Δημόσιος πλειοδοτικός διαγωνισμός για την Παραχώρηση ιδιαίτερου δικαιώματος χρήσης χώρου στην Χερσαία Ζώνη Λιμένα Ναυπάκτου περιοχή Γριμπόβου

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ανακοινώνουμε ότι το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Ναυπάκτου διενεργεί δημόσιο πλειοδοτικό διαγωνισμό με κλειστές σφραγισμένες προσφορές, οι οποίες υποβάλλονται μέχρι την ορισμένη ημέρα και ώρα του διαγωνισμού και ο οποίος θα συνεχισθεί περαιτέρω με προφορική πλειοδοσία για την Παραχώρηση ιδιαίτερου δικαιώματος χρήσης χώρου στην Χερσαία Ζώνη Λιμένα Ναυπάκτου περιοχή Γριμπόβου πλησίον του ποταμού ΣΚΑ , έκτασης 4.000,00 τ.μ. με σκοπό την εκμετάλλευση αυτού ως παρκινγκ σκαφών και η οποία (έκταση) απεικονίζεται στο τοπογραφικό διάγραμμα του Διπλωματούχου Πολ. Μηχανικού Βασιλείου Πολιτόπουλου που συνιστά αναπόσπαστο μέρος της παρούσας διακήρυξης.
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2971/2001, του Π.Δ. 270/81 και του Π.Δ. 715/79».

Η διάρκεια της παραχώρησης ορίζεται σε τρία ( 3 ) έτη και αρχίζει από την ημερομηνία έκδοσης της εγκριτικής απόφασης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου – Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου. Ο πλειοδότης που θα προκύψει από τον πλειοδοτικό διαγωνισμό μπορεί να αιτηθεί την εκ νέου παραχώρηση του ως άνω ακινήτου για διάστημα τριών (3) επιπλέον ετών, στα πλαίσια του άρθρου 24 του Ν 2971/2001, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, υπό τις προϋποθέσεις της παρ. 14 της παρούσας διακήρυξης. Η Απόφαση παραχώρησης του Δ.Σ. του Δ.Λ.Τ. Ναυπάκτου θα εγκριθεί από τον Γενικό Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου – Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου.

Πλειοδότρια προσφορά θα αναδειχθεί εκείνη με το μεγαλύτερο μηνιαίο αντάλλαγμα.

Η παραχώρηση προβλέπει τα εξής:

