Αριθ. απόφασης 4/2011-Επιστροφή πρόσθετης εγγύησης καλής εκτέλεσης του έργου «Ανάπλαση σχολικών κτιρίων δήμου Ναυπάκτου»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της 1ης τακτικής συνεδρίασης της  Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ναυπακτίας του μηνός Ιανουαρίου του έτους 2011

Αριθ. απόφασης 4/2011

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΠΕΡΙ: Επιστροφή πρόσθετης εγγύησης καλής εκτέλεσης του έργου «Ανάπλαση σχολικών κτιρίων δήμου Ναυπάκτου».

Στη Ναύπακτο σήμερα  21 Ιανουαρίου 2011 ημέρα   Παρασκευή και ώρα 13.30 συνήλθε σε  τακτική   συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου  Ναυπακτίας, στο δημοτικό κατάστημα ύστερα από την με αριθ. πρωτ. 952/17-1-2011 έγγραφη πρόσκληση  του προέδρου της, η οποία επιδόθηκε σε όλα τα μέλη του συμβουλίου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 4 και 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87) όπως ισχύουν.

ΜΕΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 1. Μπουλές Γιάννης, Δήμαρχος, Πρόεδρος επιτροπής
 2. Δούρος Παναγιώτης
 3. Τσέλιος Σπυρίδων
 4. Παναγόπουλος Παναγιώτης
 5. Βήτσας Δημήτριος
 6. Κουτσοσπύρου Μαρία, Αντιπρόεδρος επιτροπής
 7. Κούκουνας Αθανάσιος

ΑΠΟΝΤΑ ΜΕΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

1. Κούκουνας Αθανάσιος

Στη συνεδρίαση παρούσα ήταν επίσης και η δημοτική υπάλληλος κ. Νταουσάνη Βάσω για την τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης.


Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία με την παρουσία 6 μελών σε σύνολο 7 μελών της Οικονομικής Επιτροπής –σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010- ο  πρόεδρος της Ο.Ε εισηγήθηκε το 4
ο θέμα της ημερήσιας διάταξης και έθεσε υπόψη των μελών της εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών με θέμα: «Επιστροφή της πρόσθετης εγγύησης καλής εκτέλεσης του έργου «Ανάπλαση σχολικών κτιρίων δήμου Ναυπάκτου» και ζήτησε την αναβολή του θέματος προκειμένου να έρθει νέα εμπεριστατωμένη –διευκρινιστική εισήγηση στην οποία θα αναφέρεται:

 1. Ο εργολάβος του έργου
 2. Ο προϋπολογισμός του έργου
 3. Φορέας χρηματοδότησης έργου
 4. Αναλυτική εξέλιξη των εργασιών του έργου
 5. Αν έχει παραληφθεί μέρος του έργου
 6. Τους λόγους της διακοπής εργασιών
 7. Σαφή πρόταση για την επιστροφή ή μη της πρόσθετης εγγύησης καλής εκτέλεσης του έργου

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη της τα παραπάνω

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

ΟΜΟΦΩΝΑ

Αναβάλει τη συζήτηση του θέματος «Επιστροφή πρόσθετης εγγύησης καλής εκτέλεσης του έργου «Ανάπλαση σχολικών κτιρίων δήμου Ναυπάκτου»» προκειμένου να έρθει νέα εμπεριστατωμένη –διευκρινιστική εισήγηση από τη Δ/νση Τεχνικής Υπηρεσίας στην οποία θα αναφέρεται:

 1. Ο εργολάβος του έργου
 2. Ο προϋπολογισμός του έργου
 3. Φορέας χρηματοδότησης έργου
 4. Αναλυτική εξέλιξη των εργασιών του έργου
 5. Αν έχει παραληφθεί μέρος του έργου
 6. Τους λόγους της διακοπής εργασιών
 7. Σαφή πρόταση για την επιστροφή ή μη της πρόσθετης εγγύησης καλής εκτέλεσης του έργου

Οπότε συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται όπως πιο κάτω :

Ο Πρόεδρος                             Ο γραμματέας                                  Τα μέλη

Υπογραφή                                Υπογραφή                                        Υπογραφές

Ακριβές αντίγραφο

Ναύπακτος  24/1/2011

Η γραμματέας της Οικονομικής Επιτροπής

Νταουσάνη Βάσω