Αριθ. απόφασης 2/2011-Άσκηση ανακοπής κατά της υπ’ αριθμ. 81/2010 διαταγής πληρωμής του ειρηνοδικείου Ναυπάκτου ποσού 12.000 ευρώ στην εταιρεία «Τρουμπούκης Ιωάννης και Σια Ο.Ε»(εισήγηση του νομικού συμβούλου του Δήμου)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της 1ης τακτικής συνεδρίασης της  Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ναυπακτίας του μηνός Ιανουαρίου του έτους 2011

Αριθ. απόφασης 2/2011

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΠΕΡΙ: Άσκηση ανακοπής  κατά της υπ’ αριθμ. 81/2010 διαταγής πληρωμής  του ειρηνοδικείου Ναυπάκτου ποσού 12.000 ευρώ στην εταιρεία «Τρουμπούκης Ιωάννης  και Σια Ο.Ε»(εισήγηση του νομικού  συμβούλου του Δήμου).

Στη Ναύπακτο σήμερα  21 Ιανουαρίου 2011 ημέρα   Παρασκευή και ώρα 13.30 συνήλθε σε  τακτική   συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου  Ναυπακτίας, στο δημοτικό κατάστημα ύστερα από την με αριθ. πρωτ. 952/17-1-2011 έγγραφη πρόσκληση  του προέδρου της, η οποία επιδόθηκε σε όλα τα μέλη του συμβουλίου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 4 και 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87) όπως ισχύουν.

ΜΕΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

  1. Μπουλές Γιάννης, Δήμαρχος, Πρόεδρος επιτροπής
  2. Δούρος Παναγιώτης
  3. Τσέλιος Σπυρίδων
  4. Παναγόπουλος Παναγιώτης
  5. Βήτσας Δημήτριος
  6. Κουτσοσπύρου Μαρία, Αντιπρόεδρος επιτροπής
  7. Κούκουνας Αθανάσιος

ΑΠΟΝΤΑ ΜΕΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

1. Κούκουνας Αθανάσιος

Στη συνεδρίαση παρούσα ήταν επίσης και η δημοτική υπάλληλος κ. Νταουσάνη Βάσω για την τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης.


Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία με την παρουσία 6 μελών σε σύνολο 7 μελών της Οικονομικής Επιτροπής –σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010- ο  πρόεδρος της Ο.Ε εισηγήθηκε το 2
ο θέμα της ημερήσιας διάταξης και έθεσε υπόψη των μελών της εισήγηση του νομικού συμβούλου του δήμου Ναυπακτίας η οποία έχει ως εξής:

«Επί της από 5-10-2010 αίτησης της «Τρουμπούκης Ιωάννης και Σια ΟΕ» εκδόθηκε η υπ’ αριθ. 81/2010 διαταγή πληρωμής της κ. ειρηνοδίκου Ναυπάκτου επί τη βάσει τιμολογίων πώλησης προς το δήμο Ναυπάκτου διαφόρων ποσοτήτων ηλεκτρολογικού υλικού κλπ.

Υποχρεούται λοιπόν ο δήμος Ναυπάκτου να καταβάλει το συνολικό ποσό των 12.000 ευρώ εντόκως και νομίμως καθώς και την επιδικασθείσα δικαστική δαπάνη εκ  440 ευρώ.

Κατά της διαταγής πληρωμής παρέχεται η δυνατότητα άσκησης ανακοπής κατ’ αρθ 632 Κ. Πολ. Δ εντός δεκαπέντε εργάσιμων ημερών από την επίδοσή της (ήτοι από 7-1-2011).

Επειδή θα πρέπει να εξαντλούνται τα ένδικα μέσα.

Επειδή για την άσκηση ή μη ενδίκων μέσω δυνάμει της παρ. 1 εδ. ΙΙ του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 αρμόδια είναι η οικονομική επιτροπή, εισηγούμαι την άσκηση ανακοπής και αναστολής εκτέλεσης κατά της ως άνω διαταγής πληρωμής.».

Στη συνεδρίαση της επιτροπής παρευρέθηκε και ο δικηγόρος του δήμου κ. Πούλος Μάρκος ο οποίος απάντησε σε διευκρινιστικές ερωτήσεις των μελών της επιτροπής.

Ο κ. δήμαρχος που πήρε το λόγο αναφέρθηκε στην κακή οικονομική κατάσταση του δήμου καθώς και στα ανεξόφλητα τιμολόγια. Πρότεινε δε, να ασκηθούν τα ένδικα μέσα σύμφωνα με την εισήγηση του νομικού συμβούλου. Τελειώνοντας είπε ότι μετά την τελεσίδικη απόφαση το ένταλμα που θα αφορά την πληρωμή του κ. Τρομπούκη Ιωάννη θα μπει σε σειρά προτεραιότητας. Η Δ.Σ κ. Κουτσοσπύρου εξέφρασε την άποψη αν υπάρχει δυνατότητα να υπάρξει μία παράταση όσον αφορά την άσκηση ανακοπής λόγω του ότι δεν έχει συνταχθεί ακόμα ο προϋπολογισμός του δήμου.

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη της τα παραπάνω

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

ΟΜΟΦΩΝΑ

Να ασκήσει ο δήμος ανακοπή κατά της υπ’ αριθ. 81/2010 διαταγής του Ειρηνοδικείου Ναυπάκτου η οποία εκδόθηκε επί της από 5-10-2010 αίτησης της «Τρουμπούκης Ιωάννης και Σια ΟΕ»

Οπότε συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται όπως πιο κάτω :

Ο Πρόεδρος                             Ο γραμματέας                                  Τα μέλη

Υπογραφή                                Υπογραφή                                        Υπογραφές

Ακριβές αντίγραφο

Ναύπακτος  24/1/2011

Η γραμματέας της Οικονομικής Επιτροπής

Νταουσάνη Βάσω