Αριθ. απόφασης 3/2011-Ορισμός κατ’ εξαίρεση δικηγόρου για ανακοπή απόφασης Υπουργείου Υποδομών δημιουργίας λατομείου στη δημοτική ενότητα Χάλκειας, στη τοπική κοινότητα Καλαβρούζας, θέση Αλμπάνι.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της 1ης τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ναυπακτίας  του μηνός Ιανουαρίου του έτους 2011

Αριθ. απόφασης 3/2011

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΠΕΡΙ: Ορισμός κατ’ εξαίρεση δικηγόρου για ανακοπή απόφασης Υπουργείου Υποδομών δημιουργίας λατομείου στη δημοτική ενότητα Χάλκειας, στη τοπική κοινότητα Καλαβρούζας, θέση Αλμπάνι.

Στη Ναύπακτο σήμερα  21 Ιανουαρίου 2011 ημέρα   Παρασκευή και ώρα 13.30 συνήλθε σε  τακτική   συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου  Ναυπακτίας, στο δημοτικό κατάστημα ύστερα από την με αριθ. πρωτ. 952/17-1-2011 έγγραφη πρόσκληση  του προέδρου της, η οποία επιδόθηκε σε όλα τα μέλη του συμβουλίου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 4 και 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87) όπως ισχύουν.

ΜΕΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

  1. Μπουλές Γιάννης, Δήμαρχος, Πρόεδρος επιτροπής
  2. Δούρος Παναγιώτης
  3. Τσέλιος Σπυρίδων
  4. Παναγόπουλος Παναγιώτης
  5. Βήτσας Δημήτριος
  6. Κουτσοσπύρου Μαρία, Αντιπρόεδρος επιτροπής
  7. Κούκουνας Αθανάσιος

ΑΠΟΝΤΑ ΜΕΛΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

1. Κούκουνας Αθανάσιος

Στη συνεδρίαση παρούσα ήταν επίσης και η δημοτική υπάλληλος κ. Νταουσάνη Βάσω για την τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης.


Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία με την παρουσία 6 μελών σε σύνολο 7 μελών της Οικονομικής Επιτροπής –σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010- ο  πρόεδρος της Ο.Ε εισηγήθηκε το 3
ο θέμα της ημερήσιας διάταξης και αναφέρθηκε στο θέμα της δημιουργίας λατομείου στην θέση Αλμπάνι της τοπικής κοινότητας Καλαβρούζας της δημοτικής ενότητας Χάλκειας. Πρότεινε δε, να οριστούν κατ’ εξαίρεση οι δικηγόροι Αθηνών Μάριος Χαϊνταρλής και Μαρία Μαγαλιού για να κάνουν τις απαραίτητες ενέργειες για τη μη δημιουργία λατομείου στην παραπάνω θέση.

Η Οικονομική Επιτροπή του δήμου Ναυπακτίας λαμβάνοντας υπόψη ότι μια από τις αρμοδιότητες της (άρθρο 72 παρ. ιε του νόμου 3852/2010) είναι να αποφασίζει για την άσκηση ένδικων μέσων και εν γένει πάσης φύσεως προσφυγών ενώπιον των δικαστηρίων, καθώς και την ανάθεση εξώδικων ενεργειών, όπως αιτήσεων και υπομνημάτων προς έτερα διοικητικά όργανα με αποφασιστικές ή γνωμοδοτικές αρμοδιότητες για ζητήματα που άπτονται των συμφερόντων του δήμου, μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη της τα παραπάνω

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

ΟΜΟΦΩΝΑ

1. Τη σύνταξη και κατάθεση i Αίτησης ενώπιον του Συμβουλίου της Επικράτειας για την  ακύρωση της υπ’ πρωτ.ΕΠΠ/Π1/Φ6/12096/17.09.2010(ορθή Επανάληψη) τεκμαρτής <<άδειας λατομικού χώρου αδρανών υλικών στη θέση <<Αλμπάνι>> του (τέως ) Δήμου Χάλκειας Ν.Αιτωλοακαρνανίας για την κάλυψη των αναγκών σε δάνεια υλικά του έργου του αυτοκινητόδρομου Ελευσίνα-Κόρινθος-Πάτρα-Πύργος-Τσακώνα>> της Ε.Υ.Δ.Ε μελετών-Κατασκευών Έργων Παραχώρησης Πελοποννήσου, καθώς και κάθε προγενέστερης ή μεταγενέστερης ,εκδοθείσας συναφώς ή στο πλαίσιο σύνθετης διοικητικής ενέργειας, πράξης ή παράλειψης της Διοίκησης, με σκοπό την ακύρωσή τους, ii.Αίτησης ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας για την αναστολή της ως άνω υπ’ αριθ. πρωτ. ΕΠΠ/Π1/Φ6/12096/17.09.2010(ορθή επανάληψη) τεκμαρτής <<άδειας λατομικού χώρου αδρανών υλικών στη θέση <<Αλμπάνι>> του(τέως) Δήμου Χάλκειας  Ν. Αιτωλοακαρνανίας για την κάλυψη των αναγκών σε δάνεια υλικά του έργου του αυτοκινητόδρομου Ελευσίνα-Κόρινθος-Πάτρα-Πύργος-Τσάκωνα>>, καθώς και κάθε προγενέστερης ή μεταγενέστερης, εκδοθείσας συναφώς ή στο πλαίσιο σύνθετης διοικητικής ενέργειας, πράξης ή παράλειψης της Διοίκησης, με σκοπό την αναστολή τους.

