σύνολο 7 μελών της Οικονομικής Επιτροπής ο πρόεδρος της Ο.Ε εισηγήθηκε το 1
ο θέμα της ημερήσιας διάταξης αναφορικά  με  «Εισήγηση του γραφείου κοινωνικής πρόνοιας  για τον ορισμό υπολόγων πληρωμής επιδομάτων» και έθεσε υπόψη των μελών της εισήγηση του γραφείου κοινωνικής πρόνοιας η οποία έχει ως εξής:

«Σας κάνουμε γνωστό ότι για την πληρωμή των προνοιακών επιδομάτων απαιτείται να οριστούν από την επιτροπή σας υπόλογοι για την εν λόγω οικονομική διαχείριση.

Προτείνουμε α) την Αγγελική Ρήγα υπάλληλο του κλάδου ΠΕ1/Α΄, υπόλογο για τα προγράμματα:

 1. Αιματολογικών νοσημάτων
 2. Απροστάτευτων παιδιών
 3. Βαριά νοητική καθυστέρηση
 4. Εγκεφαλική παράλυση
 5. Κίνηση
 6. Παραπληγικών/Τετραπληγικών
 7. Πρα/κών- τετρ/κών δημοσίου
 8. Τυφλότητας και
 9. Κωφαλάλων

Η ανωτέρω ορίζεται υπόλογος για το ποσό των 184.391, 51 ευρώ και αφορά το δίμηνο Ιανουαρίου- Φεβρουαρίου 2011

Β) την Βασιλική Μίχου υπάλληλο του κλάδου ΤΕ/Γ, υπόλογο για το πρόγραμμα βαριάς αναπηρίας και για το ποσό των 137.091,35 ευρώ για το δίμηνο Ιανουαρίου- Φεβρουαρίου 2011.

Παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες»

Τελειώνοντας ο κ. δήμαρχος πρότεινε να εγκριθεί η παραπάνω εισήγηση.

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη της τα παραπάνω

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

ΟΜΟΦΩΝΑ

1. Για την πληρωμή των προνοιακών επιδομάτων ορίζει

α) την Αγγελική Ρήγα υπάλληλο του κλάδου ΠΕ1/Α΄, υπόλογο για τα προγράμματα:

 1. Αιματολογικών νοσημάτων
 2. Απροστάτευτων παιδιών
 3. Βαριά νοητική καθυστέρηση
 4. Εγκεφαλική παράλυση
 5. Κίνηση
 6. Παραπληγικών/Τετραπληγικών
 7. Πρα/κών- τετρ/κών δημοσίου
 8. Τυφλότητας και
 9. Κωφαλάλων

Η ανωτέρω ορίζεται υπόλογος για το ποσό των 184.391, 51 ευρώ και αφορά το δίμηνο Ιανουαρίου- Φεβρουαρίου 2011

Β) την Βασιλική Μίχου υπάλληλο του κλάδου ΤΕ/Γ, υπόλογο για το πρόγραμμα βαριάς αναπηρίας και για το ποσό των 137.091,35 ευρώ για το δίμηνο Ιανουαρίου- Φεβρουαρίου 2011.

2. Η απόδοση θα γίνει μέχρι 31-5-2011.

Οπότε συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται όπως πιο κάτω :

Ο Πρόεδρος                             Η γραμματέας                                  Τα μέλη

Υπογραφή                                Υπογραφή                                        Υπογραφές

Ακριβές αντίγραφο

Ναύπακτος  9/3/2011

Ο Προϊστάμενος ΤΥΑΟ                                                Η γραμματέας της Οικονομικής Επιτροπής

Ασημακόπουλος Δημήτρης                                                                                 Νταουσάνη Βάσω