1.Σαν πρώτη προσφορά του ανταλλάγματος ορίζεται το ποσό των εκατόν πενήντα ΕΥΡΩ (150,00 €) το μήνα, το οποίο θα αναπροσαρμόζεται κάθε χρόνο με προσαύξηση σύμφωνα με τον επίσημο τιμάριθμο. Το αντάλλαγμα θα καταβάλλεται κάθε μήνα και μέσα στο πρώτο πενθήμερο του μήνα, στα γραφεία του Δ.Λ.Τ. Ναυπάκτου με την έκδοση απόδειξης είσπραξης. Καθυστέρηση πέραν του μηνός συνεπάγεται αυτοδίκαια αποβολή του χρήστη από το χώρο.
2. Το Δ.Λ.Τ. Ναυπάκτου δεν υποχρεώνεται στην εγκατάσταση του πλειοδότη – χρήστη του χώρου.
3.Ο χρήστης του χώρου δεν δικαιούται μείωσης του ετήσιου ανταλλάγματος από την κατακύρωση της παραχώρησης.
4.Ο χρήστης υποχρεώνεται στην καταβολή των εξόδων της δημοπρασίας, δηλαδή δημοσιεύσεις διακηρύξεων. Επίσης βαρύνεται με την καταβολή ολόκληρου του τέλους χαρτοσήμου 3,6%, ΕΚΟΕΜΝ 3% και όλους τους δημόσιους και δημοτικούς φόρους ή τέλη είτε αυτοί καταβάλλονται αυτοτελώς είτε μέσω λογαριασμών της ΔΕΗ.
5.Η εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό ορίζεται στο ποσό των τριακοσίων εξήντα ΕΥΡΩ (360,00 €) με εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας ή του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων. Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στους αποτυχόντες εντός πέντε (5) ημερών από την κατακύρωση του διαγωνισμού. Ο πλειοδότης ή αυτός υπέρ του οποίου θα κατακυρωθεί ο διαγωνισμός, υποχρεώνεται μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες από την έγγραφη ειδοποίηση του Δ.Λ.Τ. Ναυπάκτου, να παραλάβει τη μονομερή διοικητική απόφαση παραχώρησης και να καταθέσει χρηματική εγγύηση για ποσό ίσο με το διπλάσιο της μηνιαίας καταβολής του ανταλλάγματος που προσέφερε, το οποίο θα παραμείνει στο Δ.Λ.Τ. Ναυπάκτου μέχρι την λήξη της παραχώρησης, σαν εγγύηση για την ακριβή εκπλήρωση των όρων της παραχώρησης. Αν ο υπέρ του οποίου κατακυρώθηκε ο διαγωνισμός δεν αποδεχθεί την παραχώρηση στο καθοριζόμενο από το άρθρο αυτό χρονικό διάστημα, το Δ.Λ.Τ. Ναυπάκτου τον κηρύσσει έκπτωτο και η εγγύηση συμμετοχής καταπίπτει υπέρ του Ταμείου. Επίσης, το Δ. Λ. Τ. Ναυπάκτου δικαιούται να εισπράττει από την παραπάνω εγγυητική επιστολή, με ισόποση κατάπτωσή της, κάθε οφειλή του αναδόχου από οικονομικά ανταλλάγματα, οφειλές σε οργανισμούς κοινής ωφέλειας (ΔΕΗ, ΟΤΕ, ύδρευση κλπ) και γενικά από οποιαδήποτε οφειλή του. Εφόσον κατά τη διάρκεια της παραχώρησης η παραπάνω εγγυητική επιστολή καταπέσει υπέρ του Δ.Λ.Τ. Ναυπάκτου ή μειωθεί, ο ανάδοχος θα υποχρεούται να προβαίνει άμεσα στην έκδοση νέας ή στη συμπλήρωσής της, στο κατά τη σύμβαση απαιτούμενο εκάστοτε ύψος, μέσα σε είκοσι (20) μέρες από της προς τούτο ειδικής προσκλήσεως του Δ.Λ.Τ. Ναυπάκτου.
6.Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό, οφείλουν να παρευρίσκονται οι ίδιοι, γεγονός που θα πιστοποιούν στην Επιτροπή με την επίδειξη της αστυνομικής τους ταυτότητας ή με αντιπρόσωπό τους εφοδιασμένο με ειδικό πληρεξούσιο.
7.Στο διαγωνισμό μπορεί να πάρει μέρος και εταιρεία, αφού καταθέσει στην Επιτροπή του διαγωνισμού, εταιρικό νομότυπα επικυρωμένο και δημοσιευμένο καθώς και πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής απ’ το οποίο να προκύπτουν οι τροποποιήσεις του.
Οι ανωτέρω εργασίες θα γίνουν σύμφωνα με τους όρους που διέπουν το διαγωνισμό και συντάχθηκαν σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ.715/1979.
Όλη η διαδικασία της δημοπρασίας περιγράφεται αναλυτικά στην αριθμ. 01/2015 διακήρυξη του Προέδρου.
Ελάχιστο ποσό εκκίνησης του διαγωνισμού: 150,00 ευρώ μηνιαίο αντάλλαγμα).
Τόπος διεξαγωγής διαγωνισμού: Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Ναυπάκτου, Πάροδος Ά Κοζώνη , Ναύπακτος, τκ 30300. Γλώσσα: Ελληνική.
Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί στα γραφεία του Δ.Λ.Τ. Ναυπάκτου , την 25-09–2015 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00, ενώπιον της Επιτροπής.
Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν όλα τα φυσικά πρόσωπα που έχουν κάνει έναρξη επαγγελματικής δραστηριότητας ή νομικά πρόσωπα. Η περίληψη της διακήρυξης θα δημοσιευθεί στον ελληνικό τύπο.
Πληροφορίες για την παραχώρηση μπορούν να λαμβάνουν οι ενδιαφερόμενοι, όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από το γραφείο του Δ.Λ.Τ.Ναυπάκτου καθώς και στα τηλ.: 2634021618, Fax: 26340-21618, στο email: limennafpakt@yahoo.gr και στην ιστοσελίδα του Δήμου Ναυπακτίας www.nafpaktos.gr
Ναύπακτος , 27/08/2015
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Λ.Τ.Ν.

ΦΡΑΓΚΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