Αριθ. απόφασης 19/2011-Διάθεση πίστωσης για την εκτέλεση του έργου «Αποκατάσταση επικίνδυνων βλαβών για την οδική ασφάλεια οδικού δικτύου (α΄ φάση)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της 4ης τακτικής συνεδρίασης της  Οικονομικής Επιτροπής  Δήμου Ναυπακτίας  του μηνός Μαρτίου του έτους 2011

Αριθ. απόφασης 19/2011

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΠΕΡΙ: Διάθεση πίστωσης για την εκτέλεση του έργου «Αποκατάσταση επικίνδυνων βλαβών για την οδική ασφάλεια οδικού δικτύου (α΄ φάση)»

Στη Ναύπακτο σήμερα 8 Μαρτίου 2011 ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00 συνήλθε σε  τακτική   συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου  Ναυπακτίας, στο δημοτικό κατάστημα ύστερα από την με αριθ.πρωτ.5684/4-3-2011 έγγραφη πρόσκληση  του προέδρου της, η οποία επιδόθηκε σε όλα τα μέλη του συμβουλίου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 4 και 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87) όπως ισχύουν.

ΜΕΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 1. Μπουλές Γιάννης, Δήμαρχος, Πρόεδρος επιτροπής
 2. Κουτσοσπύρου Μαρία, Αντιπρόεδρος επιτροπής
 3. Δούρος Παναγιώτης
 4. Τσέλιος Σπυρίδων
 5. Παναγόπουλος Παναγιώτης
 6. Βήτσας Δημήτριος
 7. Κούκουνας Αθανάσιος

ΑΠΟΝΤΑ ΜΕΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Στη συνεδρίαση παρούσα ήταν επίσης και η δημοτική υπάλληλος κ. Νταουσάνη Βάσω για την τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης.


Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία με την παρουσία 7 μελών σε σύνολο 7 μελών της Οικονομικής Επιτροπής ο πρόεδρος της Ο.Ε εισηγήθηκε το 1
ο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης «Διάθεση πίστωσης για την εκτέλεση του έργου «Αποκατάσταση επικίνδυνων βλαβών για την οδική ασφάλεια οδικού δικτύου (α΄ φάση)»» και είπε ότι το θέμα αυτό είναι επείγον γιατί θα πρέπει άμεσα να διατεθεί η αντίστοιχη πίστωση για την εκτέλεση του παραπάνω έργου που κρίνεται απαραίτητο για την πόλη. Στη συνέχεια έθεσε υπόψη των μελών της εισήγηση της οικονομικής υπηρεσίας η οποία έχει ως εξής:

«Στον προϋπολογισμό του δήμου Ναυπάκτου 2010 και

 1. στον Κ.Α 30-7333.079 είχε εγγραφεί πίστωση 23.000 ευρώ με τίτλο «Επούλωση λάκκων»
 2. στον Κ.Α 30-7333.081 είχε εγγραφεί πίστωση 11.500 ευρώ με τίτλο «Επούλωση λάκκων στα Δ.Δ»

Στον προϋπολογισμό του δήμου Πυλλήνης 2010 και

 1. στον Κ.Α 30-7326.012 είχε εγγραφεί πίστωση 6.900 ευρώ με τίτλο «Αποκατάσταση ζημιών σε 5 δημοτικά διαμερίσματα δήμου Πυλλήνης»
 2. στον Κ.Α 30-7326.007 είχε εγγραφεί πίστωση 6.200 ευρώ με τίτλο «Αποκατάσταση ζημιών σε 6 δημοτικά διαμερίσματα δήμου Πυλλήνης»

Σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθρου 267 παρ.2 του ως άνω αναφερόμενου νόμου μέχρι την ψήφιση του Π/Υ του 2011, οι προϋπολογισμοί των Δήμων που συνενώθηκαν εκτελούνται ως 12/μόρια του Π/Υ του 2010.

Όπως προκύπτει από τα στοιχεία της οικονομικής υπηρεσίας το 1/12 για την «Αποκατάσταση επικίνδυνων βλαβών για την οδική ασφάλεια οδικού δικτύου (α΄ φάση)»ανέρχεται στο ποσό των 11.950 € (σύνολο 47.800 ευρώ /12 = 3.983 ευρώ Χ 3
= 11.950)»

Στη συνέχεια το λόγο πήρε ο κ. δήμαρχος ο οποίος πρότεινε την έγκριση της πιο πάνω εισήγησης.

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη της τα παραπάνω

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

ΟΜΟΦΩΝΑ

 1. Εγκρίνει το επείγον του θέματος
 2. Εγκρίνει τη διάθεση πίστωσης 11.950 ευρώ για το έργο «Αποκατάσταση επικίνδυνων βλαβών για την οδική ασφάλεια οδικού δικτύου (α΄ φάση)» που αντιστοιχεί στο 1/12 των αντίστοιχων Κ.Α των προϋπολογισμών των πρώην δήμων Ναυπάκτου και Πυλλήνης.

Οπότε συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται όπως πιο κάτω :

Ο Πρόεδρος                             Η γραμματέας                                  Τα μέλη

Υπογραφή                                Υπογραφή                                        Υπογραφές

Ακριβές αντίγραφο

Ναύπακτος  9/3/2011

Ο Προϊστάμενος ΤΥΑΟ                                                Η γραμματέας της Οικονομικής Επιτροπής

Ασημακόπουλος Δημήτρης                                                                                 Νταουσάνη Βάσω