Αριθ. απόφασης 8/2011-Ορισμός υπόλογου για διαχείριση πίστωσης ταχυδρομικών τελών (για τους μήνες Φεβρουάριο και Μάρτιο στο ύψος του 1/12)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της 2ης τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ναυπακτίας του μηνός Φεβρουαρίου του έτους 2011

Αριθ. απόφασης 8/2011

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΠΕΡΙ: Ορισμός υπόλογου για διαχείριση πίστωσης ταχυδρομικών τελών (για τους μήνες  Φεβρουάριο και Μάρτιο στο ύψος του 1/12).

Στη Ναύπακτο σήμερα  15 Φεβρουαρίου 2011 ημέρα   Τρίτη και ώρα 14.00 συνήλθε σε  τακτική   συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου  Ναυπακτίας, στο δημοτικό κατάστημα ύστερα από την με αριθ. πρωτ. 3461/11-2-2011 έγγραφη πρόσκληση  του προέδρου της, η οποία επιδόθηκε σε όλα τα μέλη του συμβουλίου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 4 και 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87) όπως ισχύουν.

ΜΕΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Μπουλές Γιάννης, Δήμαρχος, Πρόεδρος επιτροπής

Δούρος Παναγιώτης

Τσέλιος Σπυρίδων

Παναγόπουλος Παναγιώτης

Βήτσας Δημήτριος

Κουτσοσπύρου Μαρία, Αντιπρόεδρος επιτροπής

Κούκουνας Αθανάσιος

ΑΠΟΝΤΑ ΜΕΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Στη συνεδρίαση παρούσα ήταν επίσης και η δημοτική υπάλληλος κ. Νταουσάνη Βάσω για την τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης.


Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία με την παρουσία 7 μελών σε σύνολο 7 μελών της Οικονομικής Επιτροπής ο  δήμαρχος και πρόεδρος της Ο.Ε εισηγήθηκε το 4
ο θέμα της ημερήσιας διάταξης και έθεσε υπόψη των μελών της εισήγηση της οικονομικής υπηρεσίας του δήμου η οποία έχει ως εξής:

«Στο άρθρο 172 του Ν. 3463/2006 ορίζονται τα ακόλουθα:

“1. Με απόφαση της οικονομικής επιτροπής μπορεί να εγκρίνεται η έκδοση ενταλμάτων προπληρωμής για την αντιμετώπιση δαπανών γενικά ,εφόσον η πληρωμή με τακτικό ένταλμα στο όνομα του δικαιούχου είναι αδύνατη ή απρόσφορη.

Με την απόφαση αυτήν ορίζονται:

α. Η δαπάνη που θα αντιμετωπισθεί  με το ένταλμα προπληρωμή και το ύψος του, στα όρια των πιστώσεων που έχουν εγγραφεί στους οικείους κωδικούς αριθμούς του προϋπολογισμού.

β. Ο δημοτικός  υπάλληλος στο όνομα του οποίου θα εκδοθεί το ένταλμα και ο οποίος θα   ενεργήσει τη πληρωμή.

Στον ΚΑ 00-62211 του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2010 έχει εγγραφεί πίστωση 15.000,0 €, για ταχυδρομικά τέλη  του πρώην δήμου Ναυπάκτου ,  του πρώην Δήμου Αντιρρίου 5.000 € ,το υ πρώην Δήμου Πυλλήνης 5.000 €,  του  πρώην Δήμου Αποδοτίας 2.400 €, του  πρώην Δήμου Χαλκειας 3.500 € και του πρώην Δήμου Πλατάνου 3.000 €  ήτοι συνολικά 33.900,00 €

Παρακαλώ να ληφθεί απόφαση για την έκδοση εντάλματος στο όνομα του υπαλλήλου Αϋφαντή Βασιλείου για αγορά γραμματοσήμων  μέχρι 31/3/2011 ήτοι 33.900 € /12 = 2.825 € Χ 2μηνες =5.650,00 €

Η διαχείριση και η  τακτοποίηση του υπολόγου του εντάλματος προπληρωμής θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 173 του ΔΚΚ και των άρθρων 35 και 37 του ΒΔ 17/5-15/6/1959 και θα γίνει απόδοση λογαριασμού μέχρι 30/4/2011.». Τέλος ο κ. δήμαρχος πρότεινε την έγκριση της εισήγησης.

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη της τα παραπάνω

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

ΟΜΟΦΩΝΑ

Την έκδοση εντάλματος στο όνομα του υπαλλήλου Αϋφαντή Βασιλείου για αγορά γραμματοσήμων  μέχρι 31/3/2011 ήτοι 33.900 € /12 = 2.825 € Χ 2μηνες =5.650,00 €

Η διαχείριση και η  τακτοποίηση του υπολόγου του εντάλματος προπληρωμής θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 173 του ΔΚΚ και των άρθρων 35 και 37 του ΒΔ 17/5-15/6/1959 και θα γίνει απόδοση λογαριασμού μέχρι 30/4/2011

Οπότε συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται όπως πιο κάτω :

Ο Πρόεδρος                             Η γραμματέας                                  Τα μέλη

Υπογραφή                                Υπογραφή                                        Υπογραφές

Ακριβές αντίγραφο

Ναύπακτος  16/2/2011

Ο Προϊστάμενος ΤΥΑΟ                                                Η γραμματέας της Οικονομικής Επιτροπής

Ασημακόπουλος Δημήτρης                                                                                 Νταουσάνη Βάσω