2. Για το λόγο αυτό αναθέτει με την παρούσα ειδική εντολή όλες τις σχετικές ενέργειες, όπως τη σύνταξη και κατάθεση των δικογράφων της Αιτήσεως Ακυρώσεως και Αιτήσεως Αναστολής κατά της υπ’ αριθ. πρωτ. ΕΠΠ/Π1/Φ6/12096/17.09.2010 (Ορθή επανάληψη) τεκμαρτής <<άδειας λατομικού χώρου αδρανών υλικών στη θέση <<Αλμπάνι>> του τέως  Δήμου Χάλκειας Ν. Αιτωλοακαρνανίας για την κάλυψη των αναγκών σε δάνεια υλικά του έργου του αυτοκινητόδρομου Ελευσίνα-Κόρινθος-Πάτρα-Πύργος-Τσάκωνα>> της  Ε.Υ.Δ.Ε Μελετών-Κατασκευών Έργων Παραχώρησης Πελοποννήσου,  καθώς και κάθε προγενέστερης ή  μεταγενέστερης, εκδοθείσας  συναφώς ή στο πλαίσιο σύνθετης διοικητικής ενέργειας, πράξης ή παράλειψης της Διοίκησης, με σκοπό την ακύρωση και αναστολή τους, τη σύνταξη Υπομνημάτων, την Παράσταση κατά την εκδίκαση της υπόθεσης και  την Εκπροσώπηση του Δήμου στο συμβούλιο της Επικρατείας ,και γενικότερα όποια τυχόν διαδικαστική ή άλλη ουσιαστική ενέργεια κριθεί αναγκαία στους δικηγόρους Αθηνών Μάριο Χαϊνταρλή (Α.Μ. Δ.Σ.Α 14135), και Μαρία Μαγαλιού (Α.Μ Δ.Σ.Α 27399), (Διεύθυνση: Χαρ. Τρικούπη 117-Τ.Κ. 11471).Το σύνολο των προαναφερόμενων ενεργειών είναι δυνατό να εκτελούνται, κατά την κρίση των προαναφερόμενων δικηγόρων, από κοινού ή από τον καθένα χωριστά.

3. Η ανάθεση των συγκεκριμένων υποθέσεων στο δικηγορικό γραφείο Μάριου Χαϊνταρλή-Μαρίας Μαγαλιού πραγματοποιείται , βάσει του 72 παρ. του ν.3852/2010, λόγω της μεγάλης εμπειρίας και εξειδίκευσης που διαθέτει τόσο στα θέματα των κανόνων της διοικητικής διαδικασίας και της διοικητικής δικαιοσύνης και ιδιαίτερα της ακυρωτικής διαδικασίας στο Συμβούλιο της  Επικρατείας  όσο και στα θέματα που συνδέονται με την εφαρμογή της πολεοδομικής-χωροταξικής και περιβαλλοντικής νομοθεσίας και της ειδικής νομοθεσίας για την αδειοδότηση λατομικών  δραστηριοτήτων. Τα θέματα που συνδέονται με την αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων απαιτούν εξειδικευμένη επιστημονική γνώση και εμπειρία, την οποία διαθέτουν οι προαναφερόμενοι δικηγόροι λόγω της εξειδίκευσης τους τόσο στο διοικητικό δίκαιο, όσο και στα αντικείμενα της περιβαλλοντικής, πολεοδομικής και χωροταξικής νομοθεσίας, αντικείμενο που ο μεν πρώτος διδάσκει στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας (τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης) και στο οποίο η δεύτερη έχει εξειδικευτεί σε σχετικό μεταπτυχιακό πρόγραμμα του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (Τμήμα Τοπογράφων Μηχανικών).

4. Η αμοιβή του δικηγορικού Γραφείου Μάριου Χαϊνταρλή-Μαρίας Μαγαλιού θα καθορισθεί από το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ναυπακτίας, σύμφωνα με το άρθρο 281 παρ.3 του κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων.

Οπότε συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται όπως πιο κάτω :

Ο Πρόεδρος                             Ο γραμματέας                                  Τα μέλη

Υπογραφή                                Υπογραφή                                        Υπογραφές

Ακριβές αντίγραφο

Ναύπακτος  24/1/2011

Η γραμματέας της Οικονομικής Επιτροπής

Νταουσάνη Βάσω