Αριθ. απόφασης 1/2011-Εκλογή αντιπροέδρου της Οικονομικής Επιτροπής , σύμφωνα με τις διατάξεις τις παρ. 6 του άρθρου 74 του Ν. 3852/2010

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της 1ης τακτικής συνεδρίασης της  Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ναυπακτίας  του μηνός Ιανουαρίου του έτους 2011

Αριθ. απόφασης 1/2011

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΠΕΡΙ: Εκλογή αντιπροέδρου της Οικονομικής Επιτροπής , σύμφωνα με τις διατάξεις τις παρ. 6 του άρθρου 74 του Ν. 3852/2010

Στη Ναύπακτο σήμερα  21 Ιανουαρίου 2011 ημέρα  Παρασκευή και ώρα 13.30 συνήλθε σε  τακτική   συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου  Ναυπακτίας, στο δημοτικό κατάστημα ύστερα από την με αριθ. πρωτ. 952/17-1-2011 έγγραφη πρόσκληση  του προέδρου της, η οποία επιδόθηκε σε όλα τα μέλη του συμβουλίου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 4 και 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87) όπως ισχύουν.

ΜΕΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

  1. Μπουλές Γιάννης, Δήμαρχος, Πρόεδρος επιτροπής
  2. Δούρος Παναγιώτης
  3. Τσέλιος Σπυρίδων
  4. Παναγόπουλος Παναγιώτης
  5. Βήτσας Δημήτριος
  6. Κουτσοσπύρου Μαρία
  7. Κούκουνας Αθανάσιος

ΑΠΟΝΤΑ ΜΕΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

1. Κούκουνας Αθανάσιος

Στη συνεδρίαση παρούσα ήταν επίσης και η δημοτική υπάλληλος κ. Νταουσάνη Βάσω για την τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης.


Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία με την παρουσία 6 μελών σε σύνολο 7 μελών της Οικονομικής Επιτροπής –σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010- ο  πρόεδρος της Ο.Ε εισηγήθηκε το 1
ο θέμα της ημερήσιας διάταξης και είπε ότι θα πρέπει να γίνει εκλογή του αντιπροέδρου της Ο.Ε, σύμφωνα με τις διατάξεις τις παρ. 6 του άρθρου 74 του Ν. 3852/2010. Από την πλευρά της αντιπολίτευσης προτάθηκε ως αντιπρόεδρος η Δ.Σ κ. Κουτσοσπύρου Μαρία , η οποία εκλέχτηκε ομόφωνα.

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη της τα παραπάνω

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

ΟΜΟΦΩΝΑ

Εκλέγει ως αντιπρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής την Δ.Σ κ. Κουτσοσπύρου Μαρία για  τη διετία 2011-2012.

Οπότε συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται όπως πιο κάτω :

Ο Πρόεδρος                             Ο γραμματέας                                  Τα μέλη

Υπογραφή                                Υπογραφή                                        Υπογραφές

Ακριβές αντίγραφο

Ναύπακτος  24/1/2011

Η γραμματέας της Οικονομικής Επιτροπής

Νταουσάνη Βάσω