Σύγκληση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής – 31/8/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
Πληρ.: Παυλοχρήστου Σπ.
Ταχ. Δ/νση: Ιλάρχου Τζαβέλα 37
Ναύπακτος 30300
Τηλ: 2634360160-143
FAX: 2634360121

ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ 25 -8-2015
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: 22966

Π Ρ Ο Σ
Τα μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
Ενταύθα

ΘΕΜΑ: Σύγκληση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.

Σας προσκαλούμε την 31-8-2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00 να προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα (οδός Ιλάρχου Τζαβέλα 37) για να συνεδριάσουμε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Εισήγηση για έκδοση τοπικής κανονιστικής απόφασης σχετικά με την ρύθμιση πινακίδων Ρ2 (STOP) σε οδούς στην περιοχή Λαγκαδούλα.
2. Εισήγηση σχετικά με την τοποθέτηση πληροφοριακών πινακίδων σε κοινόχρηστους χώρους.
3. Χορήγηση προέγκρισης ίδρυσης Καταστήματος Υγειονομικού Ενδιαφέροντος «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ & ΠΛΗΡΟΥΣ ΓΕΥΜΑΤΟΣ ( ΜΙΚΤΗ ) –ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΙV. A1. & A.2 », που βρίσκεται επί της εθνικής οδού Ναυπάκτου Ιτέας στην Τ.Κ. Ξηροπηγάδου – Δ.Ε. Ναυπάκτου του Δήμου Ναυπακτίας στον κ. ΣΚΟΥΖΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟ του Νικολάου.
4. Χορήγηση άδειας λειτουργίας μουσικών στον εσωτερικό χώρο Κ.Υ.Ε. , ιδιοκτησίας Σίνη Βασιλείου.
5. Χορήγηση άδειας λειτουργίας μουσικών στον εξωτερικό χώρο Κ.Υ.Ε. , ιδιοκτησίας Σίνη Βασιλείου.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Σύψας Ιωάννης