Αριθ. απόφασης 7/2011-Σύσταση πάγιας προκαταβολής για έξοδα μετακίνησης δημάρχου (για τους μήνες Φεβρουάριο και Μάρτιο στο ύψος του 1/12)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της 2ης τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής  Δήμου Ναυπακτίας  του μηνός Φεβρουαρίου του έτους 2011

Αριθ. απόφασης 7/2011

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΠΕΡΙ: Σύσταση πάγιας προκαταβολής για έξοδα μετακίνησης δημάρχου (για τους μήνες Φεβρουάριο και Μάρτιο στο ύψος του 1/12).

Στη Ναύπακτο σήμερα  15 Φεβρουαρίου 2011 ημέρα   Τρίτη και ώρα 14.00 συνήλθε σε  τακτική   συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου  Ναυπακτίας, στο δημοτικό κατάστημα ύστερα από την με αριθ. πρωτ. 3461/11-2-2011 έγγραφη πρόσκληση  του προέδρου της, η οποία επιδόθηκε σε όλα τα μέλη του συμβουλίου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 4 και 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87) όπως ισχύουν.

ΜΕΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

  1. Μπουλές Γιάννης, Δήμαρχος, Πρόεδρος επιτροπής
  2. Δούρος Παναγιώτης
  3. Τσέλιος Σπυρίδων
  4. Παναγόπουλος Παναγιώτης
  5. Βήτσας Δημήτριος
  6. Κουτσοσπύρου Μαρία, Αντιπρόεδρος επιτροπής
  7. Κούκουνας Αθανάσιος

ΑΠΟΝΤΑ ΜΕΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Στη συνεδρίαση παρούσα ήταν επίσης και η δημοτική υπάλληλος κ. Νταουσάνη Βάσω για την τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης.


Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία με την παρουσία 7 μελών σε σύνολο 7 μελών της Οικονομικής Επιτροπής ο  δήμαρχος και πρόεδρος της Ο.Ε εισηγήθηκε το 3
ο θέμα της ημερήσιας διάταξης και έθεσε υπόψη των μελών της εισήγηση της οικονομικής υπηρεσίας του δήμου η οποία έχει ως εξής:

«Στο άρθρο 173 του Ν. 3463/2006 ορίζονται τα ακόλουθα:

“1. Με απόφαση της δημαρχιακής επιτροπής ή του κοινοτικού συμβουλίου μπορεί να παρέχεται πάγια προκαταβολή σε βάρος του σχετικού κωδικού αριθμού του προϋπολογισμού.

Με την απόφαση αυτήν ορίζονται:

α. Οι δαπάνες που θα αντιμετωπισθούν από την πάγια προκαταβολή και το ύψος τους, στα όρια των πιστώσεων που έχουν εγγραφεί στους οικείους κωδικούς αριθμούς του προϋπολογισμού.

β. Το ποσό της προκαταβολής, που δεν μπορεί να υπερβαίνει για τους Δήμους πληθυσμού μέχρι 10.000 Έως 30.000 κατοίκους το ποσό 4.000,00 €, για δήμους με πληθυσμό  πάνω από 30.001 κατοίκους το ποσό των 6.000,00 €.

γ. Ο δημοτικός  υπάλληλος στο όνομα του οποίου θα εκδοθεί το ένταλμα και ο οποίος θα   ενεργεί τις πληρωμές, σύμφωνα με έγγραφες εντολές του δημάρχου .

2. Ο δήμαρχος μετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών από την αρμόδια λογιστική υπηρεσία, εκδίδει ισόποσα χρηματικά εντάλματα σε βάρος των πιστώσεων του προϋπολογισμού για κάθε δαπάνη. Τα χρηματικά εντάλματα εκδίδονται στο όνομα του δικαιούχου και σημειώνεται σε αυτά ότι η πληρωμή έγινε από την πάγια προκαταβολή”,

Στον ΚΑ -8251 του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2010 έχει εγγραφεί πίστωση 3.000,0 €, για τη πάγια προκαταβολή για το πρώην δήμο Ναυπάκτου , ο πληθυσμός του οποίου ανέρχεται στους 18.231 κατοίκους , για το πρώην Δήμο Αντιρρίου 2.000 € ,ενώ στους  πρώην Δήμους Πυλλήνης, Αποδοτίας, Χαλκειας δεν είχε προβλεφθεί ποσό στο προϋπολογισμό.

Παρακαλώ να ληφθεί απόφαση για τη σύσταση της πάγιας προκαταβολής στο όνομα του υπαλλήλου Σαλεμένου Δημητρίου για έξοδα μετακίνησης εκτός έδρας Δημάρχου (διόδια ,γέφυρα ,καύσιμα)  μέχρι 31/3/2011 ήτοι 5.000 € /12 = 416 € Χ 3μηνες =1.250,00 €

Με το ποσό της πάγιας προκαταβολής μπορεί να πληρώνεται οποιαδήποτε δαπάνη ύψους μέχρι 300 € κατά περίπτωση , σε βάρος των  πιστώσεων.

Η διαχείριση της παγίας προκαταβολής και η  τακτοποίηση του υπολόγου θα γίνουν σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 234 του ΔΚΚ και των άρθρων 35 και 37 του ΒΔ 17/5-15/6/1959 και θα γίνει απόδοση λογαριασμού μέχρι 30/4/2011.». Τέλος ο κ. δήμαρχος πρότεινε την έγκριση της εισήγησης.

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη της τα παραπάνω

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

ΟΜΟΦΩΝΑ.

  1. Την παροχή πάγιας προκαταβολής ποσού 1.250 ευρώ για την πληρωμή των ανωτέρω μικρών δαπανών που αναγράφονται στην εισήγηση της οικονομικής υπηρεσίας.
  2. Το σχετικό ισόποσο χρηματικό ένταλμα θα εκδοθεί επ’ ονόματι του δημοτικού υπαλλήλου προϊστάμενου οικονομικής υπηρεσίας κ. Σαλεμένο Δημήτριο τον οποίο ορίζει και διαχειριστή της πάγιας προκαταβολής.
  3. Ο παραπάνω υπάλληλος θα ενεργεί τις πληρωμές κάθε δαπάνης, ύστερα από γραπτή εντολή του κ. δημάρχου στην οποία θα επισυνάπτονται τα σχετικά δικαιολογητικά και οφείλει ως προς τη φύλαξη και γενικά την εξασφάλιση του ποσού της πάγιας προκαταβολής να ενεργεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 234 του ΔΚΚ και των άρθρων 35 και 37 του ΒΔ 17/5-15/6/1959 και θα γίνει απόδοση λογαριασμού μέχρι 30/4/2011.

Οπότε συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται όπως πιο κάτω :

Ο Πρόεδρος                             Η γραμματέας                                  Τα μέλη

Υπογραφή                                Υπογραφή                                        Υπογραφές

Ακριβές αντίγραφο

Ναύπακτος  16/2/2011

Ο Προϊστάμενος ΤΥΑΟ                                                Η γραμματέας της Οικονομικής Επιτροπής

Ασημακόπουλος Δημήτρης                                                                                 Νταουσάνη Βάσω