ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ- ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΟΥ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΡΑΜΠΑΣ ΑΝΕΛΚΥΣΗΣ ΚΑΘΕΛΚΥΣΗΣ ΜΙΚΡΩΝ ΣΚΑΦΩΝ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΓΡΙΜΠΟΒΟ Δ.Κ. ΕΝΤΟΣ ΧΖΛ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ

 

 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ- ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΟΥ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΡΑΜΠΑΣ ΑΝΕΛΚΥΣΗΣ ΚΑΘΕΛΚΥΣΗΣ  ΜΙΚΡΩΝ ΣΚΑΦΩΝ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΓΡΙΜΠΟΒΟ Δ.Κ. ΕΝΤΟΣ ΧΖΛ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ

 

 ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ 21 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2015

   Αρ. πρωτ.  957

 

   Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ

ΤΑΜΕΙΟΥ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ ΦΡΑΓΚΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

Διακηρύττει ότι

Εκτίθεται σε πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος  με σφραγισμένες προσφορές με το σύστημα προσφοράς η εκτέλεση του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΡΑΜΠΑΣ ΑΝΕΛΚΥΣΗΣ –ΚΑΘΕΛΚΥΣΗΣ ΜΙΚΡΩΝ ΣΚΑΦΩΝ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΓΡΙΜΠΟΒΟ Δ.Κ. ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ ΕΝΤΟΣ ΧΖΛ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ» προϋπολογισμού 10.000,00€  {συμπεριλαμβανομένου του  ΦΠΑ}.

Για τη διεξαγωγή του διαγωνισμού θα εφαρμοσθούν οι διατάξεις του ΠΔ 609/85, του Ν. 1418/84 όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τους Ν. 4072/2012 ,Ν. 2052/92, 2229/94, 2338/95, 2372/96, 2940/01, 3212/03, 3263/04 και 3316/05, του ΠΔ 171/87 και ο Ν.3263/04,  ο Ν. 3548/2007 και ο Ν.3669/08.

Ο διαγωνισμός θα γίνει στα Γραφεία του  Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Ναυπάκτου (Παροδος Ά Κοζώνη ) την 2η Νοεμβρίου  2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 {ώρα λήξης επίδοσης των προσφορών}.

Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτές εργοληπτικές επιχειρήσεις γραμμένες στο ΜΕΕΠ για έργα ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ Α1, Α2, 1ης Τάξης Πτυχίου ή Κ/Ξ εργοληπτικών επιχειρήσεων εγγεγραμμένες στις ανωτέρω κατηγορίες.

Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται σε 5% επί της προϋπολογιζόμενης δαπάνης, ήτοι στο ποσό των 406,51 € σε εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας, ΤΣΜΕΔΕ κ.λπ..

Η προθεσμία εκτέλεσης του έργου ορίζεται σε τρεις  (3) μήνες.

Για περισσότερες πληροφορίες και παραλαβή της  μελέτης οι ενδιαφερόμενοι μπορούν ν’ απευθύνονται στα γραφεία. του  Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Ναυπάκτου (Πάροδος Ά Κοζώνη) κ. Μπισμπίκη Αγγελική , τηλ.2634021618) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ

ΤΑΜΕΙΟΥ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ

 

ΦΡΑΓΚΟΣ  ΑΝΤΩΝΙΟΣ

για την διακήρυξη πατήστε εδώ